Премини към основното съдържание
News
Новини

Умения на възрастните— индивидуални сметки за обучение: инструмент за подобряване на достъпа до обучение

Европейската комисия обмисля предложение за препоръка на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение. Във връзка с това предложение, се организира обществена консултация, за да се съберат мненията на физическите лица и на съответните заинтересовани страни относно определянето на проблема, както и относно целите, съдържанието и въздействието на предложената инициатива.

Периодът за коментари е от 23 април 2021 г. до 16 юли 2021 г. (полунощ брюкселско време).

Целта е да се гарантира, че всички хора имат възможност да продължат да изграждат уменията, от които се нуждаят, за да запазят или осигурят устойчива заетост на променящия се пазар на труда в Европа през целия си трудов живот.

Целевата аудитория са всички граждани на страни от ЕС и извън него, както и други заинтересовани лица, могат да участват в тази консултация.

Всички граждани на страни от ЕС и извън него, както и други заинтересовани лица, могат да участват в тази консултация. Търсят се мненията на гражданите и на обществеността, националните обществени органи, организациите, представляващи регионалните, местните и общинските органи, социалните партньори, промишлеността/предприятията, неправителствените организации, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението, консултантските фирми, международните организации и изследователите.

Индивидуалните сметки за обучение са лични сметки, в които могат да се натрупват надбавки за обучение, които да се изразходват за обучение с гарантирано качество. Това е един от начините за предоставяне на надбавки за обучение на лицата, наети на работа от обществените органи и социалните партньори в държавите членки, редом със схеми за ваучери за обучение (например от обществените служби по заетостта) и индивидуални бюджети за обучение (например от дружествата за техните служители). Налице е нарастващ интерес към индивидуалните надбавки за обучение в контекста на променящите се потребности от умения, които произтичат от нарастващата цифровизация, от прехода към „зелена икономика“ и от смущенията, причинени от пандемията от Covid-19. Това се дължи на факта, че те могат да подпомогнат обучението при професионален преход, да покрият нуждите от обучение на нарастващия дял от работната сила, която не е ангажирана в типична заетост, както и да увеличат приспособяването на обучението към индивидуалните потребности. Интересът нараства и поради факта, че участието на възрастните в обучението не отговаря на целите на европейско равнище, както и поради ограничения напредък през последното десетилетие. Участието също така систематично е по-ниско за групи на пазара на труда, които не получават достатъчна подкрепа от работодателя си, като например нетипични работници, много служители на малките и средните предприятия и безработни.

Българското звено за подкрепа на EPALE призовава всички членове на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“: членовете на Координационния съвет, областните координатори за учене през целия живот, членовете на Националната мрежа за учене на възрастни и други представители на заинтересованите страни да се включат в обявената обществена консултация.

Призоваваме също в тази консултация да предприемат участие и членовете на мрежата от посланици на EPALE в България. Те са нашите основни актьори и двигатели на процесите по привличане на нови потребители на Платформата и ангажирането им с приноси към нейното съдържателно развитие.

Лесно ще осъществите Вашия принос чрез достъп до българската версия на въпросника и на адрес EMPL-ILA@ec.europa.eu

Приносите Ви ще бъдат включени в подготовката на предложението на Комисията, което се очаква да бъде финализирано в края на 2021 година

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?