Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Každý úředník by se měl chovat profesionálně, individuálně, zodpovědně, korektně, empaticky, prostě lidsky. Rozhovor s Dušanem Zouharem z Institutu pro veřejnou správu Praha

Dušan Zouhar vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika-sociální práce. Své pedagogické působení zahájil jako středoškolský učitel, následně pracoval jako vedoucí pracovník České školní inspekce, jednatel a majitel vzdělávací agentury, personální manažer ústředního správního úřadu a v současné době vykonává funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj Institutu pro veřejnou správu Praha.

Dušan Zouhar vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika-sociální práce. Své pedagogické působení zahájil jako středoškolský učitel, následně pracoval jako vedoucí pracovník České školní inspekce, jednatel a majitel vzdělávací agentury, personální manažer ústředního správního úřadu a v současné době vykonává funkci náměstka pro vzdělávání a rozvoj Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Jsi náměstkem ředitelky Institutu pro veřejnou správu, tedy organizace Ministerstva vnitra zabezpečující vzdělávání i zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro obrovskou část českého úřednictva. Co konkrétně má tato instituce na starost?Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem vnitra. V současné době v Institutu pracuje 80 osob a externě s námi spolupracuje více než 400 lektorů a zkušebních komisařů – těch nejlepších odborníků a odbornic v České republice. V průměru realizujeme okolo 1 000 vzdělávacích akcí ročně. Náš akční rádius se zaměřuje na dvě velké oblasti vzdělávání. Tou první je realizace zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, tedy obecních, městských úřadů, magistrátů a krajských úřadů. Jedná se o výkon přenesené působnosti Ministerstva vnitra. Druhou oblastí naší práce je komplexní vzdělávání úředníků veřejné správy. Zde již působíme v silném konkurenčním prostředí a své úspěšné umístění na trhu si musíme vybojovat a udržet kvalitní nabídkou a kvalitně odvedenou vzdělávací službou. Ve spolupráci s příslušnými ministerstvy modelujeme, připravujeme a prakticky realizujeme programy přípravy ke zkouškám ověření odborné způsobilosti, a to jako jediná instituce pro všechny oblasti správních činnosti. Jen pro dokreslení, o jaké množství osob se jedná: v roce 2019 prošlo zkouškami zvláštní odborné způsobilosti 2 497 úředníků a přes 20 000 účastníků ve všech formách vzdělávání.

Které skupiny úředníků Institut vzdělává?Institut se orientuje na úředníky veřejné správy, což vyplývá i z jeho názvu. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy úředníci úřadů územních samosprávných celků, tedy ti působící na úřadech od těch nejmenších obcí až po úředníky magistrátů a krajských úřadů. Ale naše vzdělávací aktivity stále více využívají i ústřední správní úřady a jejich pracoviště pro vzdělávání státních zaměstnanců. Neodmyslitelnou cílovou skupinou jsou i volení zastupitelé na všech úrovních samospráv. V nedávné minulosti jsme své vzdělávací portfolio rozšířili o ucelené manažerské vzdělávací programy, a to jak pro manažery veřejné správy, tak i částečně pro vrcholné manažery bezpečnostní sborů. Tím se nám rozšířila cílová skupina „odběratelů“ vzdělávacích služeb. Již z tohoto stručného výčtu je patrné, že skupina našich zákazníků je velmi široká, s různými vzdělávacími potřebami, na které se snažíme aktuálně reagovat.

Proč vlastně úředníci skládají zkoušku?Výkon veřejné správy je složitou záležitostí, byť se to na první pohled nemusí tak jevit. Každý z nás se setkal s výkonem správních činností na úřadu. Jedná se o mnoho činností souvisejících se životem občanů, ať to jsou matriční záležitosti, vyřizování osobních dokladů, stavebních řízení, výkonu sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dítěte, životního prostředí, živnostenského podnikání, přestupkových řízení a mnoha dalších. Úředníci rozhodují o právech a povinnostech občanů a kvalitu výkonu těchto činností je nutné garantovat prokázáním odborné způsobilosti zkouškou pro danou správní činnost.

V čem je vzdělávání úředníků specifické?Realizace výkonu správních činností a vůbec poskytování veřejnosprávních služeb vyžaduje celou řadu kompetencí, které musí úředník, jako osoba, která rozhoduje o záležitostech občanů, bezpečně zvládnout. Na jedné straně musí znát ohromné množství právních norem, které se často a výrazně mění, ale musí být obeznámen i s metodikami ústředních správních úřadů, výklady a judikáty soudů. Na druhé straně úředník každý den komunikuje s občany, ke kterým je třeba přistupovat profesionálně, individuálně, zodpovědně, korektně, empaticky, prostě lidsky a tomu se také musí naučit. V tomto širokospektrálním pojetí vidím, alespoň z mého pohledu, specifičnost vzdělávání úředníků.

Jaká byla tvá profesní cesta až k tomuto významnému postu?Vzděláváním se zabývám takřka celou svou profesní kariéru. Pedagogikou jsem se začal zabývat během studia, následně jsem učil na střední škole a musím říct, že to bylo jedno z nejpodnětnějších a nejpříjemnějších období mé pracovní činnosti. Postupně jsem působil v České školní inspekci, v oblasti HR. To jsem již jistě směřoval do oblasti vzdělávání dospělých. Působil jsem v soukromých i státních vzdělávacích organizacích. Jsem velmi rád, že jsem měl možnost poznat vzdělávání dospělých z pohledu jak poskytovatele vzdělávacích služeb, tak i z pohledu odběratele těchto služeb. Na Institutu působím s větší přestávkou již od roku 2002.

Pojďme se zaměřit na lektory. Jak pečuje institut o jejich kvalitu?Náš lektorský sbor je tvořen externími spolupracovníky, kterých máme přes 400. Spolupracujeme zejména se specialisty z ministerstev, ústředních správních úřadů, akademické sféry, právnického prostředí, ale i z komerčního sektoru. Jako každá odpovědná vzdělávací instituce se systematicky věnujeme jejich výběru a následně jejich odbornému pedagogickému vzdělávání. Jsme si vědomi toho, že ne všichni specialisté na nejrůznější oblasti výkonu veřejné správy mají dostatečné andragogické kompetence, a právě do této oblasti směřujeme naše aktivity při práci s externími lektory. Pořádáme pravidelné kurzy pedagogických dovedností, kde si účastníci osvojují praktické dovednosti pro lektorskou činnost, ale i činnost zkušebních komisařů. Rádi bychom v blízké budoucnosti zdokonalili celý systém vzdělávání lektorů, kde bychom se chtěli zaměřit zejména na začínající lektory, systematičnost a ucelenost vzdělávání. Velkou pozornost chceme věnovat řízenému rozvoji kvality lektorské činnosti.

Institut vydává i vlastní publikace, není to již trochu přežitek? Nepreferují lidé spíše elektronickou formu?Budeš se divit, ale i v tomto světe elektronizace všeho možného, je tištěná publikace velmi žádaná. Možnost si otevřít skripta v práci, ve vlaku, před spaním, vkládat zápisky, psát si poznámky, podtrhávat apod. má svoje příznivce. Vydáváme ale studijní materiály i v elektronické podobě a připravujeme se na možnost poskytování vybraných programů prostřednictvím „chytrých“ telefonů a mobilní techniky.

Funguje vzdělávání úředníků i v online prostředí? Na které překážky narážíte?Určitě funguje. Nabízíme vybrané kurzy i v e-learningové formě. Musím však říct, že zde máme určité rezervy, které se snažíme aktuálně řešit. Zejména jde o stávající e-learningové prostředí, které není úplně vyhovující. Velmi pozitivní je, že v současné době vytváříme a dolaďujeme nový LMS, který chceme v nejbližší době spustit. Po tomto startu budeme zavádět nové vzdělávací programy online, které bude možno studovat i prostřednictvím „chytrých“ telefonů a tabletů. Naší snahou je posouvat vzdělávání kupředu tak, aby bylo efektivní, progresivní a zároveň přátelské.

Ptáš se na překážky... Vlastně mě žádná výrazná překážka v souvislosti s online vzděláváním nenapadá. Máme velkou podporu ze strany zřizovatele, máme prostředky na zavedení nového systému, máme tým skvělých kolegů, kteří chtějí vzdělávání úředníků posouvat dál. Takže v této oblasti problém necítím.

Na závěr bychom mohli téma trochu odlehčit. Zažil jsi ve svém životě nějakou velkou výzvu?

Těch výzev zažije člověk spoustu, ať to jsou výzvy v osobním životě, které člověk řeší a překonává a jsou mu hnacím motorem a uspokojením, ale na ty se asi neptáš. Musím říct, že všechny profese, které jsem vykonával, měly své velké i malé výzvy. Když o tom přemýšlím, tak v oblasti vzdělávání dospělých, bylo velkou výzvou založení a vedení vlastní vzdělávací agentury, která v ne zrovna ekonomicky snadném období byla schopna prosperovat a poskytovat kvalitní vzdělávací služby. Působení v komerčním prostředí pro mne bylo velkou zkušeností pro další profesní působení.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více