Blog
Blog

Going from disaster to wonder – managing succesful teams

IFLAs sektion Management & Marketing ordnade tillsammans med IFLA Continuing Professional Developement and Workplace Learning och American Library Association ett webinar om att arbeta med ledarskap och att skapa och behålla välfungerande teams. Moderator för webinariet var Catharina Isberg, chef för Biblioteken i Helsingborg, medlem i IFLA Governingboard och Chair för IFLA Division IV.

Webinar om ledarskap och att skapa effektiva team.

IFLAs sektion Management & Marketing ordnade tillsammans med IFLA Continuing Professional Developement and Workplace Learning och American Library Association ett webinar om att arbeta med ledarskap och att skapa och behålla välfungerande teams. Moderator för webinariet var Catharina Isberg, chef för Biblioteken i Helsingborg, medlem i IFLA Governingboard och Chair för IFLA Division IV. Hela webinariet kommer att finnas att se i efterhand här.

Först ut på talarlistan var Dr Dilara Begum, Associate Professor och Chairperson, Department of Information Studies and Library Management vid East West University i Dhaka, Bangladesh. Dilara började med att definiera ledarskap utifrån Peter F. Druckers citat ”Leadership is shifting of own vision to higher sights, the raising of man´s performance to higher standards, the building of man´s personality beyond its normal limitations”. Dilara skiljde på management och ledarskap genom att säga att management handlar om regler, rutiner, att uppnå mål och få saker gjorda medan ledarskap mer handlar om att influera, guida och skapa visioner. Hon förklarade att management handlar om VAD medan ledarskap handlar om HUR.

Därefter gick Dilara in på vilka egenskaper hon menar att en bra bibliotekschef ska ha. Hon pratade till exempel om kommunikation, motivation och kreativitet, men också om tekniskt kunnande och ”advocacy” det vill säga att kunna prata för bibliotekens värde.

Dilara berättade vidare om att det funnits och finns många framstående kvinnliga ledare i Bangladesh. Hon nämnde Begum Rokeya (1880-1932), författare och socialarbetare, som en pionjär inom kvinnorättsfrågor. Begum Rokeya är en av Bangladesh mest kända personer och hennes minne uppmärksammas varje år på Rokeya Day då  kvinnor som gjort framstående prestationer under året uppmärksammas.

Dagens andra talare var Harish Maringati, Associate Dean för IT & Digital Library Services vid J. Willard Marriott Library, University of Utah, USA. Harish började med att definiera olika typer av team. Det kan handla om team som ska utföra arbetsuppgifter (till exempel katalogisera medier) eller team som ska rekommendera eller utse pristagare eller team som skapas för att leda andra (ledningsgrupper).

De team han fokuserade på i sin presentation var team som ska utföra arbetsuppgifter tillsammans. Ett vanligt problem, menar Harish, är att medarbetare arbetar sämre i team eftersom de förutsätter att de andra i teamet ska göra större delen av arbetsbördan. Detta fenomen kallar han ”social loafing”. För att undvika att hamna i denna problematik är det viktigt att det finns tydliga roller inom teamet och mål som team-medlemmarna ska sträva mot. Harish ställde pratade också om motivation och om hur vi får våra medarbetare att prestera som bäst. Han förklarade motivation med hjälp av Herzbergs Two-factor Theory Motivation handlar, enligt modellen, dels om att fylla på med sådant som skapar ”job satisfation”, till exempel uppskattning, måluppfyllelse, ansvar, personlig utveckling och meningsfulla arbetsuppgifter. Dels handlar det om att eliminera det som skapar ”job dissatisfaction”, det vill säga dåliga arbetsförhållanden, dåliga relationer med kollegor, dåligt ledarskap och otydliga eller ologiska regler och policyer. Harish menar att när det gäller ”job satisfaction” ställer bibliotekarier som yrkeskår ofta ganska höga krav, eftersom de ofta utbildat sig länge och valt yrket utifrån att de vill arbeta med särskilda arbetsuppgifter och utvecklas under sin karriär.

Webinariets sista talare var Kim Moon, Acquisitions librarian at Ohio State University Libraries, USA. Moon berättade om de olika ledarskapsutbildnignar hon gått, alltifrån endagars-utbildningar till längre kurser. Utbildningarna påminde, vad jag förstår, om de olika ledarskapsutbildnignar som kommunala chefer i Sverige erbjuds. Fokus låg på att lära känna sig själv som person och att se hur de personliga egenskaperna kan användas i ledarskapet.

I slutet av webinariet blev det en kort stund för frågor till paneldeltagarna. En fråga som självklart togs upp var vilka krav den pandemi vi alla upplever just nu staller på ledarskapet och på våra medarbetare. Alla paneldeltagarna var överens om att den absolut viktigaste egenskapen just nu är flexibilitet och nytänkande.

Jag tycker att webinariet var spännande och givande. Det är alltid intressant att reflektera över vad som krävs för att vara en bra ledare och att fundera kring vad jag som person kan göra för att förbättra mitt ledarskap. Det faktum att deltagarna kom från olika länder och världsdelar bidrog till att ge nya perspektiv och tankar.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?