Каква е ролята на ЕС в ученето за възрастни?

Каква е ролята на ЕС в ученето за възрастни?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

В хронологичния преглед по-долу можете да видите как се развива през годините ролята на ЕС в насърчаването на ученето за възрастни. Хронологичният преглед включва акценти, като важни публикации и инициативи, свързани с политиката.

Работата на ЕС в областта на ученето за възрастни започва с Договора от Рим, чрез който Европейската общност насърчава основното и специализираното професионално обучение.

1957

ЕС започва работа по политиката за учене за възрастни

2000
(2002)

Съветът на Европейския съюз публикува своята Резолюция относно обучението през целия живот, като акцентира върху принципа „от люлката до гроба“ при образованието и неговото предоставяне в различни среди.

(2006)

Комисията публикува съобщението „Никога не е късно за учене“, което акцентира върху основния принос на ученето за възрастни за пригодността за заетост, мобилността и социалното приобщаване.

Комисията публикува съобщението „Всяко време е подходящо за учене“. То включва план за действие относно обучението за възрастни (2008—2010 г.), който предвижда за първи път да бъдат насърчени общи приоритети в сектора на ученето за възрастни.

2007

Съветът публикува резолюция за обновената Европейска програма за учене за възрастни (EAAL), която консолидира политиката в областта на ученето за възрастни. Това е референтният текст на ЕС относно политиката за учене за възрастни.

2011

Основното послание на EAAL е, че ученето за възрастни във всичките си форми увеличава пригодността за заетост на обучаващите се и допринася за социалното приобщаване, активната гражданска позиция и личното развитие. В основата на програмата са заложени увеличаване на участието и предоставяне на възможност на всички възрастни да развиват и обновяват своите умения и компетенции през целия си живот.

Определят се приоритетите за EAAL за 2015—2020 г.:

2015

осигуряване на съгласуваност на ученето за възрастни с други области на политиката;

увеличаване на предлагането и възприемането на предоставяното учене за възрастни;

разширяване на достъпа чрез учене на работното място, ИКТ и възможности за втори шанс;

подобряване на осигуряването на качеството, в това число на първоначалното и продължаващото обучение на преподавателите на възрастни.

Новата програма за умения в Европа предлага държавите членки да приемат гаранция за уменията за повишаване на нивото на основните умения на възрастните.

2016

На 19 декември Съветът приема препоръката „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“. Целта ѝ е да помогне на 64-те милиона възрастни в Европа, които все още нямат завършено средно образование, да придобият минимално ниво на грамотност, аритметични и цифрови умения, а след това да напреднат в посока към средно или основно образование.

2016

EAAL е част от рамката „ЕТ2020“ за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението. Работната група по „ЕТ2020“, занимаваща се с въпросите на ученето за възрастни през периода 2016—2018 г., се ангажира с партньорско учене по политики, които могат да насърчат повече възрастни да учат на работното място.

Държавите членки трябва да очертаят мерките, които ще предприемат за прилагането на препоръката „Повишаване на уменията“.

2018