Премини към основното съдържание
Blog
Blog

RAZVOJ STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SUSRET PODRŠCI INKLUZIJE ROMA I EGIPĆANA U CRNOJ GORI

Prema podacima MONSTAT-a: “Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011”, 6251 osoba se izjasnila da je romske nacionalnosti, što čini 1,01% ukupnog stanovništva, dok su se 2054 osobe izjasnile da su Egipćani, što čini 0,33% ukupnog stanovništva Crne Gore.

Od ukupnog broja radno sposobnih pripadnika Roma i Egipćana, veoma mali broj je registrovan kao zaposlen. Podaci iz popisa pokazuju da stopa zaposlenosti romske i egipćanske populacije iznosi 13,4%.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na dan 31.12.2014. godine, na evidenciji nezaposlenih nalazilo se 1.326 lica koje su se deklarisala kao pripadnici populacije Roma i Egipćana, od kojih žena 567 (42,76%). U ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti ova populacija, na isti dan, učestvuje sa 3,82%.

Zavod za zapošljavanje se, u skladu sa svojom poslovnom politikom, aktivno  bavi pitanjima zapošljavanja pripadnika romske i egipćanske populacije, kao jedne od ranjivih i teže zapošljivih grupa.

Razvojem stručnih kvalifikacija Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja stvaraju se šanse za stručnim osposobljavanjem određenog broja lica, prevashodno romske i egipćanske nacionalnosti, koji bi bili  dodatna podrška već stručnim službama sistema obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite tokom rada sa Romima i Egipćanima.

Razvojem ovih stručnih kvalifikacija teži se doprinijeti borbi protiv negativnog tradicionalističkog nasljeđa, smanjenju diskriminacije, prevazilaženju stereotipa i predrasuda i postiglo bi se:

  • bolje informisanje romske i egipćanske populacije o ljudskim pravima ;
  • bolje informisanje o ulozi različitih institucija sistema i usluga koje one pružaju;
  • snažnije podsticanje pripadnika romske i egipćanske zajednice za aktivno učešće u društvenim tokovima;
  • smanjenje predrasuda i stereotipa i sl-.

 

Zdravstvena zaštita Roma/Romkinja

 

Prema istraživanjima sprovedenim u zemljama EU i zemljama u pristupanju Romi imaju lošije  zdravstveno stanje i slabiji pristup zdravstvenim službama u odnosu na druge građane. Iako mali broj zemalja ima tačne podatke na nacionalnom nivou, izvještaji i istraživanja ukazuju na probleme koji se odnose na vakcinaciju romske djece,   neadekvatnu ishranu, malu porođajnu težinu novorođenčadi, veću stopu perinatalnog mortaliteta i sl.

Evidentan problem u pristupu zdravstvenoj zaštiti Roma i Egipćana postoji i zbog neposjedovanja ličnih dokumenata (lične karte, zdravstvene knjižice ili drugih dokumenata potrebnih za dobijanje zdravstvenog osiguranja i dr.). Prema izvještavanju Evropske Agencije za ljudska prava za 2010,  20%  Roma su doživjeli diskriminaciju u zdravstvenim službama na teritoriji Evrope. Romi su neproporcionalno siromašni, a  dio populacije spada u posebno ranjivu grupu osoba koje žive ispod nivoa siromaštva što dodatno doprinosi lošijem zdravstvenom stanju.

Potreba za stručnom kvalifikacijom Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zdravstva evidentna je na svim nivoima zdravstvene zaštite, prevashodno na nivou primarne zdravstvene zaštite. Stoga, u Crnoj Gori angažovanje saradnika/saradnica realizovaće se sa ciljem povećanja stepena zdravstvene zaštite pripadnika romske i egipćanske populacije, smanjivanja još uvijek prisutne jezičke barijere, neizgrađenih navika o preventivnom odlasku kod ljekara, nedovoljno razvijene svijesti o važnosti očuvanja zdravlja i dr.

 

Autor bloga:

Gordana Bošković

Centar za stručno obrazovanje

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?