European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност

Настоящата оценка на въздействието е изготвена  в рамките на проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма “Еразъм+” на Европейската комисия. Проектът се изпълнява в периода 01.01.2020 – 31.12.2021 г. от Министерството на образованието и науката (МОН) – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в България, в съответствие със Споразумение № 614188 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

Настоящата последващата оценка на въздействието на Област: „Повишаване на привлекателността и подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентоспособност“ отразява резултатите от изпълнението на определените специфични цели и на планираните дейностите, както и очертава основните тенденции и предизвикателства.

Материалът е изготвен за целите на национален консултативен процес и е част от обща последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г.

Оценката ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на областите на въздействие на стратегията и ще предостави информация за:

  • Нивото на изпълнение, като се вземат предвид показателите за изпълнение, целите и задачите за периода 2014-2020 г.;
  • Анализ на отклоненията и причините;
  • Необходимост от нови цели и мерки;
  • Препоръки за следващия период до 2030 г.
Resource Details
Автор на ресурса
Екип на националния координатор за учене на възрастни
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
България
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!