Премини към основното съдържание
News
Новини

В Сливен създадоха областна координационна група за учене през целия живот

На 30 октомври 2019 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен се събраха представители на различни заинтересовани страни, за да създадат областна координационна група за учене през целия живот. Създаването на областни координационни групи за учене през целия живот е съществена част от работната програма на националния координатор за учене на възрастни през приключващия двугодишен програмен период (2018-2019 г.) от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни.Първата работна среща на областната координационна група в тази област беше открита от г-жа Димитринка Петкова – заместник областен управител на област Сливен и областен координатор за учене през целия живот. За участие в събитието присъстваха В. Дейкова – национален координатор за учене на възрастни и Ж. Гочев – член на екипа на националния координатор и член на Националното звено за подкрепа на EPALE.При създаването на всяка една от областните координационни групи за учене през целия живот се прилагат различни подходи. Всяка конкретна група отразява специфичния профил на областта. Той се проявява най-вече по отношение на включените в нейния състав институции и организации за образование и обучение на възрастни. В състава на областната координационна група, създадена в Сливен, са включени експерти от регионалното управление на образованието, директори на професионални гимназии, преподаватели от филиали на висши училища в областния град, ръководители на библиотеки и читалища, както и представители на работодателски организации. Общинските администрации в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел също са включени в състава на групата чрез техни представители.След откриване на първата работна среща от г-жа Д. Петкова, г-жа Валентина Дейкова представи актуалното състояние на сектора за учене на възрастни. Тя информира присъстващите и за степента на изпълнение на националните цели, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. В последвалата дискусия бяха откроени специфични теми, предизвикателства и възможни решения в съответствие със спецификата на областта. По-конкретно бяха разисквани теми, свързани с уязвимите групи и привличането им към дейности за учене. Важен акцент бяха и подходите за мотивиране на работодателите да се включват в инициативи за повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение за възрастни. Откроена беше и ролята на неформалното обучение на възрастни, което може да бъде осъществявано в библиотеки и читалища. Бяха споделени идеи и добри практики за този вид обучение: моделиране на училище за родители в читалищата и Програмата „Глобални библиотеки“.По традиция беше осъществена свързаност на провежданата работна среща с дейности за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). За тази цел г-н Ж. Гочев представи съдържателните и функционални възможности на Платформата. Той посочи на присъстващите нейните предимства и ги запозна с последния тримесечен тематичен фокус за настоящата 2019 г.: обучение на възрастни на работното място. В контекста на тази тема между представители на териториалните структури на Министерството на образованието и науката и работодателски организации бяха разисквани актуални въпроси на взаимодействието. Присъстващите откроиха важната роля на доверието между държавата, работодателите и синдикатите за постигане на ефективно партньорство и споделени отговорности за развитието на ученето на възрастните в Сливенска област.Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се финансира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?