Skip to main content
News
Vijesti

Европейският стълб на социалните права: превръщане на принципите в действия

The European Pillar of Social Rights

                        

На 4 март 2021 г. Комисията излага амбицията си за силна социална Европа, която се фокусира върху работни места и умения за бъдещето и проправя пътя за справедливо, приобщаващо и устойчиво социално-икономическо възстановяване. Планът за действие на Европейския стълб на социалните права очертава конкретни действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права като съвместни усилия на държавите-членки и ЕС, с активно участие на социалните партньори и гражданското общество. Той също така предлага основните цели на ЕС за заетост, умения и социална защита да бъдат постигнати до 2030 г.

Това е възможност за Европа да актуализира своя социален правилник, като същевременно се ориентира успешно в трансформациите, породени от новото обществено, технологично и икономическо развитие и от социално-икономическите последици от пандемията. Комисията вече е започнала да прилага принципите на стълба в действие, предлагайки инициативи като подкрепа за заетостта на младите хора и адекватни минимални заплати през 2020 г. Днес Комисията представя и препоръка на Комисията за ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата COVID-19 (EASE ), за да подпомогне възстановяването на богата работа.

         

Целите на ЕС за обща амбиция до 2030 г. 

Планът за действие определя три основни цели за ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:

  1. Най-малко 78% от хората на възраст от 20 до 64 години трябва да са на работа.
  2. Най-малко 60% от всички възрастни трябва да участват в обучение всяка година.
  3. Броят на хората в риск от бедност или социално изключване трябва да бъде намален с поне 15 милиона.

Новите водещи цели за 2030 г. са в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и определят общата амбиция за силна социална Европа. Заедно с преработените социални показатели, те ще позволят на Комисията да наблюдава напредъка на държавите-членки в рамките на европейския семестър. Комисията приканва Европейския съвет да одобри тези три цели и призовава държавите-членки да определят свои собствени национални цели, за да допринесат за тези усилия.

            

Осигуряване на ефективна активна подкрепа за заетостта (EASE)

Като конкретно действие по Принцип 4 от стълба, Комисията днес представя Препоръка за ефективна активна подкрепа на заетостта след кризата с COVID-19 (EASE). С настоящата препоръка Комисията предоставя конкретни насоки на държавите-членки относно политическите мерки, подкрепени от възможностите на ЕС за финансиране, за постепенно преминаване между спешни мерки, предприети за запазване на работните места в настоящата криза, и нови мерки, необходими за възстановяване, богато на работни места. Препоръката насърчава създаването на работни места и прехода между работни места от намаляващи сектори към разрастващи се сектори, особено цифровия и зеления. Тези нови мерки трябва да съдържат три елемента:

  • стимули за наемане и предприемаческа подкрепа;
  • възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация;
  • засилена подкрепа от службите по заетостта.

Средствата на ЕС, включително от Механизма за възстановяване и устойчивост и Европейския социален фонд плюс, са на разположение, за да помогнат на държавите-членки да финансират своите мерки EASE.

                

The European Pillar of Social Rights: turning principles into actions

               

Настояща обстановка

Европейският парламент, Съветът и Комисията обявиха Европейския стълб на социалните права през 2017 г. на срещата на върха в Гьотеборг. Стълбът излага 20 ключови принципа и права, които са от съществено значение за справедливите и добре функциониращи пазари на труда и социалните системи през 21-ви век. Стълбът е структуриран около три глави: (1) Равни възможности и достъп до пазара на труда; (2) Справедливи условия на труд; (3) Социална защита и приобщаване.

Комисията вече представи няколко действия, произтичащи от стълба, като Европейската програма за уменията (Принцип 1), Стратегията за равенство между половете (Принцип 2), Планът за действие на ЕС за борба с расизма (Принцип 3), Пакет за подкрепа на младежката заетост ( Принцип 4) и предложение за директива относно адекватните минимални заплати (Принцип 6). През същата седмица като План за действие по стълба, Комисията приема предложение за директива за прозрачност на заплащането (Принцип 2) и нова Стратегия за правата на хората с увреждания 2021 - 2030 (Принцип 17). Още предстоящи действия на ЕС през 2021 г. ще включват, наред с други, Европейската гаранция за детето (Принцип 11), нова стратегическа рамка за безопасност и здраве при работа (Принцип 10), инициатива за подобряване на условията на труд за хората, работещи чрез цифрови платформи (Принципи 5 и 12) и план за действие за социалната икономика.

Новият тласък на социалните права ще използва и засили инерцията, създадена от амбициозния 1,8 трилиона евро дългосрочен бюджет на ЕС и инструмент за възстановяване на NextGenerationEU. Те ще предоставят възможности за финансиране от ЕС на държавите-членки в подкрепа на силна социална Европа. Това включва подкрепа от Инструмента за възстановяване и устойчивост за финансиране на съгласувани пакети от реформи и инвестиции, които отговарят на пазара на труда, уменията и социалните предизвикателства, идентифицирани в специфичните за страната препоръки от европейския семестър.

Социалната среща на върха в Порто, организирана от португалското председателство на Съвета на ЕС през май 2021 г., ще се съсредоточи върху това как да се засили социалното измерение на Европа, за да се отговори на предизвикателствата на справедливото, приобщаващо и устойчиво възстановяване и зеления и цифров преход. Срещата на върха ще бъде повод за събиране на сили за подновяване на най-високо политическо ниво на ангажимента за прилагане на социалния стълб. Планът за действие по стълбовете представлява приносът на Комисията за социалната среща на върха в Порто.

Срещата на върха ще бъде повод за събиране на сили за подновяване на най-високо политическо ниво на ангажимента за прилагане на социалния стълб. Планът за действие по стълбовете представлява приносът на Комисията за социалната среща на върха в Порто. Планът за действие по стълбовете се основава на широка обществена консултация с над 1000 писмени публикации от държави-членки, институции и органи на ЕС, региони, градове, социални партньори, организации на гражданското общество, международни организации, мозъчни тръстове и граждани. Освен това Комисията проведе специални уеб семинари с над 1500 отделни заинтересовани страни.

 

Можете да получите достъп до 20-те принципа тук.

  

European Union Press corner

Login (15)

Da li želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Da li želite napisati članak?

Ne ustručavajte se da to učinite!

Kliknite na donji link i napišite novi članak!

Najnovije rasprave