Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Rozhovor EPALE s Josefem Malachem a Milanem Chmurou z Katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

 

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. se v letech 1989 až 1991 se zasloužil jako člen přípravného výboru o vznik Ostravské univerzity v Ostravě a jako spolugarant i o vznik její Pedagogické fakulty. V roce 1995 byl vyzván ke spolupráci na reformě českého vysokého policejního školství. Po několikaletém působení ve státní správě a také ve finančním sektoru se v roce 2000 vrátil na univerzitu do funkce zástupce ředitele Centra dalšího vzdělávání. Od roku 2005 do roku 2012 po dvě funkční období působil jako děkan Pedagogické fakulty a zasloužil o její rozvoj po stránce pedagogické, vědecké, organizační i materiální. Od roku 2012 až dosud je vedoucím Katedry pedagogiky a andragogiky. V několika funkčních obdobích působil nebo působí v akademických senátech Ostravské univerzity a Pedagogické fakulty. Jeho hlavními výukovými a vedeckýcmi aktivitami jsou vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých, edukační diagnostika, aplikace ICT do vzdělávání a výchova k podnikavosti.Zajišťuje výuku pedagogických předmětů v učitelských studijních programech. Garantuje magisterský  studijní program Učitelství pro 2. st. základní školy a doktorský studiní program Pedagogika. Vyučuje andragogické předměty pro bakalářský program Andragogika. Na přelomu tisíciletí pracoval řadu let jako tutor manažerských kurzů Open university Business School v ČR a na Slovensku. Výkonává funkce člena oborových rad doktorských studiních programů a školitele doktorandů v Česku, v Polsku a na Slovensku. Je členem vědeckých rad v Česku, na Slovensku a v Polsku. Pracuje jako hodnotitel studiních programů pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství. Dlouhodobě se angažuje v akademickém i širším edukačním společenství v řadě aktivit, mj. v redakčních radách řady časopisů, organizováním vědeckých konferencí, přednáškami doma i v zahraničí. Například jako koeditor mezinárodního časopisu The New Educational Review pro ČR, člen redakčních rad časopisů Kultura i edukacja, PL, Kognitywistyka i media w edukacji, PL, Kwartalnik Pedagogiczny, PL, Pedagogika Zeszyty naukowe, PL, Studia humanistyczne, PL a International Journal of Research in E-learning, PL. Bývá zván na domácí zahraniční konference jako člen celéř řady vědeckých výborů.

Mgr. Milan Chmura, Ph.D. ukončil v r. 2006 magisterské studium oboru Andragogika v profilaci řízení lidských zdrojů a v roce 2014 ukončil doktorské studium v oboru Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Od roku 2003 se věnuje oblasti rozvoje lidských zdrojů, kdy pracoval jak ve státní sféře (jako lektor–instruktor) a také v podnikatelské sféře jako lektor, metodik vzdělávání dospělých, pracovní poradce a manažer. Má praktické zkušenosti s řízením lidských zdrojů, lektorsko-metodickou činností v dalším vzdělávání, profesním a kariérovým poradenstvím a participací v národních i nadnárodních projektech. Od roku 2007 externě spolupracoval s Katedrou pedagogiky a andragogiky jako lektor a od roku 2014 pracuje na této katedře na plný úvazek. Je garantem studijního programu Andragogika.

 

Popište prosím čtenáři stručnou historii vašeho pracoviště.

Studijní obor Andragogika v bakalářském stupni byl poprvé akreditován v roce 2008 a nejvíce se o to zasadil doc. PhDr. Josef Malach, CSc., který obor garantoval. Od roku 2020 je po úspěšné akreditaci oboru na dalších 10 let garantem akademického bakalářského studijního programu Andragogika Mgr. Milan Chmura, Ph.D., který s Katedrou pedagogiky a andragogiky spolupracuje od r. 2008. V roce 2020 byl andragogický tým katedry posílen o PhDr. Hanu Vavříkovou, PhD. Do současné doby studium Andragogiky na Ostravské univerzitě absolvovalo 188 studentů. Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni zvládnout základní kompetence pro plánování, organizování a vyhodnocování vzdělávání a učení se dospělých účastníků – v současném širokém pojetí tohoto pojmu – ve vzdělávacích institucích anebo ve specializovaných útvarech produktivních organizací a správních úřadů či jiných institucí, které zajišťující agendu dalšího profesního vzdělávání a rozvoje a současně pečují o sportovní, kulturní a zájmový rozvoj svých pracovníků. Výuku stěžejních tematických oblastí pokrývá katedra pedagogiky a andragogiky sama a výuku specifických oblastí zajišťuje katedra pedagogické a školní psychologie, sociální pedagogiky a katedra speciální pedagogiky. Výuka se koná v moderních učebnách vybavených potřebnou didaktickou technikou.

 

Se kterými významnými jmény bylo či je vaše pracoviště spjato?

Naše pracoviště je ještě mladé a vyučující si zatím budují své místo ve vědeckém prostoru ať už publikační, pedagogickou nebo projektovou činností.

 

Kolik studentů u vás aktuálně studuje?

Aktuálně na Ostravské univerzitě studuje bakalářský obor Andragogika 83 studentů.

 

Která témata vaše kolegyně a kolegové aktuálně řeší?

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. řeší témata vysokoškolská andragogika, diagnostika, ICT ve VD, androdidaktika se zaměřením na lektora, etika lektora, dopady průmyslu 4.0 na vzdělávání dospělých.

Mgr. Milan Chmura, Ph.D. se věnuje oblastem vysokoškolská andragogika, ICT ve VD, profesní andragogika a kariérní poradenství.

PhDr. Hana Vavříková, PhD. se zaměřuje na témata jako jsou gerontagogika, ageismus jako projev diskriminace seniorů, docilita ve vzdělávání dospělých.

 

Které výzkumy či šetření vaše pracoviště realizuje či v minulosti realizovalo?

TAČR (2019 – 2021): Výzkumný projekt v rámci grantové soutěže Technologické agentury (TAČR), s názvem Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce. V průběhu 4/2019 – 3/2021 probíhá analýza kurikulárních dokumentů technických škol, motivačních faktorů studentů a potřeb trhu práce (ID TJ02000083).

IRNet (2014 – 2017): Mezinárodní výzkumný projekt v rámci Rámcových projektů EU, zabývajícího se problematikou e-learningové formy vzdělávání, s názvem iRNet – International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences (PIRSES-GA-2013-612536). Cílem projektu IRNet bylo vytvoření tematického multidisciplinárního společného výměnného programu zaměřeného na výzkum a vývoj nových nástrojů pro pokročilé pedagogické vědy v oblasti nástrojů ICT, distančního vzdělávání a mezikulturních kompetencí v EU (Polsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Slovensko) a třetích  zemích (Austrálie, Rusko, Ukrajina).

V4 (2018 – 2019): Mezinárodní vědecký projekt s názvem „High school teacher competence in change“ v rámci Visegrad Fund. V průběhu 10/2017 – 12/2018 se akademičtí pracovníci čtyř zemí zabývali stavem a rozvojem profesních kompetencí vysokoškolského učitele (ID 21720008).

 

Pokud byste měli vybrat z publikační činnosti svého pracoviště jednu či dvě zajímavé monografie, které by to byly?

OGRODSKA-MAZUR, Ewa, SZAFRAŃSKA, Anna, MALACH, Josef, CHMURA, Milan.  The Cultural Identity and Education of University Students in Selected East- Central Countries. A Polish-Czech Comparative Study. Göttingen. Vandenhoeck & RuprechtVerlage (in print 2020, připravena open access verze).

MALACH, Josef. Ethical codes in adult education as subjects of comparative analysis. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults [online]. 2020, 11(2), 199-217 [cit. 2020-10-27]. ISSN 2000-7426. Dostupné z: doi:10.3384/rela.2000-7426.ojs841

CHMURA, Milan. Nezaměstnanost jako ekonomický a sociální problém - edukační východiska z nezaměstnanosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 124 s. ISBN 978-80-7464-858-8.

VAVŘÍKOVÁ, Hana., HUDECOVÁ, Anna. Ageismus jako projev stereotypizace a diskriminace senioru a možnosti jeho prevence prostřednictvím edukace dospělých. Banská Bystrica, Belianum, 2018. 404 s. 978-80-557-1386-1.

 

Jak se vám daří navazovat kontakt s praxí?

Garant studijního programu Andragogika již sedmým rokem pořádá „Klub andragogů“ – jde o setkání studentů daného programu, absolventů, vyučujících a hostů z vědecké obce (i ze zahraničí – Polsko, Ukrajina), na kterém se řeší aktuální andragogické problémy, přednášejí se příspěvky a sdílí se dobrá praxe. Spojení s praxí je zajišťováno využíváním externích vyučujících v mnoha předmětech – pracovní právo, ekonomika vzdělávání dospělých, marketing ve vzdělávání dospělých – kteří vykonávají příslušné odborné činnosti ve veřejné správě a vzdělávacích agenturách. Také bakalářské práce reagují na současné problémy vzdělávání a rozvoje dospělých, v nichž autoři analyzují a monitorují edukační praxi a formulují prakticky aplikovatelné závěry, které často mohou ve svých pracovních pozicích uskutečnit.

 

Jedním z projektů na podporu vzdělávání dospělých v členských zemích EU je EPALE. Jak vnímáte její úlohu v oboru?

Platformu EPALE považujeme za hodnotný informační nástroj, který koncentruje, vhodně uspořádává a distribuuje odborné zdroje jak v podobě článků, konferenčních příspěvků, monitorovacích zpráv, nebo strategií. Je využívána jak vyučujícími, tak i studenty při přípravě seminárních úkolů, bakalářských prací i při přípravě na dílčí a státní závěrečné zkoušky.

Na zdroje z platformy je odkazováno v sylabech předmětů a jsou z nich čerpány podklady pro publikační výstupy pracovníků katedry. Agregace tematicky zaměřených zdrojů na oblast vzdělávání a učení usnadňuje a urychluje dostupnost domácích i zahraničních zdrojů a přispívá ke kvalitě všech činností fakulty: pedagogické, výzkumné i internacionalizační.

Úlohu platformy vnímáme jako velmi přínosný počin pro obor Andragogika na vysokých školách.

 

A je tu otázka na závěr… Pokud byste měli neomezenou moc, co byste pro podporu vzdělávání dospělých v ČR udělali?

Vhodným nástrojem pro podporu zatím klesající účasti dospělých v ČR na dalším vzdělávání by mohly být daňově uznatelné náklady jedince na své vzdělávání. Dále by kvalitě vzdělávání dospělých prospělo zavedení ratingových nástrojů pro evaluaci vzdělávacích organizací.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více