European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

Българската мечта за ученето на възрастни …

Валентина Дейкова, национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), беше отново гост на редакцията на в-к Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители (СБУ)

Националното звено за подкрепа на EPALE ви припомня, че в края на 2020 г. В. Дейкова даде интервю на тази печатна медия. То беше широко отразено чрез Платформата и социалните мрежи. През цялата изтичаща 2021 г. основните акценти в интервюто бяха повод за дебат и проектиране на решения сред професионалната общност в сектора за учене на възрастни в България.

В интервюто от тази година са очертани основните развития, свързани с провеждащия се в момента мониторинг на публичните политики в сектора за учене на възрастни. Тези действия са инициирани от екипа на националния координатор. Пак в тази част от интервюто накратко е представен и напредъкът по отношение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. Степента на изпълнение на областите на въздействие също е определена.

През м. юли 2021 г. EPALE вече ви осигури достъп до доклада, който съдържа предварителната оценка на тези публични политики. Заедно с това в интервюто В. Дейкова представя и как ще бъде надградено постигнатото през изминалия период. Новият вектор на целите вече е начертан в основни европейски и национални документи: Европейската програма за умения, Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение, както и Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

В интервюто е отделено специално място на EPALE. Подчертани са конкретните ползи, които Платформата осигурява по отношение на различни ресурси, методи и възможности за онлайн обучение. Възможности, които предоставят ново качество на живот, както и ново професионално развитие във виртуалния свят, в който все по-осезаемо живеем през последните години.

В. Дейкова запознава читателите на печатната медия и с някои инициативи, които екипът на националния координатор предстои да реализира до края на 2021 г. Те целят обединяване на професионалната общност в България. Бихте могли да прочетете интервюто по-долу и да се запознаете по-подробно с тях. За да научите повече, следете EPALE и профилите на Националното звено за подкрепа в социалните мрежи.

В заключение В. Дейкова подчертава приносите, които Синдикатът на българските учители има за постигане на конкретни резултати в сектора за учене на възрастни. Те са следствие от активирането на Синдиката най-вече по посока на изграждане на междуинституционални партньорства. Партньорства, които са централен фокус на Програма "Еразъм+". Партньорства, чиято най-силна пресечна точка са професионалистите в сектора за учене на възрастни.

Настоящият ресурс се публикува във връзка с изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE в България и във връзка с проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, изпълняван от Министерството на образованието и науката, съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Resource Details
Автор на ресурса
Интервю на Ивайла Василева
Вид ресурс
Статии
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!