Blog
Blog

Dovednosti a kompetence pro výchovu ke zdraví a životní pohodě – otázka financování

S aktuálně probíhajícími globálními krizemi přetrvává jeden průřezový problém - týká se vzdělávání v oblasti zdraví a duševní a životní pohody.

Skills and competences for health and wellbeing education – A question of funding

Vzdělávání v oblasti zdraví a duševní pohody nabývá pro evropské společnosti na důležitosti. S ekonomickými krizemi, pandemií COVID-19 a nyní válkou na Ukrajině se ukázalo, že jeden přetrvávající průřezový problém souvisí se vzděláním a duševní pohodou. Stejně tak je však jasné, že investice do vzdělání k uspokojení těchto potřeb nestačí.

Vzdělávání, které podporuje zdraví a pohodu

Probíhající krize zdůraznily, jak důležité je, aby se naše vzdělávací systémy zaměřily na zdraví a pohodu. To platí zejména pro formální vzdělávací instituce, ale má to také významné důsledky pro neformální a informální učení. Na důležitost diskuse o tomto problému upozornila pandemie COVID-19: vzdělávání studujících o zdraví a duševní  pohodě a podpora zdraví a pohody ve vzdělávacích systémech jsou dvě strany téže mince. Nyní válka na Ukrajině přidala další vrstvu nejistoty, úzkosti a turbulencí.

Začlenění vzdělávání o zdraví a pohodě do našich systémů však vyžaduje značné úsilí, protože je třeba identifikovat nové dovednosti a kompetence. To platí jak pro studující, tak i pro pedagogy.

Jak se obsahově prezentuje pohoda? Jaké vznikají implikace uvnitř a mimo vzdělávací prostor? Co mohou pedagogové udělat, aby podpořili pohodu studentů? Jak se liší definice a potřeba pohody podle věkových skupin?

Dobrá reference je Key Competences for Lifelong Learning, a zejména schopnost „naučit se učit“ nové dovednosti a kompetence: k tomu by měly směřovat budoucí snahy.

Odkládání investic do vzdělání (na neurčito)?

Zabudování nových dovedností a kompetencí souvisejících se vzděláváním v oblasti pohody však něco stojí. Jak ukazují údaje Eurostatu, v posledních několika letech se financování ve vzdělávání snížilo. Navíc nejsou zaváděna žádná nová řešení ani změny, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak ani na úrovni EU. Je zřejmé, že je nutná systémová změna – možná nad rámec pravomocí EU. Změny v metodologiích, procesech, učebních osnovách, kontextech, prostředích, nástrojích a hodnocení jsou naléhavé více než kdy jindy, zejména pokud se výše uvedené nástroje mají přizpůsobit novým dovednostem a kompetencím v oblasti zdraví a duševní pohody.

Jak máme organizovat nové vzdělávací prostředí? Jak mohou vzdělávací osnovy odrážet celoživotní vzdělávání a celoživotní učení? Jak posílit neformální a informální učení nad rámec tokenismu?

To vše má jednoho jasného jmenovatele a je to důraz na výuku a její aktivní účastníky: studenty.

Takové změny vyžadují finanční prostředky. Dlouhá ekonomická krize, dopady pandemie na ekonomiku a – v neposlední řadě, ale jistě neméně důležité – válka na Ukrajině vyčerpává veřejné rozpočty. Říká se, že krize jsou příležitosti, a my bychom je měli využít, abychom pochopili, že investice do vzdělání zůstávají důležité a naléhavější než kdy jindy. Země NATO se prý nyní dívají na obranu jako na oblast, kterou je třeba financovat, a to na úkor veřejného školství. Přístup k výuce, který byl doporučován během pandemie COVID19, však vyzýval státy a ministerstva školství/práce, aby posílily své rozpočty na vzdělávání směrem k cíli, aby „nikdo nezůstal pozadu“. 

Je tedy pravděpodobné, že válka na Ukrajině a další krize ovlivnily jak naši práci, tak naše společné cíle. COVID-19 a válka vyvolaly znepokojivé pocity a vzdělávací instituce (učitelé i lektoři) se nyní musí s těmito nejistotami vypořádat. Zatímco tyto dvě krize posunuly EU do velmi obtížných pozic, některé výsledky nás posouvají kupředu. 

Mnoho organizací v občanské společnosti je na správné cestě při propojování investic do vzdělání s potřebou podporovat vzdělávání v oblasti zdraví a duševní  a životní pohody. Přesto, i když společně bojujeme za zvýšení investic do vzdělávání a životní pohody, naše pozice musí být jasná a vyjádřena písemně, aby ji bylo možné použít jak pro současnost, tak pro budoucnost.

Kam směřujeme?

S tím, co už bylo řečeno, je užitečné si připomenout Agendu OSN pro cíle udržitelného rozvoje. Jak uvádí Institut pro celoživotní vzdělávání UNESCO v Lifelong learning opportunities for all: medium-term strategy 2022–2029

Osvojit si kulturu celoživotního učení znamená pomáhat rozvíjet nastavení mysli na učení“; "Ve světě, který se stále více vyznačuje nejistotou, rychlými nepředvídatelnými změnami a nejistotou, musíme podporovat kulturu celoživotního vzdělávání a uznávat celoživotní učení jako jedno z lidských práv."

Kontext, ve kterém se výchova ke zdraví a životní pohodě odehrává, se výrazně změnil s příchodem nových informačních a komunikačních technologií. Tyto technologie je třeba vzít v úvahu při navrhování nových politik, protože radikálně proměnily společnosti a ekonomiky; vnímání rostoucí vzájemné závislosti mezi lidmi a institucemi a vztahů mezi mladšími generacemi v oblasti učení a práce.

Dopad války na Ukrajině na zdraví a pohodu studentů i na evropskou a mezinárodní společnost jako celek je zřejmý. Potřebujeme přijmout a obhájit myšlenku, že výchova ke zdraví, duševní a životní pohodě by měla být pilířem vzdělávání jako celku. Vzdělání není úplné bez zdravotní gramotnosti - bez ohledu na věk osoby, dosažené úrovně studia, sociálního a ekonomického zázemí. Každá fáze života vyžaduje jiné znalosti, jiné odpovědnosti a samotná věda poskytuje v každém okamžiku nové poznatky. Nejlepším řešením je pravděpodobně celoživotní vzdělávání.

Login (3)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více