Blog
Blog

Podpora profesionálně orientovaného učení

Inovativní přístupy projektu "Pro-up" provedené Výzkumným institutem pro vzdělávání podniků (f-bb) ukazují, jak nemůže být další vzdělávání formálně kvalifikováno.

 

Pokud zaměstnanci v oblasti pomáhajících profesích nebo nezaměstnaní bez ukončeného odborného vzdělání usilují o další vzdělání, tak potom s cílem získání zaměstnání, respektive posílení schopnosti zaměstnání nalézt. V současnosti vyžadují zaměstnavatelé kvalifikované a flexibilní spolupracovníky, aby získali a posílili svoji konkurenceschopnost. Požadavky (vzdělávací i politické) kladené na vzdělávací zařízení jsou orientovány na zajištění vyššího podílu odborných pracovních sil.

Osoby bez formální kvalifikace nacházejí jen stěží přístup k dalšímu odbornému vzdělávání. Na základě negativních zkušeností se vzděláváním ve formálním procesu mají často výhrady proti konvenčním nabídkám kurzů v podobě organizovaných seminářů. Tyto semináře často nejsou přizpůsobeny požadavkům k získání kvalifikace podle potřeb studujících a všech, co již studiu odvykli. Finanční a organizační překážky rovněž ztěžují jejich účast na tomto vzdělávání.

Pro-Up.

Kvůli svému pragmatickému přístupu ke vzdělání dává cílová skupina přednost zpravidla neformálnímu, praktickému učení s jasným profesním zaměřením v kombinaci s teorií. Ačkoli studium přímo na pracovišti patří k osvědčeným formám profesně zaměřeného studia, bylo doposud opomíjeno to, že se dá podnik využít i jako místo pro výuku pro určitou cílovou skupinu. Pracovní místa v pomáhajících odvětvích  jsou většinou málo vhodná k učení. Mimo to má cílová skupina jen zřídka kdy takové učební strategie, které jsou pro organizaci nezbytné nebo jí zcela vyhovují.

I přesto může cílová skupina tyto překážky překonat díky profesionální podpoře při vzdělávacím procesu. To zahrnuje vedle konzultací také podporu základních odborných kompetencí, stejně jako pomoc při vytvoření příznivého prostředí pro studium. Působení by mělo být dvojí: ve směru od neformálně kvalifikovaných stejně jako  od podniků, které se zapojují v oblasti dalšího vzdělávání. S ohledem na malé a střední podnikatele, kterým často chybí požadované kompetence a zdroje, může odborný pedagogický personál převzít tuto úlohu při dalším vzdělávání.

Z našeho výzkumu vyplývá, že pro praktickou výuku na pracovišti je vhodné především nastavení virtuální formy výuky. Toto nastavení umožňuje individuální zprostředkování odborných poznatků a obsahů výuky bez závislosti na místě. Využití technologií může kromě jiného individuálně naplňovat požadavky studujících a prezenční výuka může s nimi být vhodně kombinována (například formou Blended - Learning). Obrovskou výhodou digitální podpory je to, pokud je při požadované odborné činnosti základní kompetencí práce s informačními a komunikačními technikami, což je s ohledem na současné požadavky trhu práce 4.0 stále více narůstající trend.

Aby se takový proces výuky dal uskutečnit, musí tomu odpovídat podmínky vytvořené podnikem, kde student pracuje. Pro dříve málo medializovanou cílovou skupinu je v rámci nabídky dalšího odborného vzdělávání  potřeba vybudování odpovídajících mediálních kompetencí. Podnikatelé musí nalézt vhodné prostory pro studující a nabídnout celou učební infrastrukturu. K tomu samozřejmě patří vybudování studijních míst přímo na pracovišti a jejich vybavení nezbytným technickým zařízením.

Aby se odborný personál, který má fungovat jako průvodce vzděláváním, mohl připravit na svoji roli, musí dojít vedle vzdělání a kvalifikace v oblasti odbornosti na pracovišti také k adekvátní podpoře jejich pedagogických kompetencí. Aby mohli adekvátně podporovat studenty při studiu, je nutné, aby ovládali nezbytné didaktické a sociální kompetence, uměli využít různé metody práce a znali možnosti podpory studentů. Při použití digitálních médií je vedle znalosti mediálních kompetencí nezbytně nutná i znalost mediálně-pedagogických kompetencí. Rozhodující je, aby se při procesu učení počítalo s tím, že studující musí sám porozumět obsahu. Toto porozumění vyžaduje zcela jiný přístup ke studujícím. Neboť ve středu zájmu stojí student se svými individuálními studijními předpoklady a cíli a nejde jen o zprostředkování předkládaného obsahu.

 

Koncept provázení studiem nemůže být ale založen pouze na profesionalitě. Ti, co se takovým procesem zabývají, se musí neustále zajímat o rozvoj nových učebních forem a neustále musí propojovat svůj osobní a organizační rozvoj. Mezi jiným je třeba neustále rozvíjet  oblasti kompetencí, relevantností a zodpovědností během vznikající spolupráce. Vlastní příklad implementace nových učebních metod nabízí trh práce a účastníci modelové studie z projektu Pro-up. Tento projekt byl pilotně testován v pěti různých pracovních prostředích a nabízí možnost využití odborného vzdělávání v praxi.

Více se o těchto zajímavých zkušenostech můžete dozvědět v příručce pro odbornou praxi: zveřejněno je vše i na domovské stránce projektu (externí link). Dále je  také připravována kniha k tématu inovace ve vzdělávání pro nekvalifikované, která vyjde pravděpodobně koncem roku.

 

Registrujte se na EPALE a diskutujte s námi!

 

Projekt „Rozvoj a ověření nových učebních forem v oblasti dalšího vzdělávání nekvalifikovaných osob“ (Pro-up) byl podpořen Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum v oblasti klíčových bodů „Inovativní postupy v oblasti odborného vzdělávání budoucnosti (innovatWB) pod označením 21IAWB089 a dále Ministerstvem pro odborné vzdělávání: uskutečněn byl díky spolupráci  f-bb a agentury práce. Zodpovědnost za obsah je na autorce.

Innovat WB.
Über die Autorin:

Dominique Dauser (Diplom-Psychologin) war langjährig als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau (Forschung im Bereich Lernen mit Multimedia) und in der Erwachsenenbildung (Organisation und didaktische Konzeption von Qualifizierungsmaßnahmen) tätig. Seit 2002 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am  (f-bb) in Nürnberg.

Domique Dauser (diplomovaná psycholožka) pracovala dlouhá léta jako vědecká pracovnice na Univerzitě Koblenz-Landau (vedla výzkum v oblasti učení a multimédií) a v organizaci pro vzdělávání dospělých (Organizace a didaktická koncepce nekvalifikovaných). Od roku 2002 pracuje jako vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu pro odborné vzdělávání - Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) v Norimberku.

 

Tento článek z němčiny přeložila Jana Guličuková.


 

Přečtěte si také:

MOIN - moderieren, orientieren, integrieren, netzwerken. Interkulturelle wissenbasierte Weiterbildung für die Landwirtschaft

Bedürfnisgerechte und nachhaltige betriebliche Weiterbildung älterer Beschäftigter

Erfolgreicher MEKWEP-Abschluss: Medienpädagogischer Selbsttest für Lehrende in der Erwachsenenbildung gelaunched

Innovative betriebliche Weiterbildung mit Autorensystemen

 


Jetzt rechts oben einloggen und mitdiskutieren!

 

Login (2)

Da li želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave