Resource Details
РЕСУРС

Наръчник на преподавателя

Този Наръчник на преподавателя е разработен в рамките на програмата „Учене през целия живот” по проект IGTrain: „Обучен да обучава – предаване знанията, придобити на работното място, от поколение на поколение”.

Програмата за обучение на обучители, представена в Наръчника на преподавателя е създадена, за да подпомогне хората на пазара на труда на възраст 50+ да разработват и провеждат обучения на работното място за свои по-млади колеги. Освен общото описание на обучителната програма по проект IGTrain наръчникът включва и детайлно описание на всеки от модулите, както и препоръчителни обучителни методи.

За наръчника

Целта на наръчника е да даде на преподавателите и на обучителните организации информация за процедурите за разработване и провеждане на програмата за обучение на обучители, създадена в рамките на проекта IGTrain. Този наръчник трябва да даде възможност на преподавателите и на обучителните организации да проведат обучението за обучители по проекта IGTrain в предложената форма или да го адаптират според съответния контекст и изисквания.

В Наръчника на преподавателя са специфицирани целите на обучението на обучители по проекта IGTrain, методологията, очакваните резултати, целевите групи и продължителността на обучителната програма. Тези аспекти се отнасят до използването на всички IGTrain материали (описание на модулите, описание на дейностите и обучителното съдържание) за обучение на хората от целевата група.

При разработването на обучителното съдържание партньорите са взели предвид последните проучвания, споменати в документа «Учене докато работим» (Learning while Working, CEDEFOP, 2011) и резултатите от проучването, проведено в рамките на настоящия проект, което показва:

• обучението на работното място се случва както в целенасочено организирани курсове, така и по неформален начин чрез наставничество;

• обучителите, които провеждат обучения на работното място, понякога работят с групи от обучаеми, а понякога с индивидуални обучаеми (на пример група от нови служители или подобряване на конкретни умения на цял отдел за използване на нова технология).

Затова този наръчник беше разработен по цялостен начин, обхващайки както работата с

групи, така и с индивидуални обучаеми, с акцент върху:

  •  методите за професионално обучение, тъй като най-вече професионални компетентности биват предавани на работното място;
  •  методите за наставничество и коучинг, тъй като това са най-често използваните неформални методи за обучение на работното място.

Как е структуриран наръчникът

Наръчникът на преподавателя е структуриран в три основни части:

Част 1 съдържа информация за преподавателите, които ще провеждат обучението за обучители: обучителна програма, цели и резултати, организационни аспекти, оценка на резултатите.

Част 2 също е насочена към преподавателите, които ще провеждат обучението за обучители. Тя описва в детайли набор от обучителни модули, техните цели и резултати, също така предлага набор от методи за обучение (от които преподавателят може да избира).

Част 3 съдържа основното обучително съдържание, което трябва да бъде предадено. Тя може да бъде предоставена като обучителни материали (в електронна или печатна форма) на участниците в обучението.

Речник на термините

Тъй като Наръчникът на преподавателя се отнася до два вида обучители: първо тези, които ще проведат обучението за обучители, и второ хората на възраст 50+, които ще бъдат обучени да провеждат обучения на работното място и менторски програми, партньорите по проекта се спряха на следната терминология, която ще бъде използвана в наръчника, за да се избегне объркване:

  • преподаватели: експерти обучители, които ще проведат обучението за обучители;
  • обучители (или ментори): хора на възраст 50+, които ще бъдат обучени да провеждат обучения на работното място и менторски програми;
  • обучаеми: млади хора на възраст под 30 години, които ще бъдат обучавани на работното място от обучителите.
Resource Details
Автор(и) на ресурса
Bimec, COOSS MARCHE, Mozaik, Partenalia, VM, Waterpolis
Вид ресурс
Друго
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!