Resource Details
РЕСУРС

Наръчник за обучение на обучители – използване на неформално учене и интерактивни методи в младежката работа. Неформално учене за заетост

Настоящият наръчник е един от начините да се засили влиянието на неформалното учене в подготовката на младите хора за тяхната социална и професионална реализация, както и инструмент за повишаване значението и качеството на младежката работа. Създаването на Наръчника „Обучение на обучители – използване на неформално учене и интерактивни методи в младежката работа” е обучителен продукт, който липсва в страните със слаборазвит младежки сектор и неформално учене (каквито са България и Румъния – партньори по проекта за изработка на наръчника). Поради ранната фаза на развитие на младежкия сектор и младежката работа в тези държави помагалата, насочени към неформално учене все още са ограничени и недостатъчни. Липсата на адекватна обучителна рамка за подготовка на младежки работници в сферата на формалното образование води до недостатъчно използване на капацитета на работещите в сферата. Чрез настоящия наръчник се запълва една от празнините в младежкия сектор, а именно необходимостта от методологии за подготовка на обучители, способни да обучават младежки работници.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Огнян Гъдуларов, България (НЧ „Бъдеще сега 2006“), Богдан Романика, Румъния (Dreams for life)
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!