News
Новини

Приносите на България към изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни:акценти от приключващия двугодишен период

Al_bg_2015_1

В края на 2019 г. България очертава основните акценти, свързани с изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни през периода 2017-2019 г.

За периода е създадена стабилна основа за изграждане на постоянен координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни на всички равнища на управление. Осигуряването на многостепенно ниво на взаимодействие, както и на по-добра координация на ключовите заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни са доразвити въз основа на съществуващите структури, създадени през предходни периоди от изпълнението на Програмата. Този процес се надгражда и чрез сформиране на нови структури на местно, областно и национално ниво. Националната координационна група за учене през целия живот продължава да функционира. Създадени са областни координационни групи във всичките 28 области на страната. Координационният съвет на създадената Национална платформа „Обединени за ученето на възрастни“ обединява трите равнища на управление – национално, областно и местно. За изтичащия двугодишен период Съветът се събра на четири работни срещи: по две през 2018 г. и през 2019 г. С 28-те областни координатори за УЦЖ се поддържа регулярна комуникация. Тези срещи придобиха нов смисъл, тъй като се превърнаха във важна контактна точка за предприемане на обединени и последователни действия на всички заинтересовани страни, което се отчита постоянно от техните представители в Съвета.

Проведен е мащабен консултативен процес в подкрепа на националните дебати, свързани с изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните. Основен резултат от този процес е разработения национален консултативен документ. В целия процес участваха членовете на Националната координационна група за учене през целия живот, Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, всички 28 областни координатори за учене през целия живот и членовете на Националната мрежа за учене на възрастни. В подкрепа на консултативния процес беше проведено Национално кафене, проведено през м. април 2019 г. а неговото финализиране беше осъществено през първата половина на м. юли 2019 г. на проведения в гр. София Национален форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“.

Създадени бяха условия за мониторинг и оценяване на политиката за учене на възрастни, вкл. двете извършени актуализации на Националната информационна система за учене на възрастни, извършени съответно през 2018 г. и през 2019 г. Този инструмент, успоредно с разработеното Методическо ръководство за формиране на политики за учене на възрастни на областно равнище, беше в постоянния фокус на заинтересованите страни, вкл. и по време на проведените шест уебинара за членовете на новосформираните 22 областни координационни групи за учене през целия живот. Тези онлайн събития на националния координатор бяха проведени в края на м. ноември и началото на м. декември 2019 г.

Всички събития и дейности, свързани с популяризирането на ползите от ученето през целия живот, имаха съществен хоризонтален характер, за да достигнат посланията на Европейската програма за учене на възрастни до повече потенциални възрастни обучаеми. Ключово устойчиво значение в това отношение имаха ежегодните национални дни за учене през целия живот, които бяха проведени съответно в гр. Пловдив през 2018 г. и в гр. Велико Търново през 2019 г.

Значението на Програма „Еразъм+“ за изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни и за дейността на Националното звено за подкрепа на EPALE бяха силен акцент по време на проведената в началото на м. декември юбилейна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Всички събития, цитирани по-горе, са осъществени по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, изпълняван от Министерството на образованието и науката и съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?