European Commission logo
Create an account
News
Новини

Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва текстове, свързани с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET) и определя задачите на националните референтни точки за EQAVET. Това реално поставя нова правна основа на рамката EQAVET и в момента Комисията стартира нова процедура за официално номиниране на националните референтни точки на EQAVET, както и на представителите на държавите в мрежата EQAVET.

Всяка държава е поканена да посочи организацията, която ще действа като национална референтна точка на EQAVET. В случай че компетенциите, свързани с осигуряването на качеството в ПОО, се предадат на регионалните власти и не съществува подходяща организация на национално ниво, могат да бъдат номинирани повече от една референтни точки.

Националната референтна точка за осигуряване на качество за професионалното образование и обучение трябва да обединява всички съответни заинтересовани страни на национално и регионално ниво, за да извърши следното:

– да предприема конкретни инициативи за прилагане и по-нататъшно развитие на рамката EQAVET;

– да информира и мобилизира широк кръг от заинтересовани страни, включително центрове за високи постижения, за да допринесат за прилагането на рамката EQAVET;

– да подкрепя самооценката като допълващо и ефективно средство за осигуряване на качеството, което позволява измерване на успеха и идентифициране на области за подобрение, включително по отношение на дигиталната готовност на системите и институциите за ПОО;

– да участва активно в Европейската мрежа за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение;

– да предоставя актуализирано описание на националните договорености за осигуряване на качеството въз основа на рамката EQAVET;

– да участва в партньорски срещи на ниво Европейски съюз, за проследяване на напредъка при осигуряване на качеството, за да подобри прозрачността и последователността на договореностите за осигуряване на качеството и да засили доверието между държавите-членки.

Източник: НАПОО

Login (3)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?