European Commission logo
Create an account
News
Новини

2023 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА УМЕНИЯТА

След изявлението на Урсула фон дер Лайен в нейната реч на 14 септември за състоянието на Съюза през 2022 г. Комисията реши да обяви 2023 г. за Европейска година на уменията.

Работната сила с необходимите умения“ стои в основата на настоящата и бъдещата конкурентоспособност на социалната пазарна икономика. Уменията означават повече и по-добри работни места, тъй като квалифицираната работна сила е ключов двигател на растежа, повишаващ иновационната мощ и конкурентоспособността на всички европейски компании, по-специално на малките и средни предприятия (МСП).

През 2021 г. 28 професии бяха класифицирани като имащи недостиг, включително секторите на здравеопазването, хотелиерството, строителството и услугите, в допълнение към недостига на специалисти по ИТ и сигурност, и по-специално експерти по киберсигурност, както и работници с научна, технологична, инженерна и математическа подготовка, което показва нарастващо търсене както на висококвалифицирани, така и на нискоквалифицирани работници.

ЕС е изправен също пред недостиг на жени в бизнеса и в образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).

В този контекст Европейската година на уменията 2023 има четири конкретни цели:

  1. Насърчаване на по-големи, по-ефективни и по-приобщаващи инвестиции в обучение и в повишаване на квалификацията, за да се използва пълният потенциал на настоящата и бъдещата европейската работна сила и да се подкрепят хората при прехода от една към друга работа, активно остаряване и извличане на полза от новите възможности, предоставени от продължаващата икономическа трансформация.
  2. Постигане на съответствие на уменията чрез тясно сътрудничество със социалните партньори, публични и частни служби по заетостта, компании, доставчици на образование и обучение и разработване на съвместни подходи с отговорните институции на правителствено ниво.
  3. Съчетаване на стремежите и уменията на хората с възможностите на пазара на труда в секторите, свързани със зеления и цифровия преход и в основните сектори, нуждаещи се от възстановяване след пандемията. Трябва да се обърне специално внимание на активирането на повече хора за участие на пазара на труда, по-специално на жени и млади хора, особено тези, които не са ангажирани в образование, заетост или обучение (NEETs).
  4. Привличане на хора от трети държави с уменията, необходими на Съюза, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилност и чрез улесняване на признаването на квалификациите.

Мерките, които трябва да се предприемат за постигане на целите, предвиждат следните дейности на европейско, национално, регионално или местно ниво и, когато е приложимо, в сътрудничество с трети държави, свързани с целите на Европейската година:

а) конференции, дискусионни форуми и допълнителни събития за насърчаване на дебат относно ролята и приноса на политиките за умения за постигане на конкурентен, устойчив и справедлив икономически растеж;

б) работни групи, технически срещи и събития за насърчаване на дискусии и взаимно обучение относно действията и подходите, които заинтересованите страни могат да предприемат;

в) инициативи, насочени към физически лица, дружества, търговски и промишлени камари, социални партньори, публични органи, доставчици на образование и обучение за насърчаване на предоставянето, финансирането и използването на възможности за повишаване на уменията и преквалификация;

г) информационни и комуникационни кампании, и кампании за повишаване на осведомеността относно инициативите на ЕС за повишаване на уменията и преквалификация;

д) засилване на диалога в съществуващите групи и мрежи на заинтересовани страни, а също и чрез създадени онлайн платформи;

е) внедряване, и при необходимост, разработване на допълнителни инструменти за проучване на уменията, като същевременно се насърчава и разпространява тяхното приложение при идентифициране на настоящи и бъдещи нужди от умения;

ж) създаване и използване на инструменти за постигане на прозрачност на квалификациите, включително квалификации, присъдени извън Съюза;

з) създаване на програми, възможности за финансиране, проекти, действия и мрежи от значение за публичните, частните и неправителствените заинтересовани страни.

Европейската година на уменията 2023 ще насърчи взаимодействията между политиките за умения и други съответни политики на Съюза, като се основава на съществуващите инициативи на Съюза, за който развитието на умения за всеки човек и за всички икономически сектори е от фундаментално значение.

 

Източник: ЦРЧР

Login (2)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?