News
Новини

Кабинетът утвърди плана за прилагане на учене през целия живот

Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот. В него са включени дейности, насочени към всички области на ученето.

Предвижда се изграждане на практически пътища за прилагане на основните принципи на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране.

Основният фокус ще продължава да бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Повече от 1760 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажове или в обучения по време на работа. 

Развитието на възможности за неформално и информално учене ще бъде насърчавано чрез участие на 400 младежи в доброволчески дейности.

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kabinetyt-utvyrdi-plana-za-prilagane-na-uchene-prez-celiia-jivot-244952/

 

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?