Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Оценяване на уменията: ключ кам осигуряване на ефективни, отговарящи на индивидуалните потребности възможности за учене зад решетките

Georgios Karaiskos, програмен асистент в Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA), относно значението на оценяването на уменията и нуждите на лишените от свобода за ефективността на образованието и обучението в затворите

Prison education Skills Assessment

 Georgios Karaiskos, програмен асистент в Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA), върху значението на оценяването на уменията и потребностите на затворниците за ефективността на образованието в затворите

Решителна стъпка към лично и професионално развитие

В рамките на действието Пътеки за повишаване на уменията: нови възможности за възрастните на Новата програма за умения за Европа, оценката на уменията е първата решителна стъпка, която възрастните с ниски умения трябва да предприемат, за да се включат в "Пътеки за повишаване на уменията" и да получат достъп до нови възможности за учене.

Prison ed Upskilling Pathways

Процедурата на оценяване може да предостави на нискоквалифицираните възрастни възможността да идентифицират настоящите си умения и да определят нуждите от повишаването им.  Този процес на идентификация има важно значение за осигуряването на отговарящи на индивидуалните потребности възможности за учене и за подпомагането на тези хора да се придвижат към втората степен на тристепенния подход, илюстриран по-горе. Важно е да се отбележи, че уменията са критичен актив в контекста на личното и професионалното развитие на всеки човек, още повече на хората, които се нуждаят от повишаване на съществуващите умения и усвояване на нови. Затова оценяването на уменията е стартовата точка за нискоквалифицираните възрастни в пътуването им към по-добро бъдеще.

Затворниците са целева група, която отговаря на описанието по-горе и има неотложна необходимост от оценка на ученията и по-ефективни възможности за обучение.

Принадената стойност на оценката на нуждите при образованието в затворите

Проучването PIAAC на затворниците в САЩ, което понастоящем е единственото сравнимо проучване по темата, потвърждава тезата, че затворниците имат по-ниска четивна и математическа грамотност в сравнение с населението като цяло. Тази констатация е в полза на аргумента за неотложната нужда от повече възможности за обучение и за оценка на уменията в затворите.

Препоръката на Съвета на Европа за образованието в затворите от 1989 г. изтъква необходимостта в затворите да бъдат предоставени широка гама възможности за учене, като специално внимание се обръща на грамотността. Съгласно препоръката, образованието в затвора трябва да се стреми да развива личността като цяло, отчитайки социалния, икономическия и културния контекст на затворниците. Оценката на ученията е мощен инструмент, който може да доведе до предоставянето на високо ефективни и съответстващи на индивидуалните потребности програми за затворниците.

Според GHK доклада за образованието и обучението в затворите в Европа, изготвен по поръчка на Европейската комисия през 2013 г., само 3-5% общия брой на затворниците в EС-27 има достатъчно висока квалификация, за да продължи образованието си във висше училище, а делът на преждевременно напусналите училище сред затворниците в много от страните е висок. Този факт влияе върху перспективите на затворниците за лично и професионално развитие след освобождаването. Предоставянето на образование в основни умения (четивна и математическа грамотност), както и на професионално обучение може да отговори на това предизвикателство. Възможностите за учене, които се предлагат в затворите, трябва да отговарят на индивидуалните нужди и да отчитат стремежите  на затворниците, така както това е записано в Правилата на европейските затвори:

‘Всеки затвор трябва да се стреми да осигури на всички затворници достъп до образователни програми, които са възможно най-всеобхватни и които отговарят на индивидуалните им нужди, при отчитане на индивидуалните им стремежи"

От тази гледна точка става очевидно, че оценяването на уменията и нуждите преди предлагането на възможности за учене в затвора трябва да се разглежда не като възможност, а като необходимост.

Планиране за бъдещето

В Европа са осъществени няколко инициативи за развитие на оценяването на уменията в затворите. Все още обаче положението може да бъде характеризирано с фрагментация и липса на колективен подход, основан на общо разбиране. Както е посочено в GHK доклада за образованието и обучението в затворите в Европа, държави като Испания и Ирландия са разработили стандартизирани пакети за оценяване и програми за индивидуална работа в обучаемите. Докладът отбелязва, също така, че броят на възрастни затворници, които участват в образование и обучение в повечето държави остава нисък. Това може да се дължи на различни фактори, включително на факта, че предлаганите предмети не съответстват на интересите на затворниците - констатация, която още веднъж показва нуждата от оценка на уменията и нуждите на лишените от свобода. 

Програмите на ЕС са подкрепили редица проекти в сферата на образованието и обучението на възрастни. Появяват се нови инициативи за подпомагане на сътрудничеството и споделяне на опит и знания. Ето някои от многото иновативни проекти, които работят в посока по-добро бъдещще за образованието и оценката на уменията в затворите:

  • Foriner – този проект има за цел да предостави на лишените от свобода в затвори на ЕС, чиято националност е различна от страните в ЕС, достъп до качествени, адаптирани, водещи до сертифициране възможности за обучение.
  • Партньорството по програма Grundtvig Aкредитация на предходно (чрез опит) учене в затворническа среда  имаше за цел да идентифицира факторите, задържащи развитието на акредитацията на предходно учене чрез опит в затворите.
  • Skills4freedom – този проект се фокусира върху развитието на трансверсални умения.
  • SkillHUBS – проект, който цели да разработи транснационален модел за консултиране и обучение за лишени от свобода, като поставя оценката на уменията и нуждите в центъра.

Като се фокусираме върху оценката на уменията и нуждите, ние поставяме индивида в центъра на вниманието и по този начин постигаме максимума от трансформиращата сила на ученето. By focusing on assessment of skills and needs we put the individual in the centre of attention and by doing so we make the most out of the transformative power of learning. Както Steven Tyrell – лауреат на наградата на ‘Фестивала на ученето 2017’ и бивш  от Обединеното кралство – казва за своя опит в затвора:

'Учих много и преоцених живота си, както и това, което искам от него.'


Georgios Karaiskos е програмен асистент в Eвропейската Асоциация за Образование на Възрастни (EAEA). Има степен по философия и педагогика от университета "Аристотел" в Солун, Гърция и магистърска степен по образование на възрастни от университета в Глазгоу. Като сертифициран учител, той проявява интерес към включващото образование и силно вярва в трансформиращата сила на ученето.

Login (7)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?