Resource Details
РЕСУРС

Обхващане на „невидимите“ младежи и възрастни

Ниската квалификация, отпадането от системата за образование и обучение, както и дълготрайната безработица, са взаимосвързани феномени, които често следват един от  друг. Пропуснатите по време на ранното детство, училищната възраст и юношеството възможности често са причина лицата в неравностойно положение да попаднат в кръговрата на социалната маргинализация, която води до още по-неблагоприятни последствия. Невъзможността за придобиване на адекватни личностни и технически  умения води до формиране на по-ниски очаквания сред лицата от уязвимите групи, които не са запознати с начините за търсене на и кандидатстване за работа, и често пъти са подложени на голям стрес, произтичащ от семейни проблеми, финансов или социален натиск. Възможно е все по-продължителните периоди на безработица и невъзможността за повишаване на квалификацията и уменията да доведат и до влошаване  на физическото и психичното здраве на тези лица.

 

Националните правителства в Европа разработват мерки за обхващане, които да  отговорят на потребностите на лицата извън системите за формално образование и обучение, и политиките по  заетостта. Липсата на основни умения за живот и работа сред тях налага необходимостта от всеобхватни стратегии, в които мобилизирането на здравните, социални и психологически услуги да предхожда стандартните мерки за пригодност за заетост, като търсене на работа и стажуване, които да бъдат въведени едва в последната фаза от индивидуализираните програми за интегриране на пазара на труда.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Cedefop
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!