Премини към основното съдържание
News
Новини

Проект за осигуряване работа на безработни младежи

Община Враца работи по подготовка на проектно предложение по схема «Активни», по ОПРЧР 2014-2020. Поканата за подаване на проектни предложения беше публикувана преди около месец. Процедурата е за активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не работят, нямат завършено образование, в риск от социално изключване, от маргинализирани общности, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, включването им в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им на работа или връщането им в образователната система.

За целта, в периода 21.07 - 10.08.2015 г., Община Враца направи проучване на допустимите организации на местно и регионално ниво, с които да си партнира в осъществяването на този проект. Проучихме възможностите на водещи фирми в общината и на общински фирми за участие в проекта чрез осигуряване на субсидирана и/или несубсидирана заетост.

Проектното предложение на Общината по схемата BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ" е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на хиляди млади хора, които нито учат, нито работят, нито желаят да си търсят работа. Възможността да кандидатстваме с проектно предложение, чрез което да открием тези млади хора и да ги мотивираме и подкрепим да се включат в пазара на труда приемаме като предизвикателство. Целта е не само тези младежи да се накарат да се запишат като безработни в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си, за да имат шанс да се реализират на пазара на труда. Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?