Resource Details
РЕСУРС

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ НУЖДИТЕ НА БЕЖАНЦИ И НА РАБОТОДАТЕЛИ

Резултати от съвместно проучване на Cedefop и OECD през 2016 г. за интеграция чрез придобиване на умения и квалификации

 

През последните две години Европа получи безпрецедентен брой бежанци и хора, търсещи убежище. Близо 2.5 милиона търсещи убежище бяха регистрирани в ЕС през 2015 и 2016 г. Има вероятност много от тях да останат и е налице необходимост ЕС да осигури включването им на пазара на труда колкото е възможно по-бързо, като при това разчитат на себе си.

 

Социалната и икономическата интеграция се възпрепятстват от редица фактори, като травматичния опит на мигрантите, слабата им привързаност към приемащата страна и липсата на информация за възможностите за работа. Проблеми с признаването на умения и квалификации са налице при тези, които не могат да ги докажат. Докато повечето от решенията в началото бяха насочени към хуманитарна помощ (подслон, основни нужди и образование за децата), сега идва време за следващи стъпки в подкрепа на интеграцията на бежанците и тези, които има вероятност да останат.

 

Програмите за професионално образование и обучение (ПОО) могат да помогнат за свързване на мигрантите с пазара на труда за намиране на работа, съответстваща на уменията и квалификациите им.

 

Като се вземе придвид нарастващия брой на търсещите убежище и на бежанците, програмите за ПОО е необходимо да бъдат усъвършенствани, адаптирани и преосмислени.  В целия ЕС се наблюдава увеличаване на усилията за осигуряване на образование и обучение чрез езикови курсове, културни и ИКТ обучения, обучения чрез работа, кариерно консултиране, подкрепа за предприемачество, стажове или намиране на работни места. Много страни се стремят да улеснят интеграцията на мигрантите чрез въвеждане на изцяло нови характеристики на своите системи, включващи автоматизирано самооценяване, ускорени процедури и обучителна подкрепа на ментори от местните общности. Осигуряването на достатъчно финансиране и необхдимата инфраструктура за тези мерки може да се окаже придизвикателство дори за страни с добре развити образователни системи.

 

Ранното информиране: ключ към успешна интеграция

 

Опитът с предишни бежански вълни показа, че ранната подкрепа е главният двигател за интеграция. Тя включва ускоряване на процеса на кандидатстване и осигурява ранен достъп до мерки за интеграция на търсещите убежище, които има вероятност да останат. В Германия повечето мерки за ранна подкрепа са насочени към подобряване на езиковите умения, като могат да включват също оценяване и валидиране на уменията на мигрантите, кариерно консултиране и намиране на работни места. В Белгия търсещите убежище имат достъп до редица мерки, осигурени от публичните служби по заетостта, включващи субсидия и обучение, като след четири месеца може да се получи разрешение за работа. Други европейски страни, като Австрия, Финландия, Норвегия и Швеция полагат значителни усилия да повишат ранната подкрепа за получилите статут на бежанци.

 

Решаващо за учене и работа е подходящото ниво на владеене на езика на приемащата страна, включително специализираната терминология. Германската Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF) предлага езикови курсове по професии за мигранти, вкл. бежанци и търсещи убежище, с висока степен на признаване. Тези курсове обикновено включват обучение по професионален език за напреднали (300 часа) и специализирани професионални модули от различни професионални области (300 до 600 часа).

 

Оценяване на умения и консултиране: първи стъпки към интеграция на пазара на труда

 

Ранното оценяване на уменията на мигрантите улеснява сравняването им с нуждите на пазара на труда и евентуалното им пренасочване. Електронно портфолио, като напр. АВО за интеграция, пилотно въведено в Швеция, може да се използва от търсещи убежище за създаване на (предварителен) профил на уменията под формата на мобилно приложение. Това въодушеви Норвегия да разработи подобна система. Австрийските и шведските публични служби по заетостта извършват ранни тестове за компетентност в роботна среда за хуманитарни мигранти, някои на техния собствен език. За мигрантите, имащи сертификати и дипломи е много важно бързото им признаване, или установяването на съответствие. В Германия е на разположение подробен уебсайт и мобилно приложение за телефони на най-разпространените езици на бежанците, за да се улесни признаването на сертификати и следващо консултиране, осигурено от регионалната IQ мрежа. Съществана е също и подкрепата за хората с непълна документация. Системата за валидиране в Малмьо, Швеция първоначално беше създадена за нуждите на бежанците с непълни документи, след това разшири своя обхват. Белгия също въведе безплатни процедури за валидиране на уменията на хора в подобно положение.

 

Бързото включване в квалификационни курсове за обучение на търсещите убежище с висок потенциал за интегриране, позволява постигане на съответствие с пазара на труда и повишава индивидуалната им пригодност за заетост. Правителството на Швеция съвместно със социалните партньори разработи обширна програма, включваща консултиране, оценяване на умения, валидиране/признаване, намиране на работни места, обучения на работните места и езикови обучения. Понастоящем програмата включва 20 професии.

 

Ориентирането, консултирането и обученията по предприемачество повишават автономността, приспособимостта, пригодността за заетост и уменията за управление на кариерата. Секторните програми и програмите по предприемачество имат потенциала да подпомогнат интегрирането на хуманитарните мигранти. Института по туризъм в Малта предлага на хуманитарни мигранти и на търсещи убежище широк кръг от услуги, насочени към подкрепа за професионален избор и обучение (средно и след средното образование) за млади хора с потенциал в сектора на туризма. Във Финландия на неправителствени организации е разрешено да провеждат курсове по предприемачество и да осъществяват менторство в центровете за настаняване на хора, търсещи убежище, които искат да развиват свой собствен бизнес. Регионалните власти са насърчавани да откриват, развиват и задържат талантливи хора с оглед развитието на иновации на местно ниво и създаване на собствен бизнес.

 

 

Сътрудничеството със заинтересованите страни по-успешно преодолява предизвикателствата

 

Събирането на заинтересованите страни от даден регион на една маса е съществено важно и е предизвикателство за повечето държави. Бежанците се нуждаят от подробна информация за програмите за ПОО, ползите от тях и необходимите усилия в краткосрочен и средносрочен план. Индивидуалното консултиране е предварително условие за участието на търсещи убежище и бежанци. Служителите на местните власти, консултиращи мигранти и/или предлагащи услуги, свързани с ПОО, трябва да бъдат обучени да отговарят на техните специфични нужди. Работодателите също имат ключова роля при съчетаването на уменията на хуманитарните мигранти с търсенето на местния пазар на труда: те най-добре знаят кои професии се търсят и от какви умения има необходимост. В Австрия публичните служби по заетостта, неправителствените организации, секторните съвети и работодателите обменят информация, свързана с пазара на труда и съдействат за кариерното консултиране и ефективното намиране на работни места за хуманитарни мигранти. Местните търговски камари в Германия предлагат консултиране и обучение на представители на малки и средни предприятия за осъществяване на програми за обучение чрез работа и стажуване на търсещи убежище и бежанци. Инициативата се подкрепя от мрежа от фирми, имащи опит при наемане и обучение на хуманитарни мигранти или желаещи да го правят.

 

Регионалните и местни мрежи от заинтересовани страни способстват ефективното използване на наличните финансови средства. В Чешката Република хуманитарните мигранти имат свободен достъп до шестмесечна подкрепа, включваща обучение и мерки за допълнителна подготовка. За координиране на усилията на местно ниво, беше създадена мрежа от 12 регионални центрове за подкрепа, координиращи работата на местни власти, неправителствени организации и други заинтересовани страни; те провеждат информиране, съветване, курсове за интеграция и управляват проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд (ESF). В Ирландия тясното сътрудничество между местните кариерни центрове, доставчиците на услуги по валидиране и обучение се координира от местни комитети за обществено развитие в рамките на Програма за социално приобщаване и активиране на общността (SICAP). Италианската система за закрила на търсещите убежище и бежанците (SPRAR) създаде мрежа от т. нар. втори ред центрове, които предлагат пътища за повишаване на уменията, водещи до професионални квалификации от средното образование за търсещи убежище и хуманитарни мигранти, преминали през центровете за настаняване. Във Финландски градове различни услуги на общините сътрудничат при процедурите за приемане, с цел да се избегне загуба на умения и бърза интеграция чрез обучения и други активни мерки на пазара на труда за търсещите убежище и бежанците.

 

За да се осигури плавно насочване и справяне с потоците бежанци, трябва да бъде засилено сътрудничеството между министерствата на национално ниво. Това се оказва не винаги лесно изпълнимо.

 

Международното сътрудничество на заинтересованите страни също трябва да бъде разширено, включвайки страните на първо влизане извън ЕС. От гледна точка на това сътрудничество, трябва да бъдат ясно определени: вида на информацията, която страните би трябвало да обменят, споделянето на отговорности, спазването на споразумения.

 

 

Непрекъснато подобряване на програмите и управление на ресурсите

 

Редовното наблюдение на програмите за ПОО и на пилотните схеми е съществено за адаптирането им към новите нужди, за осигуряването на тяхното качество и ефективност за постигане на максимална полза от публичните фондове. Австрия и Германия приложиха пилотно въвеждане на стратегия за обединяване на експериментални и иновативни практики, напр. ранни интервенции за търсещи убежище. В много европейски страни финансирането на програми за ПОО се превърна в обмен между групи с различни нужди. Програмите за мигранти често са финансово ограничавани и наблюдавани в политически и обществен план, при което рядко се оценяват правилно. Редовно провеждания мониторинг и оценяване трябва да бъдат част от тези програми, за да се осигурява максимална полза от публичното финансиране. Повишаването на осведомеността на европейските страни за демографските предизвикателства и потенциала на мигрантите като бъдещи работници, социално подкрепящи обществото, е съществено важно за осигуряването на обществена подкрепа. Бежанците не трябва да бъдат разглеждани нито като конкуренти на други групи, нуждаещи се от финансиране, нито като понижаващи качеството на мерките и услугите, предлагани от системите за ПОО. В Обединеното кралство кампанията за „равен достъп” се подкрепя от повече от 30 образователни институции и неправителствени организации, като се повиши осведомеността за правото на търсещите убежище да бъдат третирани наравно с местните жители по отношение на достъпа до образование и обучение. Няколко държави членки на ЕС използват ESF или друго европейско финансиране, подпомагащо националните програми за интеграция. Германия използва съфинансиране от ESF в подкрепа на програма за ранен достъп за търсещи убежище и до 2016 г. за финансиране на езикови курсове по професия. Испания получи подкрепа от ESF за финансиране на обширна програма, включваща оценяване, признаване и валидиране на уменията на бежанци, консултиране и осигуряване на ПОО, като програмата е координирана от Генерална Дирекция по миграция. Европейският структурен и инвестиционен фонд се използва в Естония за финансиране на езикови курсове за мигранти (включително хуманитарни), за курсове по професионално образование и обучение и висше образование. Унгария ползва Европейския фонд за регионално развитие за финансиране на консултиране и предприемаческа подкрепа.

 

Не по-малко важни са и ангажиментите на работодателите. Шведски работодатели съвместно финансират ускорени програми, като социална инвестиция. Фирмите, имащи стратегия за интеграция на мигранти, получават публично финансиране за създаване на работни места. Италианската пътна програма осигурява финансова подкрепа на работодатели, предлагащи стажове за мигранти. Подобни програми има и в Австрия и България. Страните използват различни схеми за финансиране в подкрепа на търсещите убежище и бежанците, които са предприели действия за повишаване на уменията си или участват в обучения за придобиване на квалификация. Словакия използва ресурси от Европейския фонд за убежищата, миграцията и интеграцията за финансиране оценяването на умения, консултиране, развитие на кариерни и предприемачески умения и мерки за допълнителна квалификация на мигранти. В Швеция някои финансови инструменти се управляват от общините: те могат да отпускат финансова подкрепа за обучение по шведски език на работното място, различни програми за обучение чрез работа и валидиране на компетентности. Обединеното кралство предлага на хуманитарните мигранти програма за отпускане на заеми, които покриват ПОО и програми за обучение чрез работа, водещи до квалификация.

 

 

По-добро презаселване и преместване чрез по-добър обмен на информация

 

Националните представители, участвали в прегледа на Cedefop-OECD изглежда са по-малко загрижени за общия прием на хуманитарни мигранти в техните страни, отколкото за разпределянето им на територията на страните. За разпределяне на бежанците между и вътре в държавите членки на ЕС, страните трябва да събират и обменят информация за влизащата работна сила, съществуващото търсене на пазара на труда и възможностите за поемане на бежанци на местните пазари на труда. Теоретично погледнато, информация за профила на уменията на мигрантите трябва да се събира колкото е възможно по-рано, дори преди заминаването или транзита им.

 

Допълнителните мерки преди заминаване и транзит, като консултиране, обучение, намиране на работни места и планове за интегриране, могат да се считат за по-ефективни, ако са секторно ориентирани. Всестранните подходи за ранен достъп изискват надеждна и актуална информация за страните, които са възможна дестинация, регионалните нужди от умения и предлагането на обучения. По-лесно постижимо е ако са създадени механизми за събиране на информация за нуждите по сектори, свързани с ясни работни и обучителни профили и идентифицирани предложения за обучение. Ускорените схеми могат да засилят изготвянето на профили и признаването, докато се вдигнат съществуващи ограничения за работа или учене. Въпреки бъдещите развития, това може да бъде първата крачка към по-амбициозна европейска система за преразпределяне. Такава система трябва да бъде изградена на основата на следните принципи: ясно заявени от страните нужди на техния национален трудов пазар; ранно профилиране на уменията на мигрантите за осигуряване на необходимото съответствие; връзка с националния и регионалния потенциал за развитие; систематичен обмен на информация между страните, имаща за цел рационализиране на разпределението на хуманитарни мигранти в рамките на ЕС.

 

Линк към ресурса на английски език: http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u…

Resource Details
Автор(и) на ресурса
CEDEFOP
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Английски
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!