European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Заключенията от Рига: Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 2015-2020 г.

За да играят активна роля на европейския пазар на труда днес и в бъдеще, хората се нуждаят от висококачествени умения. Модернизирането на професионалното образование и обучение (ПОО) ще им даде възможност да развият през живота си точните умения с помощта на гъвкави методи на учене.

Европа трябва да осигури на своето население точните умения, за да може то да играе активна роля на пазара на труда и в обществото. Програмата за нови умения за Европа беше предложена като принос на равнище ЕС, за да насочва този политически дебат и да предостави на държавите членки конкретни области за действие и сътрудничество.

Когато става въпрос за умения за пазара на труда, професионалното образование и обучение (ПОО) се разглежда самостоятелно. Прогнозите в няколко държави сочат бъдещ недостиг на хора с квалификации в областта на ПОО. Въпреки това за твърде много млади хора и за техните родители началното професионалното образование и обучение остава втори. ПОО може да стане по-привлекателно само ако хората вярват в неговите резултати и ако то осигурява на учащите повече възможности за професионален опит и стажове в чужбина. Хората, които учат по програми за ПОО, следва да получават признание за уменията, които придобиват, а онези, които получават квалификации в областта на ПОО, следва да имат възможност да преминават към по-висока степен на образование или обучение. Това изисква тесни взаимоотношения с бизнеса, висшето образование и изследователската сфера.

Resource Details
Автор на ресурса
Европейска комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!