Event Details
01 Ян.
2018

Програма "Обучение на обучители"

България
София

Програмата „Обучение на обучители” е насочена към развиването на умения за преподаване на хора, професионално ангажирани с образование и обучение на възрастни.  Използват се предимно интерактивни методи на преподаване, като се изхожда от принципите на обучението чрез опит и преживяване. Курсът е с продължителност три месеца и половина, включва 150 часа, 50 от които – присъствени семинарни занятия.

Event Details
Статус
As planned
Тип на събитието
Събитие за професионално развитие
Уебсайт на събитието
Organiser name
Transformacia Ltd.
Данни за контакт
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 125 – 2, ет. 4, офис 4.2,
Цели и задачи
Програмата цели да формира у участниците знания и умения за планиране, осъществяване и оценяване на обучителни дейности за възрастни; да развива знания и умения за прилагане на методите за обучение чрез опит и преживяване; да развива нагласите на участниците за партньорски взаимоотношения с клиентите на обучителни услуги – организации и обучаеми. Очаква се курсистите да развият умения за планиране и практическа реализация на обучителни дейности в контекста на организационните цели и потребности, както и да придобият познания по теми като оценка на потребностите от обучение, оценяване на резултатите и други.
Очаквани резултати от ученето
Успешно завършилите програмата:

Познават:
• принципите на обучение на възрастни;
• стиловете на учене;
• методите за оценка на потребностите от обучение;
• обучителните методи, приложими при обучение на възрастни;
• основните принципи на вербалната и невербалната комуникация;
• основните принципи на управлението на груповата динамика;
• методите за оценка на резултатите от обучение.
Могат:
• да определят потребностите от обучение;
• да формулират цели и да планират резултати от обучение;
• да определят учебно съдържание;
• да избират, планират и прилагат различни обучителни методи съобразно конкретните цели на обучението и характеристиките на групата;
• да провеждат обучения;
• да фасилитират научаването и груповия процес;
• да оценяват резултатите от проведено обучение.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Успешно завършилите курсисти получават удостоверение за преминато обучение.
Такса за участие
Да

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?