European Commission logo
Create an account
News
Новини

НАПОО: БЪЛГАРИТЕ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 40 И 50 Г. СА ПО-СКЛОННИ ДА СЕ ОБУЧАВАТ ЗА НОВА ПРОФЕСИЯ

Photo.

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

  • Всеки шести българин не се притеснява да се яви на изпит, проведен от външна за обучителния център, в който се обучава, комисия
  • В резултат на проведените обучения значителна част от курсистите считат, че биха се представили много добре или отлично на изпитите както по теория, така и по практика
  • Курсистите очакват да имат повече часове практика в самите центрове и в реална работна среда

Според резултати, получени от непредставително проучване* на нагласите на участници в курсове за професионално обучение, реализирано по поръчка на Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), най-активно участие в обучения за професия имат хората на средна възраст между 40–49 години (34%), следвани от групата на 30-39 годишните (29%). Сравнително по-слабо представени в обученията са най-младите (16-29 г.) и хората на възраст 50-59 г. Жените са по-силно (60%) представени сред групата на обучаващите се лица, отколкото мъжете (40%). Местоживеенето оказва съществено влияние върху участието на хората в учебни дейности. Живеещите в областните градове лица имат почти 3 пъти по-голям дял на участие (54%), отколкото живеещите в малките градове (18%) и 5 пъти по-голям дял от тези в селата (9%). На челните места сред областните градове са София с 18%, Пловдив с 12% и Бургас с 11%.

Степента на образование също влияе върху участието в професионалното обучение. С най-голям дял са лицата, които имат средно образование, близо 60%, следвани от лицата, които имат висше образование (33%). Участието на хората с основно и по-ниско образование има нисък относителен дял (6%). Това прави степента на участие в обучение на лицата с по-ниско от средно образование 5 пъти по-ниска от тази на висшистите и 10 пъти по-ниска, отколкото тази на завършилите средно образование.

Една трета от участниците в допитването са се информирали за центъра за професионално обучение, в който се обучават, от Бюрото по труда. Друг важен източник на информация по отношение на възможностите за обучение в ЦПО са личните контакти – всеки пети е научил от приятел или роднина. Интернет има значителна преднина (16%) над традиционните медии, чиито дял е пренебрежимо нисък. Работодателите са били източник на информация в 12% от случаите.

Резултатите от изследването показват, че най-често използваната форма за провеждане на занятията е груповата - при над 90% от анкетираните. В мнозинството от случаите (74%) курсовете се провеждат в дневна форма на обучение. Близо една пета от обучаващите се са присъствали във вечерна форма на обучение.

Участниците в допитването (80%) споделят мнението, че съотношението между теория и практика в курсовете е оптимално. Все пак трябва да се отбележи, че 16% са на мнение, че е необходимо да има повече практика в самия център, а също и практика на реални работни места (в предприятие). Изискванията на обучаващите се към нивото на професионалното обучение в центъра не зависи толкова от това дали сами заплащат за него. Мнозинството от тях заявяват, че биха били взискателни във всички случаи, без значение кой го финансира.

Всеки втори (58%) от анкетираните се чувства подготвен за изпита, който се провежда в края на обучението, като голямо мнозинство от анкетираните посочват, че биха получили много добра или отлична оценка. Прави впечатление, че анкетираните оценяват една идея по-високо практическите умения, придобити в обучението, отколкото теоретичните. Възможността за явяване на изпит пред външна комисия среща подкрепата на близо една четвърт от анкетираните. Докато 15% биха се явили пред външна комисия безусловно, други 9% биха склонили, само ако това им носи допълнителен шанс за реализация. Близки са дяловете на хората, които са настроени скептично (39%) или не могат да преценят дали това е по-добра възможност (37%).

При очакваните резултати от проведеното обучение хората, които смятат, че ще намерят нова работа, са почти толкова, колкото тези, за които новите знания и умения носят удовлетвореност. 35% считат, че записаният курс ще подобри материалното им благосъстояние, а 18% се надяват, че по този начин ще успеят да запазят работата си. Обучаваните лица изразяват висока степен на увереност по отношение на своята подготвеност за работа в реална работна среда. В една или друга степен това мнение се споделя от 90% от участниците в допитването. В една или друга степен 97% от обучаващите се в центровете са удовлетворени от придобитите от тях теоретични и практически умения. Това се потвърждава и от високия дял на участниците в допитването (95%), които биха препоръчали курса на свои приятели и познати.

Статистиката на НАПОО показва, че от близо 1000 лицензирани центрове за професионално обучение у нас, само 43 са държавни. Почти 80 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация през миналата година, като всеки пети от тях е получил свидетелство за нова професия, по данни на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). И през 2020 г. продължава да е голям интереса към курсовете за придобиване на степен на професионална квалификация по професии в сферата на информатиката, производството на облекло, строителството и услугите за красота. В кратките курсове (за обучение по част от професия) най-много лица са обучавани по професиите охранител, монтьор на автотранспортна и монтьор на подемно-транспортна техника.

* Проучването е реализирано в изпълнение на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Източник: НАПОО

Login (2)

Коментар

Резултатът за това как степента на образование влияе върху участието в професионалното обучение има важно значение.

Рефлексията на този резултат може да бъде разглеждана в две посоки, като и двете са свързани с ученето на възрастни и с УЦЖ, а най-свързани са те с целевата група на нискоквалифицираните възрастни обучаеми.

Първата посока е свързана с това, че професионалното обучение на практика има компенсаторна функция по отношение на това какво не се е случило с учебните резултати, както в училищното ПОО, така и във висшето образование ("с най-голям дял са лицата, които имат средно образование, близо 60%, следвани от лицата, които имат висше образование (33%)". Общият относителен дял (93%) на тези лица сочи за съществени дефицити в други сектори на националната система за образование и обучение.  

Втората посока е свързана с участието, или по-скоро неучастието, на хората с основно и по-ниско образование, за които в изследването е посочен нисък относителен дял (6%). ("Това прави степента на участие в обучение на лицата с по-ниско от средно образование 5 пъти по-ниска от тази на висшистите и 10 пъти по-ниска, отколкото тази на завършилите средно образование"). Това означава, че професионалното обучение все още не може да посрещне съществени предизвикателства, свързани с целевата група на нискоквалифицираните възрастни обучаеми, включително да осъществява и т. н. вграждащо придобиване на основни умения от възрастните чрез професионално обучение. То би могло да създаде основа за различни възможности: придобиване на квалификация по част от професия, степен на професионална квалификация, пълна квалификация и пр. Съчетано и с обучение за придобиване на меки умения то (професионалното обучение) би могло да осигури много висока степен на гъвкавост на тези лица да придобиват и други бъдещи микроквалификации, чрез което да развиват по нови и специфични начини работната сила.

Login (0)

Users have already commented on this article

Влезте през профила си или се регистрирайте за да може да коментирате.

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?