News
Новини

ПАКТ ЗА УМЕНИЯ – СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ (EU PACT FOR SKILLS)

Европейската комисия вижда сериозен потенциал за стимулиране на съвместни действия за инвестиция в създаването на нови умения и надграждане на съществуващите. Политиките и действията се споделят от много заинтересовани страни. Компаниите, работниците, доставчиците на образование и обучение, националните, регионалните и местните власти, търговските камари и службите по заетостта са сред тези, които допринасят за реалната преквалификация на работната сила.

Пактът за умения е част от Европейската програма за умения, която  включва 12 действия, организирани около четири основни елемента:

 • Призив за обединяване на усилията в съвместни действия:
 • Действие 1: Пакт за умения
 • Действия, които да гарантират, че хората имат подходящите умения за работа:
 • Действие 2: Укрепване уменията за работа в интелигентна среда
 • Действие 3: Подкрепа от страна на ЕС за стратегически национални действия за повишаване на квалификацията на работната сила
 • Действие 4: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО)
 • Действие 5: Разгръщане на Европейската университетска инициатива и повишаване на квалификацията на учените
 • Действие 6: Създаване на умения за подпомагане на „зеления“ и „дигиталния“ преход
 • Действие 7: Увеличаване на броя на завършилите STEM обучение и насърчаване на предприемачески и преносими умения
 • Действие 8: Създаване на умения за цял живот
 • Инструментариум и инициативи за подпомагане на хората за учене през целия живот:
 • Действие 9: Инициатива за подпомагане на индивидуални пътеки за обучение
 • Действие 10: Проследимост на индивидуалните образователни и трудови пътеки на европейско ниво
 • Действие 11: Нова Europass платформа
 • Рамка за инвестиции в създаването на умения:
 • Действие 12: Подобряване на възможностите за инвестиции на държавите-членки и частните инвеститори в създаването на умения

Пактът за умения е споделен ангажимент и подход към развитие на уменията. Пактът се основава на принципите на Европейския стълб на социалните права и подкрепя целите на Зелената сделка и цифровата трансформация, както е посочено в съобщението на Комисията „Силна социална Европа за справедливи преходи“.

Пактът има за цел да мобилизира и стимулира заинтересованите страни от публичния и от частния сектор да предприемат конкретни действия за повишаване на квалификацията и преквалифицирането на хората в трудоспособна възраст и, когато е необходимо, да обединят усилията си в създаване на партньорства.

Пактът призовава промишлеността, работодателите, социалните партньори, търговските камари, публичните власти, доставчиците на образование и обучение и агенциите по заетостта да работят заедно и да поемат ясен ангажимент да инвестират в обучение за всички хора в трудоспособна възраст в целия Европейски съюз.

Пактът цели да насърчи култура за учене през целия живот за всички; изграждане на действащи партньорства за създаване на умения; мониторинг на предлагането/търсенето на умения и дългосрочно предвиждане на нуждите от нови умения; активна работа срещу дискриминацията и за равенство между половете и осигуряване на равни възможности.

Пактът ще се реализира от отделни компании и други частни и държавни структури; регионални и местни, индустриални и между секторни партньорства.

От 2021 г. Комисията подкрепя подписалите Пакта чрез общо финансиране от ЕС, а именно чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и съответните инструменти за финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. и чрез специализирани услуги:

Създаване на мрежи (Networking Hub):

 • Финансова подкрепа за партньорите
 • Осъществяване на връзка със съществуващи инструменти на ЕС, например Europass, Skills Panorama, EURES и Мрежата от службите по заетостта
 • Популяризиране на дейностите на членовете на Пакта

Център за знания (Knowledge Hub)

 • Организиране на уебинари, семинари, дейности за взаимно обучение
 • Актуализации на политиките и инструментите на ЕС
 • Информация за проекти, инструментариум и добри практики

Център за подпомагане и осигуряване на ресурси (Guidance and Resources Hub)

 • Достъп до информация за съответното финансиране от ЕС
 • Насоки за идентифициране на финансови възможности
 • Улесняване на обмена между Пакта и националните и регионалните власти

Можете да се присъединете към Пакта, ако сте компании, частни и публични организации; регионални и местни партньорства; индустриални екосистеми и  участници в междусекторни партньорства на https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en .

Login (1)
Маркери

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?