European Commission logo
Create an account
Какво представлява европейската програма за учене за възрастни и как се прилага?

Какво представлява европейската програма за учене за възрастни и как се прилага?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

Обновената европейска програма за учене за възрастни (EAAL) определя фокуса на европейското сътрудничество в областта на политиките за образованието за възрастни за периода до 2020 г. Тя е приета от Съвета през ноември 2011 г. В нея Съветът признава, че е необходимо всички възрастни редовно да подобряват своите лични и професионални умения и компетенции, но ученето за възрастни се оказва най-слабото звено в националните системи за учене през целия живот. Участието на възрастните в ученето продължава да бъде слабо. За да се постигне ефективен сектор за учене за възрастни, е необходимо да се предприемат още действия.

 

Сред въпросите, планирани за изпълнение в програмата, са: увеличаване на възможностите за достъп на всички възрастни до гъвкаво, висококачествено обучение на всеки етап от техния живот; разработване на нови подходи към образованието за възрастни, насочени към резултатите от обучението; повишаване на осведомеността, че ученето е дейност, която продължава през целия живот на човека; разработване на ефективни системи за професионална ориентация през целия живот и системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене.

 

За да се улесни сътрудничеството между европейските държави и Комисията при прилагането на EAAL, всяка участваща държава разполага с национален координатор. Всеки национален координатор определя работна програма, съдържаща конкретните действия, които неговата организация ще предприеме за прилагане на EAAL в своята държава.

 

Ако натиснете върху знамето, можете да получите достъп до данните за контакт на настоящите национални координатори и информация за тяхната работа.

 

 

 

 

 

 

Инструментът на EPALE за диагностика/анализ на политики е разработен въз основа на най-новите доказателства за успешни политики за учене на възрастни. Целта на инструмента е да помогне на националните и регионалните заинтересовани страни да определят онези аспекти на политиките им или предоставяното от тях обучение, които могат да бъдат подобрени.