Resource Details
РЕСУРС

Прилагане на методология за изработване на местни стратегии за учене през целия живот

Ученето през целия живот се определя като непрекъснат процес на усвояване и придобиване на знания и умения чрез формално и неформално обучение и учене и чрез самостоятелно учене в процеса на цялостната жизнена дейност на човека. То включва всички дейности за учене, придобити през целия живот с цел повишаване на знанията, уменията и квалификацията по лични, социални или професионални причини. Местните (общински и областни) стратегии за учене през целия живот определят рамката за развитие на този процес. Те предоставят ресурсите, политиките, визията, приоритетите, целите и мерките за развитие на ученето през целия живот. Предлагат се подходящи индикатори за измерване на постигането на целите и резултатите и система за мониторинг и контрол. Местните стратегии за учене през целия живот се изграждат, за да подпомогнат превръщането на общината/областта в образователен център. Стратегиите се базират на възможностите на местните ръководства и всички заинтересовани страни в партньорство да допринесат за повишаване на образованието и потенциалът за учене на гражданите, отпадане на образователните бариери, създаване на култура за учене през целия живот, развитие на заетостта и социалното включване, постигане на устойчиво качество на живот и просперитет, основан на знанието. Те създават и възможност за развитие на всички форми на учене, подобряване качеството и ефективността на всички нива на образование и обучение, както и тяхното синхронизиране.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
доц. д-р Татяна Даскалова
Вид ресурс
Статии
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!