Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

Доклад за напредъка на България (Развитие на политиките в областта на професионалното образование и обучение през периода 2015-2019 г.)

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE и ReferNet България Ви представят Доклад за напредъка на България в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) през периода 2015-2019 година.

Документът съдържа информация за напредъка по отношение на петте средносрочни цели, формулирани в Заключенията от Рига. През 2017 г. НЗП на EPALE имаше възможност да Ви съобщи за този важен документ: https://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/zaklyucheniyata-ot-riga-evropeysko-strudnichestvo-v-oblastta-na

Докладът следва структурата на петте средносрочни цели и отразява степента на тяхното изпълнение в национален контекст.

В началото на документа е представен контекстът на професионалното образование и обучение през 2015 г. Посочени са предизвикателствата, пред които е изправено професионално образование и обучение в България:

  • слаб интерес,
  • недостатъчни умения, необходими за по-нататъшно обучение и заетост,
  • недостатъчно финансиране,
  • слабо сътрудничество с бизнес сектора,
  • увеличаващ се брой на ранно отпадащи от образованието и обучението,
  • липса на съгласувана система за оценка на качеството.

Посочени са двата основни стратегически документа, създадени в началото на изследвания период: Националната стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2014-2020 година и Стратегията за развитие на ПОО в Република България за периода 2015-2020 година. И в двете стратегии е предвидено да се разработват оперативни документи – планове за действие, в които следва да бъдат конкретизирани дейностите и мерките, заложени в тях.

В съответствие с изискванията на CEDEFOP (Европейския център за развитие на професионалното обучение) за структурирането на документа, развитията на професионалното образование и обучение са представени систематизирано в съответствие с отделните средносрочни стратегически цели, определени в Заключенията от Рига.

За всяка от целите е очертана изходната ситуация, посочени са приоритетите на политиките (в зависимост от периодите на тяхното развитие), както и основните действия, предприети в отговор на тяхното изпълнение. В синтезиран вид Докладът съдържа следната информация:

Средносрочна стратегическа цел 1 - Насърчаване на ученето в процеса на работа във всичките му форми, като се обръща специално внимание на чиракуването, с участието на социални партньори, дружества, търговски камари и доставчици на ПОО, и чрез стимулиране на иновациите и предприемачеството.

Представени са основните предприети действия, свързани с пилотирането на дуалното обучение, приетия  през 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, както и създаването на Консултативния съвет за професионално образование и обучение.

Средносрочна стратегическа цел 2 - Допълнително разработване на механизми за гарантиране на качеството в областта на ПОО в съответствие с Препоръката относно Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET), и като част от системи за гарантиране на качеството, установяване на непрекъснати цикли за информация и обратна връзка в системите за първоначално и продължаващо ПОО на основата на резултатите от ученето.

Представени са механизмите за гарантиране на качеството в съответствие с препоръката на EQAVET за периода 2015-2019 г., а процесите на предоставяне на непрекъсната информация и обратна връзка са групирани съответно по отношение на началното професионално образование и обучение и на продължаващото професионално образование и обучение.

Средносрочна стратегическа цел 3 - Улесняване на достъпа до ПОО и квалификации за всички чрез по-гъвкави и отворени системи, по-специално чрез предлагане на ефективни и задълбочени насочващи услуги и валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

Като специален акцент в по-нататъшното структуриране на предлаганото ПОО в контекста на УЦЖ са посочени новите рамкови програми, приети през м. март 2017 г. Акцентирано е върху развитието на професионалното ориентиране, прозрачността, признаването и валидирането. Специално място е отделено на националните планове за действие по заетостта, като оперативни документи, насочени към повишаване на активността и качеството на човешкия капитал. Щрихирани са и някои инициативи във връзка с прилагане на чиракуването, осигурени от Закона за насърчаване на заетостта.

Средносрочна стратегическа цел 4 - Осигуряване на допълнителен тласък за ключовите компетенции в програмите за ПОО и предлагане на по-ефективни възможности за придобиване и развитие на тези умения чрез първоначално и продължаващо ПОО.

Посочено е важното значение на ключовите компетентности, регламентирано чрез новата законодателна уредба в областта на предучилищното и училищното образование и в професионалното образование и обучение. Те са в основата и на държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии. Аналогично на средносрочната стратегическа цел 2, свързана с механизмите за качество, информацията за ключовите компетентности, е разгледана спрямо началното продължаващо професионално образование и обучение и продължаващото професионално образование и обучение.

Средносрочна стратегическа цел 5 – Въвеждане на системни подходи и възможности за първоначално и продължаващо професионално развитие на преподаватели, обучители и наставници в областта на ПОО, както в образователна, така и в работна среда.

Представена е информация за периода 2015-2019 г., свързана с предоставената въвеждащата квалификация за учители/обучаващи в професионалните гимназии, както и на обучаващите в предприятията. За същия период са представени предприетите действие както в областта на първоначалното професионално развитие на педагогическите специалисти, така и на продължаващо професионално обучение в предприятията.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
ReferNet България
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!