Премини към основното съдържание
News
Новини

Българската агенция по заетостта отбелязва 30-годишен юбилей

Днес се навършват 30 години от създаването на Агенцията по заетостта - ключова институция за развитието на пазара на труда в България. „Равносметката сочи, че повече от 6 000 000 са безработните, които са започнали работа със съдействието на Агенцията през всичките тези 30 години, в които институцията развива своята дейност. Четири пъти повече наши съграждани пък са ползвали услугите на бюрата по труда в страната”, направи обобщение към днешна дата изпълнителният директор Драгомир Николов по повод празника. Обръщението на г-н Николов можете да прочетете на интернет страницата на Агенцията.

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE в България също поздравява колегите от Агенцията по заетостта. Те имат съществен принос към изпълнението на политиките за учене през целия живот и политиките за учене на възрастни. Нашите приятели и застъпници на ученето и заетостта са ефективни участници във всички събития на НЗП на EPALE, заседанията на Националната координационна група за учене през целия живот, работните срещи на Координационния съвет на Националната платформа "Обединени за ученето на възрастни" и др. Висока добавена стойност е взаимодействието с Агенцията при подготовката на ежегодните планове за действие и на отчетите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

30 години Агенцията представлява държавата на родния пазар на труда и е своеобразен мост между търсещите работа и бизнеса чрез своите различни посреднически услуги и над 2 300 служители. На територията на цялата страна днес като част от структурата на институцията функционират 9 регионални служби по заетостта, 107 бюра по труда, 146 филиала и 548 изнесени работни места.

В своя исторически път още от самото начало общественият посредник на пазара на труда прави редица пионерски крачки – своеобразно отражение на избраната демократична посока на развитие и отваряне към света. Първата чуждестранна спогодба за заетост; старта на дейностите по организиране на квалификационно и мотивационно обучение за търсещите работа; старта на първата програма за насърчаване на заетостта в България; полагане основите на изграждане на професионално-информационни центрове към бюрата по труда са само част от инициативите, с които може да се похвали от ранните си години Агенцията по заетостта.

Скоро след създаването си, още като Национална служба по заетостта, тя става член на Световната асоциация на обществените служби по заетостта (WAPES). Започва и обменът на добри практики с европейските държави в областта на пазара на труда и съвместно формулиране на приоритетите в политиките по заетостта на България. Днес Агенцията е член на Управителния съвет на Европейската мрежа на публичните служби по заетост (PES), работещ активно за укрепване на сътрудничеството на равнището на ЕС още от създаването на Мрежата през 2014 г.

През всичките тези години Агенцията помага на нуждаещите се от подкрепа на пазара на труда чрез тясното сътрудничество със своите партньори – институции, национално представени работодателски организации, бизнес сдружения и синдикати. Съществена е нейната роля в управлението на европейските фондове, която започва от  2007 г. Тогава Агенцията поема ролята на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, като изпълнява изключително успешно функции и задачи, свързани с управлението, изпълнението и контрола на приоритети 1 и 2 на Оперативната програма. За периода 2012 г. - 2016 г. институцията изпълнява функциите на Отговорен орган по „Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни”, а през настоящия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Агенцията е най-големият конкретен бенефициент.

Идеите за усъвършенстване на работата и модернизиране на дейността са като основен двигател през всички години до днес. Гледайки напред, институцията започва да внедрява още от 2003 г. – 2004 г. поетапно модела на обслужване на принципа на „Едно гише“, стартира on-line трудова борса, открива Център за информация и услуги, за да се разшири достъпът на търсещите работа и работодателите до различните дейности на Агенцията.

Днес избраната посока фокусира усилията върху услуги според силните страни на търсещите работа, към профилиране, към все по-честото взаимодействие с клиентите, за да се стигне до многоканално предоставяне на услуги и тяхната своевременна дигитализация.Визията, провокирана от новите реалности и предизвикателства, е за една Агенция, която продължава да се развива като модерна и ориентирана към клиента публична служба по заетостта.

 

Преди 30 години пътят на Агенцията започва на фона на демократичните промени в България в края на миналия век и отразява динамиката в политическото и социално-икономическото развитие от този период. През 1990 г. се учредява Национално бюро по заетостта, което е натоварено с функциите да организира, ръководи, координира и контрола дейността по осигуряване трудовата заетост на населението. Година по-късно държавната служба се преобразува в Национална борса по труда – име, което и до днес остава сред населението като нарицателно за основната дейност на институцията – за „трудовата борса” чуваме често и днес. През 1992 г. Националната борса по труда се превръща в Национална служба по заетостта, а през 2002 г. с влизането в сила на Закона за насърчаване на заетостта, към министъра на труда и социалната политика се създава Агенцията по заетостта. 

Login (2)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?