European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resurs

NEET-noorte kaasatus Erasmus+ programmis

Nii Eestis kui ka mujal maailmas on suureks probleemiks noorte inimeste töötuse määr, mis võib olla tingitud erinevatest sotsiaalsetest ja majanduslikest aspektidest. On noori, kes on ise valinud tegevusetuse ning on noori, kellel on olnud negatiivseid kogemusi haridusteel ja/või tööl, mis on neid sellisesse olukorda viinud. Eelkirjeldatud noori nimetatakse ühise ’’tegevusetuse’’ määraja järgi NEET-noorteks. (Kasearu, Trumm, 2013.).

Noorte võimalusi tööturule sisenemiseks on läbi aegade peetud keerulisemaks teiste vanusegruppidega võrreldes. Ajendatuna üle-Euroopalisest olukorrast, tegi Euroopa Liit 2013. aastal ettepaneku luua abistava meetmena noortegarantii. Initsiatiivist tulenevalt võeti ka Eestis 2015. aastal vastu noortegarantii riiklik tegevuskava, mille eesmärgiks oli noorte toetamine viisil, mis suunaks neid hariduskäiku jätkama või tööle. Ühe meetmena rakendati NEET-noorte toetamiseks Noorte Tugila tugiprogramm, mis on toetanud noorteni jõudmist, nende informeerimist ning takistuste kaardistamist. Noortegarantiis juhiti tähelepanu ka sellele, et noori tuleks enam informeerida rahvusvaheliste võimaluste olemasolust siseriiklike kõrval. Uurimisprobleem tuleneb sellest, et 2017. aastal avaldatud Erasmus+ programmi Euroopa vabatahtliku teenistuse mõju-uuringu Study on the Impact of Transnational Volunteering through the European Voluntary Service statistika näitas, et olenemata sätestatud kaasatuse prioriteedist, on statistiliselt kõige vähem osalenud programmi tegevustes vähemate võimalustega noori ja NEET-noori.

Uurimistöös on kasutusel kvalitatiivne uurimisviis ning meetodiks poolstruktureeritud ja fokusseeritud intervjuu. Valitud on sihipärane valim. Autor soovis kaardistada võimalikke takistusi ning lahendusi NEET-noorte kaasamisel Erasmus+ programmi projektidesse Tugila noorsootöötajate, SA Archimedese noorteagentuuri Erasmus+ programmi tiimi 4 töötajate ning Erasmus+ programmis osalenud NEET-noorte hinnangutes.

Lähtuvalt uurimistöö tulemustest saab järeldada, et peamised takistused NEET-noorte kaasamisel tulenevad võrgustiku tasandil esinevatest koostöö probleemidest. Sihtgrupi murekohad on peamiselt tingitud sellest, et noore kättesaadavus võib olla raskendatud kui noor ei osale koolitöös, ei käi tööl ega tegele üldse praktiliselt millegagi. Noorte Tugila noorsootöötaja igapäevase töö osa on jõuda NEET-nooreni ning toetada noort muutustel ja vajadusel harjumuspärasest keskkonnast välja tulemisel, sealhulgas tehes ennetustööd noore tutvusringkonnas, et tagada riskiohus noorte mittelangemine sihtgruppi. SA Archimedese noorteagentuuri eesmärk on tagada Erasmus+ programmi ja Euroopa Sotsiaalfondi tegevuskava raames see, et noorsootöötajad oleksid informeeritud ja koolitatud, seda ka rahvusvahelise noorsootöö tasandil. Erasmus+ programmis osalemise peamiseks takistuseks on peetud suurt ajamahtu ning projektide kirjutamise ja/või esitamise keerukust. Tugila töötajad on programmis osalemisel NEET-noortele tugiisikuteks, samuti ollakse valmis seda edaspidi tegema. Programmis osalenud NEETnoored leidsid, et huvi ja motivatsiooni korral ning noorsootöötaja toel on igaüks suuteline osalema programmis.

Võtmesõnad: NEET-noored, noorsootöötaja, Noorte Tugila, Erasmus+ programm

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Autor resursa
Melissa Anson
Vrsta resursa
Studije i izvještaji
Zemlja
Eesti
Datum objave
Language of the document
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!