Resource Details
РЕСУРС

Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация на възрастните в България

Националното звено за подкрепа на EPALE вече ви анонсира, като събитие в календара на Платформата, свързано и със социалните мрежи, заседанието на Икономическия и социален съвет в България, проведено в края на миналия месец.

В рамките на заседанието на „гражданския парламент“ на България беше обсъдено и прието становище на тема: “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда, в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“. С тази публикация Ви предоставяме достъп до този документ, публикуван в ресурсния център на EPALE.

Уменията са от жизненоважно значение за конкурентоспособността и пригодността за заетост, тъй като структурни промени като глобализацията и технологичния напредък изискват все по-високи и релевантни за пазара на труда умения за повишаване на производителността и за осигуряване на добри работни места.

Европейският съюз (ЕС) се нуждае от революция в областта на уменията, за да гарантира, че хората могат да се развиват в контекста на зелената и цифровата икономика, и за да допринесе за възстановяването от пандемията COVID-19. В отговор на тези предизвикателства Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, въвежда нов и динамичен подход към политиката относно професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията на възрастното население. В Програмата се определят амбициозни цели през следващите 5 години и се определя ясна стратегическа рамка, която гарантира, че уменията водят до създаването на работни места.

Избухването на пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентни последици за нашите икономики и общества. Мерките за социално дистанциране, прилагани за ограничаване на разпространението на вируса, засягат сериозно пазарите на труда, както по отношение на загубата на работни места, така и по отношение на новата организация на труда чрез нови технологии и дигитални средства. По-важно от всякога е да се гарантира, че всеки възрастен има възможност през целия си живот да актуализира настоящите си умения и да придобива нови умения, които да му помогнат да се ориентира в несигурните времена и да се развива благоприятно в живота и кариерата си.  Отправна точка към успеха на тази трансформация в полза на европейската икономика и европейското общество е стратегическия документ „Европа, готова за цифровата ера“. Той представлява визията и направленията за цифрова трансформация на Европа до 2030 г.  В отговор на европейската стратегия Министерският съвет прие през м. юли 2020 г. документа  „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ с цели на политиката за периода до 2030 г.

За постигането на успех ученето през целия живот трябва да се превърне в реалност за всички граждани в България. Към настоящия момент в обучение участва незначително малка част от населението на възраст 25 – 64 години – 1,6% през 2020 г. Това е крайно недостатъчно, за да се даде нов тласък на икономиката и да се извлекат всички ползи от зеления и дигиталния преход. Необходими са колективни действия, които да мобилизират правителството и социалните партньори да поемат ангажимент с цел всяко лице да бъде оправомощено и да получава възнаграждения за повишаване на квалификацията и за преквалифициране.

Становището има за цел да подпомогне разработването, разпространението и прилагането на политики в областта на професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията, които помагат на възрастните, особено на нискоквалифицираните възрастни, да придобият знанията, уменията и компетентностите, необходими за работа, пригодност за заетост и учене през целия живот.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Посочени в становището.
Вид ресурс
Национални документи и политики
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!