European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. (предварителна оценка за целите на консултативния процес)

Изпълнението на основните цели в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година (НСУЦЖ), изготвяните от Европейската комисия годишни анализи на образованието и обучението за всяка от държавите - членки на ЕС, подготовката на ЕС и на страните за следващия програмен период в областта на образованието и обучението и изготвянето на последваща оценка на въздействието на НСУЦЖ, са повод и задължение да се анализират някои нови аспекти на наблюдаваните процеси и да се предложат допълнителни мерки за следващия програмен период с оглед подпомагане на усилията за преодоляване на изоставането в някои конкретни области. Една от проблемните области за България е ученето на възрастни, към което се отнася образованието и обучението на лица, навършили 16 години във форми, различни от дневната на формалното обучение и/или участието им в неформално обучение.

Настоящият доклад за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот има за цел да представи състоянието, проблемите и постигнатия напредък по изпълнението на основните цели и показатели и подготвяне на мерки за повишаване на уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни. Докладът осигурява прозрачност и публичност за изпълнението на НСУЦЖ и представя информация относно:

  • постигнатия напредък при изпълнение на целите на стратегията по основните показатели;
  • мястото на България по отношение на европейските цели и показатели;
  • препоръки за подготвяне на аналитична основа за дефиниране на нови мерки за следващия програмен период.

При изготвянето на доклада е обработена и анализирана актуална статистическа информация, публикувана от Националния статистически институт (НСИ) и Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) за различни години през периода от 2013 до 2020 г. с оглед да се оцени статистически промяната по основните показатели за периода на действие на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Чрез информацията, която се съдържа в доклада, ще бъде подпомогнато постигането на целите на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” за подготовка на последваща оценка на въздействие на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г.  и се очаква да бъде постигната по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения, така и на широката общественост относно резултатите от прилагането на политиката за учене през целия живот. 

 

Resource Details
Автор на ресурса
Екип на националния координатор за учене на възрастни
Вид ресурс
Национални документи и политики
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!