Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Rozhovor EPALE s Júliusem Matulčíkem, vedoucím Oddělení andragogiky Katedry pedagogiky a andragogiky FF UK v Bratislavě

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

 

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc. je vedúcim Oddelenia andragogiky Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Edukácii dospelých (aj ako lektor) a andragogike sa venuje od r. 1986 (15 rokov ako vedúci katedry andragogiky). Zaoberá sa komparatívnou andragogikou, andragogickou diagnostikou, manažmentom vzdelávania dospelých a andragogickou metodológiou. Bol riešiteľom a vedúcim viacerých vedeckých domácich i medzinárodných projektov (VEGA, KEGA, Socrates, Leonardo, Erazmus+). Je autorom viac ako 130 vedeckých a odborných prác s viac ako 270 ohlasmi doma i v zahraničí. Je zakladateľom a editorom vedeckého fakultného zborníka Acta andragogica.

 

Popište prosím čtenáři stručnou historii vašeho pracoviště.

Oddelenie andragogiky Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vzniklo po integrácii Katedier pedagogiky a andragogiky v roku 2017. Katedra andragogiky bola priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená pod názvom Katedra pedagogiky vysokých škôl v roku 1961.

Oblasť vysokoškolskej pedagogiky poskytovala v osemdesiatych rokoch 20. st. stále väčší priestor na skúmanie potrieb a podmienok celoživotného vzdelávania človeka, čo sa prejavovalo v stále väčšej angažovanosti členov katedry vysokoškolskej pedagogiky pri zabezpečovaní výučby špecializácie (neskôr odboru) výchova a vzdelávanie dospelých. V akademickom roku 1986/87 prešiel študijný odbor výchova a vzdelávanie dospelých na Katedru vysokoškolskej pedagogiky. Vyjadrením rozšírenej, meniacej sa orientácie katedry bolo aj rozšírenie jej názvu. V rokoch 1986–1990 sa na Katedre vysokoškolskej pedagogiky, výchovy a vzdelávania dospelých FiF UK rovnomerne rozvíjali obe disciplíny: výchova a vzdelávanie dospelých (aj ako samostatný študijný odbor) a vysokoškolská pedagogika (aj ako postgraduálne štúdium).

Obdobie po roku 1990 prinieslo nové diskusie o zameraní katedry, jej mieste a poslaní. Ich formálnym výrazom bola zmena názvu katedry na Katedru vzdelávania dospelých a konštituovanie študijného odboru Andragogika v akademickom roku 1990/91. Tento vývoj sa premietol do zmeny názvu katedry k 1. 1. 1992 na názov Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedecko-pedagogické zameranie Katedry andragogiky FiF UK v Bratislave vychádzalo z koncepcie andragogiky, ktorá sa na Slovensku začala utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Koncepcia andragogiky nadväzuje na koncepciu pedagogiku dospelých, je však omnoho širšia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove sa orientuje na základné oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia. Na základe toho sa systém andragogiky sa člení na tri základné subsystémy, resp. disciplíny: profesijná, kultúrno-osvetová a sociálna andragogika.

 

Se kterými významnými jmény bylo či je vaše pracoviště spjato?

Konštituovanie andragogiky a rozvoj pracoviska bolo spojené najmä s takými osobnosťami ako boli prof. Prusáková, prof. Perhács, prof. Machalová, doc. Čornaničová a mnohými ďalšími členmi katedry. Mimo pracoviska so rozvíjala intenzívna spolupráca s významnými predstaviteľmi andragogiky na Slovensku (prof. Tokárová) v ČR (doc. Jochmann, prof. Šimek) a v zahraničí (prof. Pöggeler, prof. Kulich).

 

Kolik studentů u vás aktuálně studuje?

Momentálne je akreditované bakalárske štúdium andragogiky, v ktorom v akademickom roku 2019/2020 študovalo spolu 23 študentov.

 

Která témata vaše kolegyně a kolegové aktuálně řeší?

Po poslednom vedeckom projekte zameranom na rolu osobnosti v teórii  a praxi edukácie dospelých sa pracovníci andragogiky uchádzajú o získanie vedeckého grantu na projekt orientovaný na aktuálnu problematiku edukácie dospelej populácie k zdraviu.

 

Které výzkumy či šetření vaše pracoviště realizuje či v minulosti realizovalo?

Doteraz realizovalo naše pracovisko tieto medzinárodné a domáce výskumné úlohy a projekty:

1999–2002 Medzinárodný projekt Socrates, Attracting new target group

1999–2002 Leonardo Model profesionalizácie komunálnych organizátorov vzdelávania dospelých

2006–2007 Socrates Grundtvig, Vzdelávanie dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko

2007–2009 Socrates Grundtvig, Lifelong Learning Programme European Commission

2017–2020 Erazmus+ projekt Age Management Uptake

1996–1998 VEGA Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých

1999–2001 VEGA Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia

2001–2003 VEGA Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva a sporné termíny a ich definície v pedagogike a andragogike

2003–2005 VEGA Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie

1997 KEGA Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchove

2006–2008 VEGA Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad, 2007 – 2009

2011–2013 VEGA Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých, vedúci projektu

2016–2018 VEGA Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých.

 

Pokud byste měli vybrat z publikační činnosti svého pracoviště jednu či dvě zajímavé monografie, které by to byly?

Publikácie, ktoré vydali naši pracovníci sa týkali ich profilácie – všeobecnej andragogiky, kultúrno-osvetovej andragogiky, sociálnej andragogiky, komparatívnej andragogiky, manažmentu vzdelávania dospelých. Najnovšou monografiou je publikácia Petronely Laukovej z r. 2020 Andragogická komunikácia, ktorá je na Slovensku prvou vedeckou prácou z tejto oblasti.

 

Jak se vám daří navazovat kontakt s praxí?

Oddelenie andragogiky katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK v Bratislave je členom AIVD v SR. Okrem toho úzko spolupracuje aj s niektorými konkrétnymi inštitúciami a organizáciami, ako je napr. Národné osvetové centrum, Besoft a i. Naposledy sme nadviazali spoluprácu s ČSOB.

 

Co podle vašeho názoru nejvíce trápí slovenskou andragogiku?

V akademickom prostredí stále pretrváva „pedagogizácia“ andragogiky, čo sa naposledy prejavilo aj zmenou sústavy študijných odborov, kde sa andragogika stala súčasťou odboru učiteľstvo a pedagogické vedy. V praxi je situácia lepšia, andragogika, absolventi andragogiky sú už súčasťou povedomia v edukácii dospelých.

 

Jedním z projektů na podporu vzdělávání dospělých v členských zemích EU je EPALE. Jak vnímáte její úlohu v oboru?

Platformu považujeme za výborné fórum pre výmenu informácií, skúseností a priestor pre diskusiu tak na medzinárodnej ako i na národnej úrovní.

 

A je tu otázka na závěr… Pokud byste měl neomezenou moc, co byste pro podporu vzdělávání dospělých udělal?

Odpoveď nie je jednoduchá, ale na  prvom mieste by to určite bola požiadavka prejsť od verbálnych prejavov o význame a podpore edukácie dospelých ku konkrétnym činom, vrátane riadenia a financovania vzdelávania dospelých a reálnej podpory na jeho účasti. Taktiež by bolo žiadúce, aby slovenská politika výchovy a vzdelávania rešpektovala a viac využívala poznatky získané vedeckým výskumom akademických pracovísk.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více