European Commission logo
Kreirajte nalog
Blog
Blog

EPALE 2022 Tematski fokusi

Kako obrazovanje odraslih može imati stratešku ulogu u osmišljavanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa?

tf2022

Oblast obrazovanja je prošla kroz značajne transformacije od početka pandemije u 2020. godini. Covid-19 je veoma uticao na sve generacije učenika i taj uticaj još uvijek traje.

Pandemija je utrla put ka novim rješenjima i inovativnim praksama u obrazovanju i učenju odraslih. Na globalnom nivou, postalo je veoma hitno ulagati u koncipiranje efikasnijih, boljih i fleksibilnijih sistema učenja. Ulaganje u lični i profesionalni razvoj i njegovanje vještina je shvaćeno kao neprocjenjiva osobina, jer se pojedinci trebaju prilagoditi okolnostima koje se stalno mijenjaju. Ovo nas ohrabruje da još više cijenimo naučene lekcije i mudro usredsredimo naše napore da uz podršku iskustava cjeloživotnog učenja izgradimo pravedna, održiva i inkluzivna društva.

Budućnost obrazovanja odraslih izgleda obećavajuće, više nego ikada ranije!

Young adults

Mladi odrasli 

Evropi je potrebna vizija i aktivno učešće svih mladih ljudi u izgradnji bolje budućnosti; budućnosti koja je zelenija, inkluzivnija i digitalnija.

Sa ciljem da podrži i podstakne mlade ljude da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena, Evropska komisija ima za cilj da promovira mogućnosti podrške ličnom, društvenom i profesionalnom razvoju mladih u Evropskoj godini mladih 2022. Komisija je voljna da inspiraciju potraži u aktivnostima, viziji i uvidima mladih ljudi kako bi dalje jačali i osnaživali zajednički EU projekt.

U tom kontekstu, EPALE posvećuje tematski fokus mladim odraslim osobama, sa posebnom pažnjom na starosnu grupu od 25 do 30 godina. Ovu grupu ćemo posmatrati sa specifičnih tačaka gledišta: međugeneracijskog učenja, izgradnje partnerstava i socijalne kohezije; građanskih vještina kao preduvjeta za aktivno učešće u društvu; niskokvalificiranih mladih odraslih osoba i kako ih obezbijediti sa neophodnim vještinama za daljnji razvoj.

Ovaj fokus nam pomaže da promislimo kako bismo mogli da oblikujemo pozitivan pristup u pogledu obrazovanja mladih odraslih, kao prvi korak ka cjeloživotnom učenju.

Povezane teme: Mladi odrasli

 

Skills revolution

Inovativni pistupi za revoluciju vještina

Snažan set vještina otvara mogućnosti pojedincima, promovira inkluziju i obezbjeđuje stabilnost u vremenima koja se stalno mijenjaju. Inicijativa Komisije da se pokrenu individualni nalozi za učenje i mikrokredencijali ima za cilj da osigura da tokom cijelog života svima bude obezbijeđen pristup relevantnim mogućnostima za obuke i treninge prilagođene individualnim potrebama. Učenici kao pojedinci su direktno u centru razvoja vještina, a koji kroz koncept cjeloživotnog učanja omogućava dinamično usavršavanje i obrazovanje. Mikrokredencijali imaju ulogu da potvrde stečena znanja, vještine ili kompetencije, kako bi se osiguralo priznanje svakog iskustva učenja.

Ovaj fokus će pokriti široku paletu podtema, a među kojima su: inovativne prakse za unapređenje i prekvalifikaciju; personalizirani pristupi i inicijative za razvoj vještina; fleksibilni putevi učenja; dizajn kombinovanog učenja; inovativni alati za predviđanje potrebnih vještina.

Dakle, koji su novi dometi obrazovanja i učenja kod odraslih? Kako možemo poboljšati cjeloživotno učenje i zapošljivost? Podijelite sa nama svoje iskustvo i razmišljanja o razvoju takvih inovativnih pristupa koji će transformirati obrazovanje odraslih!

Povezane teme: Individualni nalozi za učenjeMikrokredencijaliMetode nastaveDokvalifikacija i prekvalifikacija

 

Learning communities

Zajednice koje uče

Učenje se dešava u zajednicama, gradi zajednice i pomaže im da rastu. Ovo zahtijeva da se obrazovanje odvija ne samo u formalnijim institucijama i okruženjima, već i u okruženju u kojem se razvijaju neformalni oblici učenja i neformalne prakse, pošto učenje prevazilazi fizičke i dobro uspostavljene prostore.

Polazeći od pretpostavke da je učenje korisno i za pojedinačne učenike i za društvo u cjelini, ovaj tematski fokus će istražiti kako se mogu stvoriti inkluzivne zajednice za učenje širom evropskog prostora. Posebna pažnja bit će posvećena sljedećim temama: gradovi koji uče; prostori interakcije i sigurni prostori; ruralna područja; programi porodičnog opismenjavanja; zajednice za učenje na radnom mjestu; novo razumijevanje zajednica za učenje u virtuelnim, fizičkim i kombinovanim prostorima za učenje; volonteri i razvoj zajednica; inicijative usredsređene ka osjetljivim grupama.

Kakvo je vaše iskustvo? Razvoju kojih zajednica za učenje doprinosite?

Povezane temeUčenje u zajedniciZajednice praksiNeformalno i informalno učenjeSocijalna inkluzija

 

Creativity and culture

Kreativnost i kultura za socijalnu koheziju

Kako obrazovanje odraslih može imati stratešku ulogu u osmišljavanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa? Novi evropski Bauhaus  može poslužiti kao kompas za razvoj „prostora, praksi i iskustava koja su održiva, inkluzivna i koja obogaćuju“, čime se doprinosi formiranju jačih zajednica. Podstičući dijalog među kulturama i podržavajući individualno osnaživanje i demokratsku svijest kod odraslih učenika, kulturno obrazovanje je glavni pokretač i pokretač društvene kohezije. Pozivamo vas da podijelite razmišljanja i inicijative o kreativnosti i kulturi u obrazovanju odraslih. Slobodno istražujte multidisciplinarne kulturne prostore (muzeje, biblioteke, pozorišta – ali i neformalne prostore pretvorene u inovativna okruženja za učenje); kreativne alate i metodologije za društvenu kohezijukulturu učenja u nedovoljno zastupljenim grupama (npr. manjina i ruralnih zajednica); emocionalnu inteligenciju.

Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za društvenu koheziju imate iskustva? Šta se zbiva u kulturnim prostorima i novim kreativnim ekosistemima? Kako kreativnost u obrazovanju odraslih može povezati ljude u širenju ljepote i osjećaja pripadnosti? Kako uz cjeloživotni pristup učenju možemo efektivno oblikovati inkluzivna društva usredsređena na čovjeka?

Povezane teme: KreativnostKulturna raznolikost, Kultura

 

 


 

Četiri tematska fokusa ostat će sa nama tokom cijele godine. Zato ne propustite priliku da napišete Blog ili objavite Vijest, predložite Događaj i podijelite Resurs!

 

Login (56)

Komentari

Kasmet įvardijamos pagrindinės "Epale" tematikos yra tarsi kelrodžiai, įgalinantys dar geriau suprasti pagrindines suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir geriau atliepti suaugusiųjų bendruomenės mokymo(si) poreikius. Visos čia įvardintos tematikos yra labai įdomios ir aktualios, tačiau man pačiai šiemet labiausiai imponuoja tai, kad didesnis dėmesys atkreiptas į jaunus suaugusiuosius. Tai visiškai nereiškia, kad jie svarbesni už kitus suaugusiuosius. Priešingai, tai rodo, kad vis labiau suvokiama, kad suaugusiųjų besimokančiųjų bendruomenė yra labai įvairialypė (tai akivaizdu vien jau remiantis kartų teorija), o tai reiškia, ir turinti labai įvairius mokymosi poreikius. Tiek turinio, tiek metodikos, tiek ir mokymo(si) problemų prasme. 

Su tuo labai tiesiogiai susijusi ir kita šių metų tematika - įgūdžių revoliucija ir naujas požiūris - kurioje ypatingas dėmesys skiriamas individualaus mokymosi krepšeliams ir mikrokredencialų sistemai. Šios priemonės, savo ruožtu, turėtų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo visą gyvenimą galėtų naudotis atitinkamomis mokymo galimybėmis, pritaikytomis jo poreikiams. O tai reiškia, kad tikėtina, jog tokios individualizuotos mokymo(si) priemonės pritrauks dar daugiau suaugusiųjų ir labiau atlieps jų mokymosi poreikius. 

 

Login (0)

Mina tajun õpikogukonda enda ümber igapäevaselt - nii tööl, kodus kui ka kursusekaaslaste osas. Olen märganud, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem mul huvi ka tekib - "süües kasvab isu". Tore on näha ka seda, et minu isutõusust on innustust saanud ka minu lähedased. Ülikoolis omandan teadmisi nii individuaalselt kui ka läbi jagamise kogukonnas, külvates neid teadmisi töö ja eraelu keskkondadesse edasi õpin läbi õpetamise. Paaril viimasel aastal olen kogenud ka vabatahtlikus organisatsioonis (naiskodukaitse) koosõpet, mida just nüüd raskel hetkel saame koos nii kasutada kui ka edasi külvata - kogukonna tunnetus on praegu võimas, au on seista õlg õla kõrval ja riik riigi kõrval.

Login (0)

Opportunities for learning are great, essential and this innovative is fantastic. One thing worth mentioning is that people are already learning, every day. We need a system that can evaluate and certify that knowledge obtained in informal settings! Let's work on that. Get in touch if you have ideas about skills recognition. 

Login (0)

Two Erasmus+ projects I'm involved in deal with inclusion paths of people with experiences of sever mental health issues and the involvement of local communities to encourage non formal learning on housing and living together.

I'd like to share ideas, suggestions and educational tools on the topic.

http://www.housing-project.eu/index.php/it/  the web site where you can find information on the two projects: HERO and CIVIC

See you soon!  ;-) Paola Cavalieri

project manager at ASL ROMA2 - Department of Mental Health

Login (1)

Great to see such variation in the themes and the emphasis on the individual and the community. Looking forward to opportunities to discuss and debate the themes.
Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

Kulturna i kreativna industrija – (ne)propuštena šansa za Bosnu i Hercegovinu

Potencijal koji postoji u okviru kulturne i kreativne industrije, opravdano nameće pitanje o tome da li je to u kontekstu bosansko-hercegovačke ekonomije i društva propuštena ili nepropuštena šansa te da li bi u ovom segmentu industrije to bila šansa za razvoj, zapošljavanje mladih i socijalnu koheziju.

More