Resource Details
РЕСУРС

Основни параметри на изпълнението на последния План за действие за 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

В изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, приета с РМС № 12 от 10 януари 2014 г., са разработени Основни параметри на изпълнението на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в Плана за действие за 2020 година.

Основните параметри съдържат информация, предоставена от институциите и организациите, които имат ангажименти за изпълнението на Плана. Тя е постъпила в Министерството на образованието и науката чрез представителите им в състава на Националната координационна група за учене през целия живот. По-конкретно това са звената от специализираната администрация на МОН и други структурни звена към ведомството. Отчетна информация е постъпила и от: МТСП, МИ, МЗХГ, МК, ММС, МРРБ, АЗ, НАПОО, ИА ОПНОИР, БАН, както и от национално представените работодателски и синдикални организации.

С оглед приключването на периода 2014-2020 г. предстои разработването на последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот. Тя ще бъде фокусирана върху сектора за учене на възрастни. Отчетната информация, която се съдържа в приложения документ, е предоставена от всички заинтересовани страни на национално равнище на управление. Тя ще бъде съществен елемент от процеса на оценяване на въздействието на Стратегията.

Последващата оценка на въздействието ще представи постигнатия напредък от изпълнението на Стратегията и ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението, вкл. и въз основа на информация за:

  • Състоянието на изпълнението, като се отчитат показателите от Рамката за напредък в Стратегията, дейностите и задачите през периода 2014 – 2020 г.;
  • Установените отклонения и анализ на причините;
  • Препоръки за следващи периоди на програмиране.

Всички предстоящи дейности, свързани с оценяване на въздействието, са заложени в националните приоритети за периода 2020-2021 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и са одобрени от Европейската комисия. По отношение на тях се предвиждат редовни приноси в EPALE.

Документът за изпълнението на последната година от действието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. е одобрен от министъра на образованието и науката и е публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Основни параметри.pdf
Английски
(1.51 MB - PDF)
Свали 
Resource Details
Автор(и) на ресурса
Министерство на образованието и науката
Вид ресурс
Национални документи и политики
Държава
Език на документа
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!