Премини към основното съдържание
News
Новини

Във Велико Търново, Перник и Търговище бяха създадени областни координационни групи за учене през целия живот

На 19 септември в гр. Велико Търново, на 20 септември в гр. Перник и на 13 септември в гр. Търговище бяха създадени три областни координационни групи за учене през целия живот.

Процесът на институционализиране на сектора за учене на възрастни на различни равнища на управление осигурява реализирането на националните приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Неговото начало беше поставено през м. септември 2012 г., когато България започна да изпълнява тази Програма на Европейския съюз. Всички действия, осъществявани във връзка с нейното изпълнение, имат пряко въздействие върху изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

На национално равнище изграждането на мрежата от координационни механизми започна със създаването на Националната координационна грапа за учене през целия живот. Тя е основен консултативен формат за формиране, планиране, изпълнение и мониториране на политиката за учене през целия живот и заедно с тези свои функции подпомага и националния координатор за учене на възрастни. Следващите стъпки от създаването на тази координационна мрежа бяха осъществявани през различни периоди от действието на Програмата в България и обхванаха: номиниране и определяне на 28 областни и 28 заместник-областни координатори за учене през целия живот, създаване на Координационен съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, в състава на който влизат представители на държавата, на социалните партньори и на активни институции и организации за учене на възрастни, както и всички определени областни координатори за учене през целия живот и техните заместници. За достигане до най-важното равнище в сектора беше изградена и Националната мрежа за учене на възрастни, в която са включени повече от 350 институции и организации за образование и обучение на възрастни.

Създаването на мрежата от областни координационни механизми започна с пилотна фаза, която обхвана областите Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково.

В изпълнение на заложените и одобрени от Европейската комисия индикатори в България продължава процес за сформиране на областни координационни групи. Сформирането на областни координационни групи продължи в областите с административни центрове Пловдив, Силистра и Ловеч. Подготвителни действия вече са предприети и в област с административен център гр. Добрич.

Важно предимство на този процес, посочван като добра практика на България от Европейската комисия и от други европейски държави, е свързването на действията по изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и националната подкрепа за функционалното и съдържателно развитие на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). На всички събития по сформиране на областните координационни механизми, цитирани по-горе, Платформата е представяна на широк кръг заинтересовани страни на областно равнище, вкл. с нови публикации, актуалните тематични фокуси, значителните предимства, произтичащи от публикуването на съдържателни ресурси и др.

Споменатите по-горе събития се осъществяват по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се финансира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?