Resource Details
РЕСУРС

Обучение в предприятие – доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ публикува доклад „Обучението в предприятията“, който е част от поредицата Getting Skills Right, с нови  100 практически казуси от пет държави – Австрия, Естония, Франция, Ирландия и Италия.

Предприятията са основният доставчик на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията за възрастни. Те инвестират във възможности за обучение, защото вярват, че уменията на тяхната работна сила им помагат да се адаптират към технологичните промени, да интегрират нови служители, да гарантират здравето и безопасността на персонала и да останат конкурентоспособни. И все пак не всички фирми имат капацитета и способностите да организират ефективни възможности за обучение за своите служители.

Пандемията от COVID-19 постави допълнителни предизвикателства за обучението в предприятията, както и като промени начина, по който работят много служители. По-малко служители са участвали в програми за обучение по време на пандемията, сочат данни от Европейското проучване на работната сила. През 2020 г. 9,5% от заетите възрастни в ЕС-27 са участвали в образованието и обучението през предходните 4 седмици, което е спад от 11,4% през 2019 г.

Този доклад предоставя информация за формалното и неформалното обучение в предприятията, като предоставя задълбочена информация за: какви възможности за обучение предоставят предприятията; защо предоставят обучение (или не); как вземат решения относно обучението. Докладът представя нови доказателства от 100 казуси в пет държави: Австрия, Естония, Франция, Ирландия и Италия. По този начин се подпомагат правителствата и социалните партньори при разработването и прилагането на по-добри политики в подкрепа на обучението в предприятията.

По отношение на начина на учене, казусите показват, че преди пандемията онлайн обучението не е било широко разпространено. Съществуващите данни сочат, че:

 • неформалното обучение представлява повече от 70% от общото време за обучение в предприятията;
 • основната мотивация за фирмите да обучават своите служители не е пряко свързана с фирмата, а е да спазват законовите изисквания по отношение на обучението за здраве, безопасност и сигурност;
 • oценката на нуждите от обучение е ключов инструмент за предприятията да разберат своите нужди от човешки ресурси и да разработят планове за обучение.

Въз основа на нови доказателства от казуси, докладът предлага „кутия с инструменти“ за политиците в подкрепа на предприятията, която включва няколко основни типа инструменти, а именно:

 • информация и насоки за предприятията;
 • изграждане на капацитет на предприятията;
 • финансови стимули за насочване на предоставянето на обучение;
 • прякото предоставяне на обучение;
 • регулаторни инструменти като закони, правила, споразумения и пр.

Правителствата и социалните партньори обикновено разчитат на комбинация от инструменти, за да постигнат желаните от тях цели.

В доклада ще намерите отговор на въпросите:

 • Защо работодателите инвестират във възможности за обучение?
 • Какви са основните ограничения при предоставянето на обучения, включително и породени от пандемията от COVID-19?
 • Какви възможности за обучение предоставят предприятията?
 • Как предприятията вземат решения за обучение?

 

Линк към доклада:

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right_25206125)

Resource Details
1.
Автор(и) на ресурса
ОИСР
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!