News
Новини

Актуални резултати от развитието и прилагането на инструментите за професионално образование и обучение в България

Националното звено за подкрепа на EPALE вече Ви съобщи в календара на Платформата за планираната Национална конференция Развитието на инструментите за ПОО и тяхното приложение в страната. Това е второто събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по тази тема, свързано с изпълнението на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на професионалното образование и обучение в България.

Събитието се проведе на 12 октомври 2021 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси. То имаше за цел да представи новите постижения в развитието на инструментите за професионално образование и обучение, както и актуална информация за реалното им приложение в страната. Конференцията имаше за цел да насочи общественото внимание към текущите процеси в професионалното образование и обучение и да ангажира различните заинтересовани страни.

Конференцията беше открита с встъпителни думи от страна на г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси. Той направи обзор на съдържанието на заявената програма и изрази увереност в полезността й при ежедневната работа на всички заинтересовани страни, ангажирани с развитието на професионалното образование и обучение.

По време на конференцията г-жа Мария Тодорова - директор на дирекция "Професионално образование и обучение" в Министерството на образованието и науката, представи нов инструмент за осигуряване на качеството: Прототип от индикатори за мониторинг и управление на качеството на професионалното образование и обучение. Той е разработен по проект „Визия за промяна“ – EQAVET: Vision for revision VIREO. Това е референтен инструмент, който подпомага институциите, провеждащи политиката в професионалното образование и обучение и отделните доставчици на дейности за придобиване на професионална квалификация. Чрез него те могат да осъществяват мониторинг, да правят оценка и да вземат решения, свързани с управлението на качеството на професионалното образование и обучение. Прототипът съдържа възможности това да се случва както на системно, така и на институционално (училищно) ниво.

Темата за валидирането и създаването на допълнителни възможности за гъвкави и различни образователни пътеки беше представена чрез конкретни примери на премината процедура за валидиране, както и чрез посочване на конкретни ползи, представени от Националната агенция за професионално образование и обучение.

В рамките на конференцията подробно бяха изложени и подобрените възможности за сравняване на квалификации. Това осигурява цялостен подход за създаване на едно привлекателно, атрактивно и приобщаващо професионално образование и обучение. То е с улеснен достъп и с повишени възможности за транснационална мобилност и реализация на европейския пазар на труда. Процесът по сравняване на квалификациите открива сходствата и различията в квалификациите при наемане на работа или при продължаващо обучение. В резултат от сравнителния подход се подобряват съответствията между предоставените квалификации и търсенето им на пазара на труда, постига се синхронизиране в разбирането относно структурата и съдържанието и се улеснява мобилността. Основният резултат от сравняването на квалификациите е повишеното доверие между различните заинтересовани страни в квалификационния процес.

Специално място конференцията отдели и на кариерното ориентиране. Акцентирано беше върху преосмислянето на неговата роля в кариерните планове на младите хора, които биха поискали да бъдат част от системата на професионалното образование и обучение. Допълнително вниманието на участниците беше фосусирано върху значението на кариерното ориентиране за сближаването на образователите системи. Подчертано беше и значението на възможностите за реализирация, които предоставя кариерното ориентиране, както на европейския пазар на труда, така и извън него.

Представените инструменти и актуалните им развития предизвикаха дискусия, в която допълнително бяха засегнати и други аспекти на инструментализацията на професионалното образование и обучение.

Презентациите, представени на конференцията, вече са публикувани за Вас в ресурсния център на EPALE.

 

Login (0)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?