Blog
Blog

Integrace čtenářských kompetencí a kompetencí ke psaní do vzdělávání dospělých: komplexní využití

Skoro 22% 25-64 letých lidí v Evropské unii neukončilo vyšší střední vzdělání.

Embedding literacy into Adult Education: a holistic approach

V roce 2021 zveřejni  UNESCO -  Institut pro celoživotní učení (UIL) svoji zprávu s názvem Integrated approaches to literacy and skills development: Examples of best practice in adult learning programmes (Integrativní využití rozvoje čtenářských kompetencí a kompetencí ke psaní a rozvoj kompetencí: Příklady osvědčených postupů v programech vzdělávání dospělých). V této zprávě byl prezentován výběr 21 programů vzdělávání dospělých, ve kterých došlo k naplnění výhod integrace čtenářských dovedností ve spojení odborných kompetencí a  životních kompetencí v nejrůznějších zemích světa.

V této zprávě bylo dále představeno to, že přes významné pokroky 773 milionů mladých lidí a dospělých skoro ve všech zemích stejně jako předtím nedisponuje základními čtenářskými kompetencemi, kompetencemi k psaní a počítání. Kromě toho chybí tyto kompetence rovněž asi u sto milionu mladých lidí. Čísla ukazují, jak je důležité, aby vláda, civilní organizace, podniky nebo soukromé nadace koncipovaly a nabízely vysoce účinné a efektivní kurzy základních klíčových kompetencí ve vzdělávacích programech pro mladé lidi a pro dospělé.

 

Ale kromě toho je potřeba klást důraz na to, aby byl rozvoj čtenářských kompetencí a kompetencí k psaní a rozvoj dalších klíčových kompetencí integrován do programů dalšího vzdělávání. Při čtení této zprávy můžeme ve skutečnosti zjistit, že má integrované využití tímto způsobem velký potenciál, aby byla zlepšena kvalita  vzdělávání dospělých a zvýšila se motivace dospělých studujících i jejich podílu na vzdělávání. Programy popsané ve zprávě nabízejí dospělým studujícím nové možnosti, jak získat nové kompetence a jak si vyzkoušet zlepšení svých šancí na pracovním trhu, a tím přispět ke změně ve svém odborném a osobním životě.

Zpráva se perfektně hodí k Evropskému strategickému rámci, který je zahrnut do oboru vzdělávání dospělých. Podle Eurydice zprávy z roku 2021 Building inclusive pathways to skills and qualifications (Vzdělávání dospělých v Evropě: Vytvoření inkluzivní cesty k získání kompetencí a kvalifikací) neukončilo skoro 22% lidí ve věku mezi 24-64 lety v Evropské unii vyšší sekundární vzdělávání. Z těchto dospělých opustilo okolo 12,5 milionů lidí vzdělávací systém na spodní sekundární hranici. Vedle úrovně formálního vzdělávání je také úroveň kompetencí dospělých – zahrnující čtenářské kompetence, kompetence ke psaní a počítání a digitální kompetence – znepokojující.

 

Evropská komise podporuje zavedení strategií pro celoživotní učení, jejichž cílem je podpora vzdělávání dospělých a rozvoj kompetencí. V roce 2009 stanovila Rada srovnávací výkonový test, podle kterého se do roku 2020 bude přinejmenším 15% dospělých v Evropské unii podílet na dalším vzdělávání a vzdělávání. V únoru 2021 byl stanoven nový cíl pro podíl dospělých na dalším vzdělávání a vzdělávání, podle kterého by měl do roku 2025 podíl dospělých na vzdělávání činit přinejmenším 47%. Následná podpora dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých byla vyjádřena před nedávnem Evropskou agendou kompetencí, které trvá na nutnosti vytvoření nového evropského kompetenčního paradigma. Agenda by měla být přístupná každému obyvateli Evropy a měla by jejich přístup zatraktivnit, inovovat a měla by obsahovat inkluzivní vzdělávací programy. To znamená, že by mělo být nejprve dosaženo individuálního soupisu kompetencí pro všechny, následované cíleným specifickým dalším vzděláváním a školením podle potřeb jednotlivců a konečnou podporou při hledání odpovídající pracovní pozice na pracovním trhu.

Politika vzdělávání sice spadá z větší části do národní, regionální a místní kompetence, ale Evropská unie se zavázala povzbudit a podpořit členské státy při dosahování opatření, které směřují stejným směrem a posilují naši ekonomiku a podporují společnost. Mnoho evropských zemí již začalo se zaváděním příslušných strategií. V závěru Rady k využití Doporučení Rady          pro možnosti dalšího vzdělávání z roku 2019 byly vyzdvihnuty závazky členských států, aby bylo dosaženo nových strategických konceptů pro další rozvoj celoživotních kompetencí (Council Recommendation on Upskilling Pathways). V tomto smyslu byly skoro ve všech členských zemích rozvíjeny cílené programy pro získávání klíčových kompetencí a základních kompetencí čtenářských, kompetencí ke psaní a matematických kompetencí.

 

V UNESCO zprávě bylo zdůrazněno, jak je důležité integrovat do programu dalšího vzdělávání dospělých základní kompetence a odborné kompetence, protože dospělí lidé jsou spíše obecně motivováni k podílu na programech dalšího vzdělávání, když je zaměřen obsahově na jejich bezprostřední potřeby a jejich osobní cíle. To znamená, že přání dospělých studujících rozvíjet nové kompetence, zlepšovat své šance na pracovním trhu a měnit své odborné nebo osobní životní cesty je motivuje k podílu na programech dalšího vzdělávání dospělých. Díky integraci základních kompetencí do vzdělávání dospělých mohou být kurzy koncipovány tak, aby byly pro studující atraktivnější a aby byly vybaveny mnohem efektivnějšími s pracovním místem spojenými kompetencemi. Kromě toho je podpora při získávání čtenářských, matematických kompetencí a kompetencí ke psaní a další rozvoj v souvislosti s odbornou stránkou mnoho efektivnější než programy, které obsahují podporu při čtení a psaní jen jako doplňkový prvek. Důvodem k tomu je, aby pocit vlastního ocenění a sebedůvěry studujících stoupal, když využívají nově získané kompetence v praxi a když získávají nové kvalifikace a dosahují svých cílů ve vztahu k dalšímu vzdělávání a zaměstnanosti.

Vzdělávání dospělých by mohlo představovat řešení mnohých problémů. Je výhodné nejen pro jednotlivce ale také pro společnost jako celek a pro ekonomiku. Když usilujeme o inovativní, rovnoprávnější, udržitelnou Evropu, kde mají na životě podíl občané a účastní se aktivně a demokraticky dění a ve které disponují kompetencemi a znalostmi, aby vedli produktivní život, musíme vzdělávání dospělých podporovat mnohem více než doposud.

 

Login (6)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více