Resource Details
РЕСУРС

Междинен доклад за изпълнението през 2020 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020)

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Междинен доклад за изпълнението през 2020 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020.pdf
Английски
(987.11 KB - PDF)
Свали 

Ресурсът има съществено значение за изпълнението на политиките за образование и обучение в България. В него чрез интегриран подход е представено развитието на тази национална хоризонтална политика. Докладът създава конкретна картина за изпълнението както на политиката за преждевременно напусналите образователната система, така и за изпълнението на политиките за учене през целия живот и политиките за учене на възрастни.

От гледна точка на политиката за учене през целия живот междинния доклад свързва изпълнението на дейностите и мерките от две области на въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот: област на въздействие 3 за прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване на преждевременно напусналите училище и област на въздействие 8 отнасяща се към координацията на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот.

Междинният доклад за изпълнението през 2020 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) е разработен  в изпълнение на т. 12.3. от Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

С Протокол № 18 на Министерския съвет на 02.05.2018 г. е приет План за изпълнението на Стратегията за последните три години от нейното действие. Планът включва мерки за превенция, интервенция и компенсиране на проблема с преждевременно напусналите образователната система.

План за 2018-2020 г. за изпълнениеСтратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 2020.pdf
Английски
(201.82 KB - PDF)
Свали 

Постигнатите резултати от действието на Стратегията се отчитат от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез изготвяне на междинен доклад, който се представя в Министерския съвет до 31 октомври всяка година, считано от 2015 година.

Междинният доклад за 2020 г. съдържа данни за изпълнението на мерките и политиките, заложени в Плана, и цели да информира всички заинтересовани страни за напредъка по изпълнението на Стратегията през 2020 година, измерван чрез заложените в Плана индикатори.

В доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените политики и мерки, отчетени по компетентност от отделните заинтересовани страни – институции и организации; звена от специализираната администрация на МОН, регионални управления на образованието и др.

Формулирани са изводи и препоръки, които са обусловени и в контекста на актуалните стойности на дела на преждевременно напусналите образователната система и на други ключови индикатори за напредъка на Република България в областта на образованието и обучението като държава членка на Европейския съюз.

Към приложените по-горе Стратегия и План за действие за периода 2018-2020 г., Ви представяме и двата междинни доклада, които са съответно за 2019 г. и за 2020 г.  

Междинен доклад 2019.pdf
Английски
(1.03 MB - PDF)
Свали 
Междинен доклад 2020.pdf
Английски
(1.17 MB - PDF)
Свали 

 

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Министерство на образованието и науката
Вид ресурс
Национални документи и политики
Държава
Език на документа
Login (3)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!