Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

БГ карта на финансовата грамотност

Финансовата грамотност е фактор за постигане на благосъстояние – индивидуално и обществено. А ефективността на интервенциите за повишаването й е обусловена от степента на сътрудничество между всички заинтересовани страни, от лесния достъп до информационни и образователни ресурси. Именно в тази насока са целите и постиженията по проект „БГ карта на финансовата грамотност“. Той е реализиран от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Ресурсната интернет страница www.finansovogramoten.bg е заключителен етап на дейностите по проекта и резултат на проучванията на „полето“ на финансовата грамотност в България. Тя  осигурява лесен достъп до съществуващите ресурси в областта на финансовата грамотност чрез систематизацията им в база данни. Част от сайта  е специално разработено приложение: тест за оценка на личната финансова грамотност „Аз и парите“.

Систематизираната информация в сайта  www.finansovogramoten.bg е в резултат на задълбочени проучвания на „полето“ на финансовата грамотност в България. Анализът на събраните данни е в основата на материала „Бяла книга на финансовата грамотност в България“. Тя съдържа информация за добрите практики по света и в Европейския съюз, но акцентът е поставен върху постиженията в България – описани  и систематизирани са съществуващите в страната инициативи в областта на финансовата грамотност. На тази база са  изведени съответните препоръки за бъдещи интервенции.

В рамките на проекта бе създадена мрежа от представители на над 40 институции и организации от различни сектори на обществения живот -държавни институции, НПО, бизнес, академични среди, медии. Всички те поддържат идеята, че е необходимо да бъде стимулиран по-качествен и активен диалог сред заинтересованите страни. По този начин се подобрява ефективността при разработване и използване на ресурсите в областта на финансовата грамотност и се създават по-благоприятни възможности заформиране на общи политики. Мрежата ес отворен характер и ще продължи своето функциониране и след приключването на проекта.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Фондация "Инициатива за финансова грамотност"
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!