Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Projekt Muzeum Varšavy zvaný „Varšava pro středně pokročilé” - muzejní edukace podporuje výuku cizích jazyků a výměnu zkušeností v oblasti kultury

Když hovoříme o současném  muzejním vzdělávání, ihned si vybavíme pojem „participační muzeum”. V muzejním kontextu  „participace” znamená  (stručně řečeno) spoluvytváření interpretace, výměnu zkušeností a společné prožívání prohlížené expozice. Té výměny pocitů a kulturních i historických zkušeností se na jedné straně účastní návštěvníci, na druhé muzeum se svými zaměstnanci včetně edukátorů. Tyto procesy by nemohly probíhat bez komunikace, která umožňuje položit otázky, vyměnit názory a utvářet společenské vztahy. Aby se taková efektivní komunikace odbyla, musí vzniknout podmínky pro aktivní jazykovou interakci. Právě proto v Muzeum Varšavy povstal projekt „Varšava pro středně pokročilé”.

Překlad: Petr Žák

Když hovoříme o současném  muzejním vzdělávání, ihned si vybavíme pojem „participační muzeum”. V muzejním kontextu  „participace” znamená  (stručně řečeno) spoluvytváření interpretace, výměnu zkušeností a společné prožívání prohlížené expozice. Té výměny pocitů a kulturních i historických zkušeností se na jedné straně účastní návštěvníci, na druhé muzeum se svými zaměstnanci včetně edukátorů. Zároveň participace v muzeum znamená nejen  interakci mezi návštěvníkem a prvky výstavy leč především uvedení návštěvníka do nové role – role autora. Návštěvník samostatně i cestou spolupráce s jinými návštěvníky spoluvytváří obsah poskytovaný institucí. (Simon N. : 2015, Laboratorium muzeum. Społeczność, Warszawa, Muzeum Warszawy 2015, s. 26).

                       

Letos projekt obdržel zvláštní vyznamenání u příležitosti 20 let od vzniku European Language Label v Evropě       

                  

Návštěvník-autor využívá muzeum a jeho výstav k tvůrčímu hledání odpovědi na soužící ho otázky a zároveň vědomě tvoří společenské vztahy s osobami s podobnými zájmy a názory. Buduje si tak prostor pro diskusi a poznání toho, co je nové a neznámé, rozvíjí přitom svou kreativitu.

Tyto procesy by nemohly probíhat bez komunikace, která umožňuje položit otázky, vyměnit názory a utvářet společenské vztahy. Aby se taková efektivní komunikace odbyla, musí vzniknout podmínky pro aktivní jazykovou interakci. Právě proto v Muzeum Varšavy povstal projekt „Varšava pro středně pokročilé”.

Městská hra v prostoru varšavského Starého Města

                

ZAČÁTKY, neboli jak přetavit zápal v projekt

Projekt povstal díky propojení dvou odborných zájmů, ba koníčků (práce v muzejní knihovně a dlouholetých zkušeností s výukou  cizích jazyků), soukromého zájmu o to, co je jiné a kulturně odlišné a taky záměru využití neomezeného potenciálu sbírek Muzeum Varšavy i možností, jaké by mohly přinést lektorům a účastníkům jazykové výuky.

Muzeum Varšavy je krásná památková instituce umístěná v srdci varšavského Starého Města. V jeho skladištích se nachází více než 230 tisíc předmětů, které mohou ilustrovat i stimulovat diskusi na prakticky veškerá témata, jaká jen si učitel cizích jazyků může přát.

Neobvyklé vnitřní prostory v podobě hotového labyrintu s 21 někdy viditelnými a jindy zcela ukrytými tématickými kabinety přímo provokují k organizaci zajímavých jazykovych lekcí a muzejních her. Tématické kabinety často korespondují s jednotlivými lexikálními tématy probíranými na lektorátech všech jazyků.  Na stálé výstavě „Varšavské věci „ se m. j. nachází „Kabinet oděvů „, který poskytuje přehled varšavské módy od středověku, obohacený zajímavou kolekcí galanterie a módních doplňků; „Kabinet varšavských hodin „, kde každý exponát ukazuje jiný čas, tiká a bije svým způsobem; „Kabinet varšavských stříbrných a postříbřených výrobků „, ukazující elegantní předměty používané v domácnostech, nebo i „Kabinet portrétů „, zahrnující podobizny známých i neznámých občanů hlavniho města v různém věku, stavu či profesi. Některé kabinety lákají k probírání vybraných gramatických témat. „Kabinet zobrazení Varšavy”, „Kabinet pohlednic „ a „Kabinet fotografii” vybízejí k užití času minulého pro porovnání hlavního města včera a dnes nebo kondicionálu pro představení Varšavy takové, jaká by mohla být, kdyby nebyla zničena během 2. světové války. Celou výstavu doplňují „Varšavská data „ neboli sestava moderně a přitažlivě prezentovaných maket, dat i statistik (výuka číslovek pod klenbami krásných středověkých sklepů činí na studentech patřičný dojem).

K Muzeu Varšavy patří taky devět poboček včetně muzeí varšavských čtvrtí jak Muzeum varšavské Prahy nebo Woli, tématická muzea jak Centrum interpretace památek, Muzeum farmacie nebo Muzeum knihtisku, martyrologické (historické) muzeum v Palmirech nebo  staroměstský Barbakan. Každá z umístěných tam stálých expozicí či časově omezených výstav disponuje různými prostředky, které se mohou krásně hodit během lekcí – multimediální obrazovky, krátké filmy na způsob Filmové kroniky (umožňují nejen uskutečnit poslechová cvičení ale taky přiblížit tehdejší realitu a o ní diskutovat) nebo i Archiv orální historie s nahrávkami osob v různém věku a s různou výslovností i stylem ústního projevu.

Co více, hlubokou studnou vědomostí – jak jazykových tak historických – je Knihovna Muzeum Varšavy, v jejíchž fondech se nacházejí knihy reflektující snad každou stránku našeho města i to nejen v polštině. Díky celkové revitalizaci, které se podrobily muzeum i knihovna v období 2013-2017, projekt mohl využívat sál s multimediální (interaktivní) tabulí. V praxi tu roli plnila čítárna knihovny obohacená o ten přístroj.

                 

PROGRAM KOMPETENCÍ 

Když jsem tvořila program, vytyčovala cíle korespondující s projektem a určovala materiály využívané v rámci výuky, řídila jsem se Společným evropskmý referenčním rámcem: učení, vyučování, hodnocení a volila přitom ty kompetence a komunikační témata, které se dají uskutečnit v prostředí muzeum i knihovny.

Nejdříve jsem se soustředila na rozvíjení jednotlivých jazykových kompetencí (zeptat se na cestu, koupit jízdenku, vypůjčit knížku, přečíst i pochopit komunikáty a texty umístěné ve výstavě, pohovořit o poznaných faktech, pocitech  a dojmech), které jsou nezbytné k plnohodnotnému využití nabídky nejen našeho ale i každého polského muzea, neboť dalším důležitým cílem projektu bylo vybídnout cizince k návštěvě polských a polskojazyčných kulturních institucí a zajistit pro ně komfortní podmínky pro výuku a výměnu zkušeností, založené na pocitu bezpečí a důvěry.

Kromě základních jazykových kompetencí dají se v muzeum i knihovně rozvíjet kompetence sociolingvistické a pragmatické. Díky široké nabídce Muzeum Varšavy účastníci jazykových kurzů mohou změřit své síly a vyzkoušet si role návštěvníka muzeum, čtenáře knihovny, zákazníka muzejního obchodu či kavárny nebo i návštěvníka kina, který se chce něco dovědět o Varšavě, zjistit začátek filmového představení nebo koupit hezký suvenýr z hlavního města.

Samotné jazykové kompetence však nestačí. Pokud účastník bude chtít vyprávět své rodině nebo známým o svých dojmech během pobytu ve Varšavě - i to v jakémkoliv jazyce - jazykové kompetence mu to dovolí jen částečně. Musí totiž o tom městě něco vědět. Musí taky vědět, odkud má ty informace čerpat. Potřebuje tudíž obecné kompetence, které jsou pro projekt důležité nejen z ohledu na plynulost a prohloubení komunikace ale i z ohledu na participační stránku muzejní edukace, která klade důraz na výměnu kulturních i historických zkušeností a taky na utváření společenství založených na společných idejích.

Schopnost získávat informace v cizojazyčném prostředí je mimořádně užitečná. Bez strategie získávání informací a zároveň patřičné znalosti jazyka daného prostředí, ve kterém se pohybujeme, se nevyhneme nejen značnému stresu ale i četným životním problémům.

Nakonec last but not least, neboli deklarativní znalosti a heuristické kompetence [kompetence k učení a řešení problémů]. Nedá se oddělit jazyk od kultury a kulturu od jazyka. Situování jazyka v kultuře poskytuje nové kontexty, informace a úvahy nad mateřským i cizím jazykem. Co to znamená situování v kultuře? Jsou to odkazy na literaturu, umění, zvyky, historii ale taky na vazby s vlastní kulturou. Nemůže být pro to snad lepší místo než je muzeum a knihovna.

                 

SPOLUPRÁCE

Projekt „Varšava pro středně pokročilé” začal klíčit během součinnosti Muzeum Varšavy s Centrum polského jazyka a polské kultury pro cizince POLONICUM Varšavské univerzity, kterému v roce 2017 jsem nabídla spolupráci a přípravu vyučovacího cyklu, který by přiblížil varšavskou tématiku účastníkům letních kurzů organizovaných Varšavskou univerzitou. Právě tehdy vznikl nápad, aby vyučování probíhalo především v polštině, přizpůsobené patřičné jazykové úrovni.

V následujících letech Muzeum Varšavy zvalo ke spolupráci u vybraných aktivit nejen své pobočky (Dokumentační a výzkumné centrum Korczakianum, Muzeum varšavské Prahy, Centrum interpretace památek) ale taky sousední kulturní instituce se sídlem na Starém Městě nebo v jeho blízkém okolí (Knihovnu Muzeum literatury, Knihovnu Historického ústavu PAV prof. Janusze Tazbira a Knihovnu  Ústředního archivu historických záznamů.

                    

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

                  

Integrovaná jazyková lekce

Na začátku základní aktivitou byly muzejní lekce s použitím metody CLIL, spojující předmětné a jazykové vzdělávání. Příprava scénáře lekcí nebyla tehdy vůbec jednoduchá, neboť do muzeum přicházely skupiny různé velikosti a na různé jazykové úrovni, která se navíc často lišila od té deklarované. V těchto podmínkách předpokládájících silné nasazení a přítomnost vyučujícího, lekce probíhaly v podobě interaktivní prohlídky výstavy s lektorem-edukátorem, který skupinu zaváděl do vybraných kabinetů a řešil s ní na místě patřičné úkoly. Společná exkurze vede taky k diskusi a výměně zkušeností, navíc umožňuje zaměstnancům muzea poznat dojmy, které pořádaná výstava vyvolává u návštěvníků z jiných zemí a kulturních oblastí.

Integrovaná jazyková lekce

            

Od roku 2019, když začala příprava didaktických materiálů týkajících se varšavských legend, byly v čítárně zavedeny  stacionární lekce (později doplněné  didaktickou procházkou po Starém Městě). Prvotním cílem výuky [vyučování?] bylo testování přizpůsobených textů a jazykových cvičení připravovaných k tisku. Nicméně díky kladnému hodnocení výuky ze strany posluchačů jak i lektorů pozůstaly v naší nabídce dodnes – např. „Wars i Sawa = Warszawa” (úroveň A1/A2) nebo „Varšavské legendy” (B2/C1).

Tématika i rozsah materiálu pro 90 minut výuky jsou pokaždé dohodnuty s lektorem, který každodenně pracuje s účastníky kurzu, a jsou přitom přizpůsobeny úrovni jazykové úrovni budoucích posluchačů.

                

Městské a muzejní hry

Městské a muzejní hry poskytují hodně možností jak uvádět nová historická a kulturní témata a zároveň atraktivně pomáhají zopakovat učivo lexikální i gramatické. Co více, hry dovolují prakticky využívat informační strategie a rozhodovat, které strategie jsou nejefektivnější a nejrychlejší pro danou situaci (čerpat informace z Internetu, zeptat se kolemjdoucího nebo pracovníka muzeum, ověřit na letácích nebo informačních tabulích, apod.).

Současně muzeum nabízí tři městské hry: „Legendární Staré Město „ (úroveň B1/B2), „Za kulturou Starým městem „ (úroveň B1/B2) a „Po stopách varšavské legendy„ (úroveň B2/C1). Tyto aktivity trvají 90 a 180 minut (záleží na tématu a počtu účastníků). Účastníci zůstanou rozděleni do tří skupin, dostanou mapy s označenými místy, kam musejí zavítat, a taky seznamy otázek, event. anglický slovníček. Vítězové obdrží muzejní reklamní předměty, vstupenky nebo publikace (m. j. pouzdra na mobil, reflexní prvky pro chodce). Průběh hry sledují zaměstnanci Muzeum Varšavy, kteří podle potřeb pomáhají účastníkům hry na každé její etapě.

V případě her spojených s legendami přicházejí další prvky:  úkoly ze čtení s porozuměním zahrnující adaptované úryvky legend, které musí účastníci nejdřív poznat a pak vykonat související s nimi příkazy; úkoly  tvůrčího psaní.

Muzejní hry mají velmi podobnou strukturu. Po krátkém úvodu a vysvětlení úkolů (převážně v polštině), účastníci se dělí do skupin. Každá z nich obdrží barvu svého identifikátora (díky  tomu pracovníci muzeum vědí, že mají s jeho nositeli mluvit výlučně polsky), plán trasy a seznam úkolů včetně malého anglického slovníčka. Skupiny procházejí muzeum podle vytyčených tras  a realizují úkoly spojené s vybranými objekty a místy jako je knihovna, kino, kavárna, apod. Nakonec se skupiny potkávají v knihovně, kde pracovník kontroluje správnost odpovědí a studenti mezitím dodatečně procvičují lexikální látku. Všichni obdrží malé dárky a vítězové ceny.

Muzejní hra

                              

Metodické dílny (workshopy) pro učitele polského jazyka z Východu

V rámci projektu probíhají rovněž metodické dílny pro učitele, kteří vyučují polštinu hlavně na Ukrajině a v Bělorusku.

W roce 2016 Muzeum Varšavy vydalo mnohokrát odměňovanou v Polsku i  zahraničí publikaci „Varšavské legendy. Antologie”. Stala se základnou pro četné aktivity pro děti a mládež ale i pro dospělé v projektu „Varšava pro středně pokročilé”. Během 90-ti minutových workshopů, ve kterých se účastníci-učitelé vtělují do role svých žáků, procházejí se po Starém Městě naučnou stezkou legend (30 minut), účastní se dílen pro žáky základních škol (30 minut), aby se nakonec setkali v čítárně a dověděli se tam, jak mají organizovat městské hry a lekce předmětné/jazykové s tématikou legend.

                   

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Na rok 2019 jsem naplánovala vydat první projektovou publikaci „Legendy Starého Města ve Varšavě. Výběr textů pro výuku polského jazyka jako cizího včetně cvičení”. Sešit obsahuje adaptace legend a informace o místech, kde se údajně odehrály. Doplňují je seznamy lexikálních i gramatických cvičení zasazených do varšavské reality a na konci každé lekce slovníčky: polský (synonyma), anglický, ruský a čínský. Celek uzavírá banka nápadů, kde učitelé i lektoři získají inspiraci pro práci se sešitem a legendami vůbec.

Grafická úprava publikace navazuje na antologii legend, kterou Muzeum Varšavy vydalo už dřív.

             

SHRNUTÍ

Projekt „Varšava pro středně pokročilé” vznikl díky jinému pohledu na potenciál Muzeum Varšavy jako instituce, která se  stará novým způsobem o polské kulturní dědictví a využití jeho sbírek. To inovační úsilí přesahuje samu statutární činnost. Atraktivita projektu vyplývá z propojení diverzifikovaných kompetencí jeho autorů a realizátorů, disponujících zkušenostmi jak v oblasti jazykové tak muzejní edukace.

Vyučování  v rámci projektu umožňuje účastníkům zvyšovat jazykové, kulturní i informační kompetence, které podporují lepší integraci v polskojazyčném prostředí, rozšiřují obecný horizont a pomáhají se zamyslet nad vlastním místem v kultuře i dějinách. Podněcují taky účastníky využívat kulturní nabídku muzeí, knihoven i jiných kulturních institucí jako bezpečných a vstřícných míst, kde se chápe jazykové výzvy, se kterými se měří cizinci v Polsku.

Zároveň přijímání velkého množství cizinců pocházejících ze všech světových stran dovoluje kurátorům i edukátorům podívat se na muzejní výstavy a taky na svoji práci vůbec prizmatem jiných historických a kulturních zkušeností.

V nadcházejících letech Muzeum Varšavy plánuje připravit sérii didaktických materiálů pro učitele i lektory polského jazyka jako jazyka cizího na základě zkušeností zahraničních muzeí a knihoven, které pracovníci získají v rámci Programu Erasmus+ Akce 1. [KA 1]

Login (1)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více