European Commission logo
Create an account
News
Новини

Етика и изкуствен интелект - поглед към бъдещето на образованието, обучението и ученето на възрастни

Националното звено за подкрепа на EPALE публикува Насоки относно етичните аспекти за надежден изкуствен интелект (ИИ). Ресурсът се публикува във връзка с тематичния фокус за цифровия преход и възможностите за смесено обучение. Възстановяването на образованието и обучението в дигиталната ера е ключова цел, на която EPALE ни призовава да обърнем внимание. Това е тема, фокусирана върху бъдещето на образованието, обучението и ученето на възрастни. Тя е свързана с това как да ги променим в светлината на цифровия преход.

Насоките са предназначени за всички заинтересовани страни в областта на ИИ, които проектират, разработват, внедряват, прилагат, използват ИИ или са засегнати от него, включително, но не само, дружества, организации, изследователи, публични служби, държавни агенции, институции, организации на гражданското общество, физически лица, работници и потребители. Заинтересованите страни, които са се посветили на постигането на надежден ИИ, могат доброволно да изберат да използват тези насоки като средство за прилагане на практика на ангажиментите си, по-специално като използват в процесите на разработване и внедряване на системите с ИИ практическия списък за оценяване от глава III в Насоките. Въпросният списък за оценяване може да бъде допълван и следователно да бъде включен в съществуващите процеси на оценяване.

Целта на насоките е да представят съвети за приложенията на ИИ като цяло, като изграждат хоризонтална основа за постигането на надежден ИИ. Въпреки това различните ситуации пораждат различни предизвикателства. Системите с ИИ за препоръчване на музика не пораждат същите етични проблеми, като системите с ИИ, които предлагат медицинско лечение при критични заболявания. По същия начин системите с ИИ, използвани в контекста на взаимоотношенията между предприятия и потребители, между различни предприятия, между работодатели и служители и между обществото и гражданите или по-общо в различни сектори или случаи на използване, пораждат различни възможности и предизвикателства. С оглед на спецификата на контекста на системите с ИИ следователно се признава, че прилагането на тези насоки трябва да бъде адаптирано към конкретно приложение на ИИ. Освен това следва да се проучи необходимостта от допълнителен секторен подход, който да допълни предложената в настоящия документ по-обща хоризонтална рамка.

Login (3)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?