Blog
Blog

Zakończenie projektu Go-Digital. Droga do równości płci na rynku pracy

Projekt Go-Digital, dofinansowany z programu Erasmus+, miał na celu wypracowanie rozwiązań pomagających kobietom wejście na cyfrowy rynek pracy.

ok. 6 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób działania szkoleniowe przeprowadzone w ramach projektu Go-Digital odpowiedziały na ogólne zapotrzebowanie na praktyki, które przekształcą sektor cyfrowy w równą dla obu płci część rynku pracy UE. Odpowiedź ta polegała na stworzeniu programu szkoleniowego dla edukatorów dorosłych, którzy dzięki projektowi otrzymali narzędzia i wiedzę umożliwiające im zajęcie się niektórymi z istotnych luk w zatrudnieniu kobiet i funkcjonowaniu sektora cyfrowego.

W pierwszej części artykułu wyjaśniono podstawy opracowanego programu szkoleniowego, nakreślając jego główne cele oraz sposób, w jaki odpowiadają one największym wyzwaniom, przed którymi stoją kobiety w sektorze cyfrowym. W drugiej części opisano zastosowanie pakietu szkoleniowego, kładąc nacisk na wydarzenia pilotażowe, które odbyły się w okresie marzec-kwiecień 2022 r. w krajach uczestniczących w projekcie. Wreszcie, w trzeciej części omówiono wpływ wydarzeń pilotażowych zarówno na edukatorów dorosłych, którzy bezpośrednio uczestniczyli w wydarzeniach, jak i pośredni wpływ, jaki te wydarzenia powinny mieć na szanse zatrudnienia i przebieg kariery zawodowej kobiet w sektorze cyfrowym. Dyskusja obejmie także spostrzeżenia dotyczące dalszych działań, które należy podjąć, aby rozwinąć wizję Go-Digital.

Zdjęcie z konferencji zorganizowanej w ramach projektu.

Dlaczego edukacja jest ważna

W czasach, gdy szybko zwiększa się udział kobiet w rynku pracy i w procesach decyzyjnych, musimy zadbać o to, by wkład kobiet znajdował podatny grunt do rozwoju i rozkwitu, co, jak powszechnie udowodniono, przynosi efekty.

Edukacja jest siłą napędową w walce z nierównością płci na całym świecie i stanowi klucz do silnego i opartego na równości społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że edukacja dorosłych ma wpływ na wiele dziedzin życia. Kontynuowanie nauki w dorosłym życiu odgrywa ważną rolę w podnoszeniu umiejętności i zmiany kwalifikacji oraz w tworzeniu ścieżek dostępu do cyfrowego sektora rynku pracy i rozwoju w tym sektorze.

Głównym celem programu szkoleniowego Go-Digital jest rozwijanie kompetencji edukatorów dorosłych, którzy staną się trenerami w zakresie zatrudniania kobiet w sektorze cyfrowym. Materiały szkoleniowe dostarczają wiedzy i narzędzi potrzebnych trenerom do wzmocnienia pozycji kobiet w rozwijaniu umiejętności i kompetencji potrzebnych do pokonywania przeszkód, które kobiety często napotykają na swojej drodze do dostępu do cyfrowego sektora rynku pracy.

Cele programu szkoleniowego:

• pogłębienie wiedzy edukatorów na temat tego, jak promować równość płci w dostępie do nauki i korzystania z zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

• zwiększenie zdolności edukatorów do motywowania kobiet do kształcenia się w kierunku zatrudnienia w cyfrowym sektorze rynku pracy;

• wyposażenie edukatorów w skuteczne strategie coachingowe i motywacyjne w celu zwiększenia zapotrzebowania na przekwalifikowanie się kobiet uczących się do cyfrowego sektora rynku pracy.

Sesje pilotażowe były realizowane w okresie od marca do kwietnia 2022 roku. Ponad 120 edukatorów dorosłych wzięło udział w pilotażu szkolenia "Coaching na rzecz zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy" oraz "Narzędzie do oceny w celu rozpoznania kompetencji edukatorów dorosłych - coachów i przyznania im odznak cyfrowych". 

Cel sesji pilotażowych: 

• rozwój kompetencji edukatorów w zakresie motywowania kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do kształcenia się w kierunku zatrudnienia w cyfrowym sektorze rynku pracy.

• poprawa kompetencji nabytych w ramach kursu szkoleniowego "Trener zatrudniania kobiety w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy" przy użyciu narzędzia oceny i odznaczenia cyfrowego. 

• promowanie równości płci w dostępie do kształcenia i zatrudnienia w sektorze cyfrowym wśród uczących się kobiet.

W drugiej fazie działań pilotażowych 72 kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji uczestniczyły w pilotażu Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla kobiet. Uczestniczkami były osoby, które w większości spotykają się z dużą dyskryminacją ze względu na swoją płeć. Główne przeszkody w podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej wynikają przede wszystkim z nierównych szansach dla kobiet i mężczyzn w dostępie do różnych sektorów gospodarki, z dyskryminacji ze względu na wiek, przeszkód geograficznych i niepełnosprawności fizycznej.

Wpływ działań pilotażowych

Został on osiągnięty w różnych wymiarach:

  • Świadomość: uczestnicy poznali różne wyzwania w omawianej dziedzinie, a także możliwości działania, które należy podjąć, aby im sprostać. Ponadto uznali to szkolenie za szansę na rozpoczęcie procesu zmiany kwalifikacji i doskonalenia umiejętności cyfrowych.

  • Mobilizacja: uczestnicy mieli okazję poznać różne sposoby zaangażowania się w działania na rzecz równego udziału kobiet w sektorze cyfrowym na różne sposoby jako mentorzy, trenerzy, edukatorzy i członkowie społeczeństwa. Uczestnicy uświadomili sobie, że poznanie technologii pozwala na zmianę miejsca pracy i rozwijanie nowych umiejętności. Zostali także zmotywowani do znalezienia możliwości przekwalifikowania się i podniesienia kwalifikacji, a tym samym do poszukiwania zatrudnienia w sektorze cyfrowym. Niektórzy z uczestników przygotowali także swoje plany działania, aby wyznaczyć swoje cele i zaplanować kolejne kroki.

  • Budowanie bazy kontaktów: dzięki szkoleniu uczestnicy mieli okazję poznać różne istniejące już sieci trenerów/mentorów i zrozumieć, jak ważna jest ich rola we wzmacnianiu pozycji kobiet.

Zakończenie projektu konferencja podsumowująca

W konferencji w Kownie wzięli udział m.in. przedstawiciele LGD, edukatorzy praktycy, przedstawiciele organizacji pracodawców, domów kultury, organizacji pozarządowych, a także reprezentanci szkół wyższych i zawodowych, różnego typu interesariusze oraz partnerzy stowarzyszeni.

Prezes litewskiego stowarzyszenia nauczania na odległość i e-learningu powitał uczestników konferencji słowami kanadyjskiego naukowca Tony'ego Batesa, który stwierdził, że technologie zmieniają się szybciej niż metody nauczania i dlatego bardzo ważne jest doskonalenie tych metod z wykorzystaniem technologii.

Podczas konferencji zaprezentowano uczestnikom program szkoleniowy dla edukatorów dorosłych "Coaching na rzecz zatrudnienia kobiet w sektorze cyfrowym w celu promowania równości płci na rynku pracy" (MOOC) oraz narzędzie do oceny kursu szkoleniowego "Go-Digital".

Zaprezentowano "Krajowe kompendia programów (re)szkoleniowych dla kwalifikacji w cyfrowym sektorze rynku pracy" oferujące informacje, orientację i wskazówki dla uczących się kobiet na temat możliwych programów szkoleniowych na poziomie krajowym, potrzebnych do przygotowania się do pracy w sektorze cyfrowym. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że wyjaśniono i porównano treści programów szkoleniowych istniejących w różnych krajach oraz przedstawiono zalecenia dotyczące włączenia różnych programów do krajowych strategii nauczania w krajach partnerskich projektu.

Uczestnicy konferencji określili europejskie zalecenia dotyczące sposobu włączania rezultatów projektu do krajowych i europejskich polityk edukacji i zatrudnienia.

Konferencja była tłumaczona symultanicznie, co umożliwiło udział w niej kobietom z poszczególnych regionów. Uczestnicy byli zainteresowani rezultatami projektu i wyrazili chęć wykorzystania ich w codziennej praktyce w celu zwiększenia szans kobiet na zatrudnienie w sektorze cyfrowym.


Zobacz także:

Go-Digital: promowanie podjęcia zatrudnienia w sektorze cyfrowym przez uczące się kobiety

Kształtowanie życia kobiet poprzez rozwój globalnych kompetencji - nowy, ekscytujący projekt BOOST podejmuje to wyzwanie!

Dlaczego przekwalifikowanie do pracy w sektorze cyfrowym jest dla mnie ważne?

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?