Resource Details
РЕСУРС

ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ – СПОДЕЛЕНИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ), оказват огромновлияние върху качеството на преподаването, особено по отношение натрадиционното обучение в класната стая. Това влияние може да бъде оценено чрезизследване на мнението на учители относно използването на съвременниинструменти в процеса на преподаване и учене в училище. За тази цел проведохмепроучване чрез онлайн анонимна анкета сред 190 български учители, повечето откоито редовно посещаващи конференции и симпозиуми посветени на иновативнитеформи на обучение. Предмет на изследването са професионалният опит, степентана интегриране на технологии при различните педагогически подходи и учебнидисциплини, както и вида и произхода на използваните електронни учебни ресурси.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Валентина Терзиева, Катя Тодорова, Петя Кадемова-Кацарова - Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!