European Commission logo
Create an account
News
Новини

ЕК инициира за първи път европейска седмица на професионалните умения

Vet_2

Европейската комисия (ЕК) организира за първи път Европейска седмица на професионалните умения, чиято цел е да вдъхнови хората да открият и използват своя талант чрез професионално обучение . Инициативата се състоя в периода 05 - 09.12. 2016 г. Тя включи мероприятия в Брюксел и различни паралелни дейности в останалите държави членки и кандидат-членки на национално, регионално и местно ниво. Дейностите бяха насочени към утвърждаване на стратегическото значение на професионалното образование и обучение (ПОО) и неговата съществена роля в областта на пазара на труда, иновациите и конкурентоспособността.

Зад идеята на инициативата стои разбирането, че качествените програми за ПОО са трамплин към една добра кариера и гарантират наличие на необходимите умения в един динамично променящ се пазар на труда. Основната цел - да бъдат подобрени образът и привлекателността на професионалното образование и обучение , да се повиши информираността и да се представи по подходящ начин широката гама от възможности, които ПОО предоставя. Стремежът за придобиване на професионални умения може да води до качествена заетост, предприемаческа нагласа, атрактивна и предизвикателна кариера и възможности за непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията.

Чрез демонстрирането на върховите постижения и качество на ПОО Европейската седмица на професионалните умения не само подобри имиджа на ПОО, но и достигна до широк кръг заинтересовани страни - родители, учащи, фирми, обществото като цяло. Посланията на инициативата бяха:

- Всеки един човек е талантлив. Някои таланти може да са очевидни, а други - все още скрити;

- ПОО води до високи постижения, висококачествени работни места и повишаване на пригодността за заетост;

- Съществуват възможности за професионално обучение , чрез които човек успешно може да се подготви за интересна и предизвикателна кариера, както и за активно участие в обществото;

- ПОО е възможност за хора от всички възрасти и ги подготвя за работни места по целия свят;

- Качественото обучение развива творческия и иновационен потенциал на учащите;

- Повишаване на квалификацията и преквалификацията през целия живот са ключови фактори за подобрени възможности за работа и по-добра интеграция в обществото;

- Ученето през целия живот подобрява социалното приобщаване и активното гражданство.

В рамките на Европейската седмица на професионалните умения заинтересованите страни проведоха събития като Дни на отворените врати, промотиране на ефективните програми за професионално образование и обучение и различни дейности за повишаване на информираността и публичността по въпросите на ПОО. Представиха се добри практики и проекти с европейско и национално финансиране. Бяха организирани срещи на европейско равнище, включително в рамките на Европейския бизнес форум за професионално образование и обучение , Европейския алианс по стажуване и др. В рамките на инициативата на ЕК бяха връчени и специални награди за високи постижения и качество в различни категории в ПОО.

Защо Европейска седмица на професионалните умения?

Уменията са начинът, по който ние работим, учим, участваме в обществото и благодарение на които ежедневните промени в живота ни са в съответствие с технологичното развитие, глобалните и демографските предизвикателства. Способностите помагат на хората да се адаптират към тези промени и гарантират тяхното благосъстояние, като същевременно допринасят за обществото, производителността и икономическия растеж. Днес хората трябва да притежават различни умения, вариращи от основни (грамотност и смятане), цифрови, професионални или технически до предприемачески умения и кръстосани умения, като например – употреба на чужди езици, способност за инициативност.

Днес Европа е изправена пред редица предизвикателства Неприемливо висок процент от европейците (един на всеки пет) все още срещат затруднения с четене и писане, както и с липсващи дигитални умения. Значителен дял от имигрантите и търсещите убежище притежават основни умения и слабо познаване на езика на приемащата държава, следователно те са изложени на висок риск от безработица, бедност и социално изключване.

Мнозина европейци не могат да си намерят работа, защото не разполагат с подходящите умения, или заемат работни места, които не съответстват на техните таланти. Всъщност 30% от завършилите висше образование са на позиции, които не изискват университетско образование . В същото време 40% от работодателите не могат да намерят хора с подходящите умения, за да попълнят свободните си работни места. Твърде малко европейци имат подготовката и компетенциите за създаване на собствен бизнес и предприемачество.

Образованието и обучението в Европа са от компетентността на държавите членки. Националните и регионалните пазари на труда и образователните системи са изправени пред своите собствени специфични предизвикателства, но държавите членки имат сходни проблеми и възможности. Ето защо Европейските инициативи за умения имат за цел да се мобилизират всички заинтересовани страни в Европа.

В съответствие със стратегия „Европа 2020", налице са специфични препоръки за всяка държава членка при ръководене на своята национална политика. Съществуват и различни европейски инструменти, които подпомагат превръщането на политиката в действие - Инициативи за младежка заетост, Европейски социален фонд, „ Еразъм +" и др. Освен това през юни 2016 г. Комисията прие нова комплексна Програма за уменията. В нея са представени и данни за България в няколко насоки:

1) Основни нива на умения в България и ЕС

2) Образователно равнище на възрастни лица в България и ЕС

3) Връзка между заетост и умения в България и ЕС

4) Топ 3 на професиите с растящо търсене:

1. Работници в минното дело и строителството;

2. Касиери, събирачи на дългове и други свързани професии;

3. Служители, извършващи бизнес услуги.

Европейската седмица на професионалните умения се координира от Европейската комисия с активното участие и подкрепа от страна на Европейския център за развитие на професионалната квалификация и Европейската обучителна фондация. За провеждането й ЕК съчета усилията си с Европейския алианс за стажуване, на „VET4EU2 Платформата на европейските асоциации на доставчици на ПОО", Европейския пакт за младежта с Консултативния комитет за професионално обучение , Генералните дирекции по професионалното обучение , ECVET и EQAVET, работни групи по ПОО и обучение за възрастни, Националните агенции по „ Еразъм ", националните управляващи органи на Европейския социален фонд, Европейски мрежи за ориентиране и Europass, националните координатори за изпълнение на Европейската програма за обучение на възрастни, Европейската мрежа на обществените служби по заетостта и др .

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет адрес www.ec.europa.eu.

Статията е публикувана във в. Строител

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?

Предстоящи събития