Skip to main content
Çfarë është Agjenda Evropiane e Të Nxënit për të Rritur dhe si zbatohet ajo?

Çfarë është Agjenda Evropiane e Të Nxënit për të Rritur dhe si zbatohet ajo?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

To facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL, each participating country has a National Coordinator. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Germany
Germany flag
Estonia
Estonia flag
Ireland
Ireland flag
Greece
Greece flag
France
France flag
Spain
Spanish flag
Croatia
Croatia flag
Italy
Italy flag
Cyprus
Cyprus flag
Latvia
Latvia flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Hungary
Hungary flag
Malta
Malta flag
Netherlands
Netherlands flag
Austria
Austria flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Slovenia
Slovenia flag
Slovakia
Slovakia flag
Finland
Finland flag
Sweden
Sweden flag
UK
UK flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Montenegro
Montenegro flag
Iceland
Iceland flag
Macedonia
Macedonia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Norway
Norway flag
Turkey
Turkey flag

Agjenda e përtërirë Evropiane e Të Nxënitpër të rriturit (AENRR) përcakton fokusin e bashkëpunimit evropian në lidhje me politikat e arsimit të të rriturve për periudhën kohore që shtrihet deri në vitin 2020. Ajo u miratua nga Këshilli në nëntor të vitit 2011. Në të, Këshilli pranon nevojën që të gjithë të rriturit të përmirësojnë rregullisht aftësitë dhe kompetencat e tyre personale e profesionale, por që të nxënit  për të rritur është hallka më e dobët në sistemet kombëtare të të nxënit gjatë gjithë jetës. Pjesëmarrja e të rriturve në procesin e të nxënit vazhdon të jetë e ulët. Gjithsesi, mbetet ende shumë punë për të bërë, për të  krijuar një sektor sa më efikas të të nxënit për të rritur.

Ndër çështjet e synuara për marrjen e masave në  këtë Agjendë janë: rritja e mundësive për të gjithë të rriturit për t'u qasur te të nxënit fleksibël e cilësor në çdo periudhë të jetës së tyre; zhvillimi i qasjeve të reja për arsimin e të rriturve që përqendrohen në rezultatet e të nxënit; rritja e ndërgjegjësimit se të nxënit është një përpjekje e përjetshme; zhvillimi i sistemeve efikase të  orientimit gjatë gjithë jetës, si dhe i sistemeve për vleftësimin e të nxënit  joformal dhe informal.

Për të lehtësuar bashkëpunimin midis vendeve evropiane dhe Komisionit për zbatimin e AENRR, çdo vend pjesëmarrës ka një Koordinator Kombëtar. Secili prej tyre përcakton një program pune ku identifikohen masat specifike që do të ndërmarrë organizata e tyre  për të zbatuar AENRR-në në vendin e tyre.

Duke klikuar në njërin prej flamujve, mund të qaseni te detajet e kontaktit të Koordinatorëve aktualë Kombëtarë dhe te informacioni rreth punës së tyre.

 

 

 

 

Mjeti i Diagnostikimit/Analizimit të politikave të EPALE bazohet në provat më të fundit në lidhje me politikat e suksesshme në fushën e të nxënit për të rritur. Ky mjet është krijuar për të ndihmuar palët e interesuara kombëtare dhe rajonale për të identifikuar aspektet e politikës ose të ofertës së tyre që mund të përmirësohen.