European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Повече за „преносимите умения“

Терминът „трансверсални умения“ (transversal skills) често се използва като взаимозаменяем с „меки умения“, „преносими умения“,„общоприложими умения“,

Терминът „трансверсални умения“ (transversal skills) често се използва като взаимозаменяем с „меки умения“, „преносими умения“,„общоприложими умения“, „ключови умения“ или „основни умения“, но също и с „ключови компетентности“ или „умения на 21. век“. Използва се все по-често, особено на ниво политика на ЕС, често във връзка с ключовите умения, свързани с пригодността за заетост, като умения за учене, работа в екип, решаване на проблеми. Различните дефиниции и подходи се фокусират върху различни аспекти и водят до разнообразие от категории и структури.

Преносимите умения обикновено се разбират като съответен резултат от обучението за широк спектър от професии и сектори и/или преносими в нови образователни и работни среди. ЮНЕСКО (2014 г.) определя тези умения като „несвързани конкретно с определена работа, задача, академична дисциплина или област на знанието, а като умения, които могат да се използват в голямо разнообразие от ситуации и работни условия“. ESCO (многоезичнатаевропейскакласификациянауменията, компетентностите, квалификациите и професиите) предлага следната дефиниция: „Трансверсалните умения икомпетентности са научени и доказани способности, които обикновено се разглеждат като необходими или ценни за ефективно действие в практически всякакъв вид работа, учене или житейска дейност.“

Понякога трансверсалните умения се считат за част от общото знание, понякога се считат за неразделна част от всяко знание, посочено в написаната учебна програма. Например математическите умения и грамотността (или в терминологията на ESCO: „работа с числа и мерки“ и „овладяване на езици“) обикновено се свързват с общи предмети като математика или езици. За разлика от тях „предприемаческите компетентности“, които са част както от ключовите компетентности на ЕС за учене през целия живот, така и от ESCO рамката на трансверсалните умения и компетентности, не се идентифицират толкова лесно нито в общите, нито в професионалните учебни програми. И все пак, според двете дефиниции, тези умения и компетентности са от съществено значение както за общото, така и за професионалното образование.

Като цяло има тенденция преносимите умения да стават все по-видими в референтните документи за квалификации и програми за ПОО. Въпреки това, те се изразяват в множество различни форми и са, например, включени в общото образование или в професионалните обучения, или косвено обхванати, напр. в преподаването чрез използване на определени подходи/методи. Въпреки тази цялостна тенденция, има много системи, при които трансверсалните умения не са специално назовани и е трудно да се определи техният обхват или дял. На пръв поглед може да се заключи, че трансверсалните умения са предимно интегрирани в общите знания, но анализът показва, че са включени и в общото, и в професионалното образование, по различен начин в различните държави.

Тези тендинции естествено оказват влияние върху търсените умения на пазара на труда. Тема, която възниква по отношение на всички промени от страна на търсенето, и е свързана с необходимостта работниците да притежават повече преносими умения, които могат да бъдат приложими в различни работни контексти, предоставяйки на работниците способност за реагиране на бързи промени във възможностите за работа. Например за работниците в новите „платформени“ икономики може да се изискват умения за  личен маркетинг и самоорганизация.

В същото време техническите умения остават ключови и продължават да се развиват, като например тези, свързани с нови професии в сектори, свързани с технологиите.

Някои държави имат национални насоки, които определят разпределението на знанията и уменията по вид. Например Малта прави разлика между ключови компетентности (преносими умения), секторни умения и базови знания. Делът на секторните умения и основните знания се увеличава с всяко ниво на MQF (Малтийска квалификационна рамка).

Трансверсалните умения могат да бъдат интегрирани в общите предмети или в свързаните с професията умения и/или да бъдат само имплицитно обхванати в учебни планове и програми. В Словения „ключовите квалификации“включват стандарти за предприемачество, информационна и комуникационна грамотност, здраве и безопасност на работното място, екологично образование, социални умения, умения за учене, планиране и управление на кариерата.

Програмите за ПОО в България разграничават общообразователни дисциплини, общи предмети за ПОО, специфични предмети за ПОО и избираеми предмети. Трансверсалните умения са вградени както в общообразователните, така и в общитепредмети за ПОО.

Общообразователните предмети включват български език и литература, математика и природни науки, а общото ПОО включва информационни технологии, чужд език по специалността, здравословни и безопасни условия на труд, икономика, както и предприемачество. Чрез разграничаването на общи и специфични предмети за ПОО се очертава граница между специализираните и преносимите умения в рамките на съдържанието, свързано с професията.

Във Финландия се прави разграничение и се определят общи дисциплини, които включват както общи знания, така и професионални умения; професионално обучение (специфични за професията умения); и факултативни учебни предмети. Реформата на ПОО от 2017-18 г. определя три различни групи, които да бъдат включени в общото обучение за дадена квалификация: компетентности за комуникация и взаимодействие (CI); компетентности по математика и природни науки (STEM) и социални и професионални компетентности (SW). Освен това общият учебен план се състои от задължителни и незадължителни компоненти. Делът на преносимите умения, които обучаваните трябва да придобият, зависи от областта на обучение.

За програмите включващи „чиракуване“ в Обединеното кралство и Англия, английският, математиката и ИКТ се описват като преносими умения, функционални или ключови умения.

В Италия терминът общо образование не включва само общи предмети (като математика, история и т.н.), но и преносими умения, които са назовани по различни начини, като трансверсални умения/компетентности, меки умения/компетентности, основни културни умения, ключови компетентности, лични, социални, учебни, предприемачески, умения за решаване на проблеми и взаимоотношения, цифрови умения.

В Австрия визуализацията на преносимите умения е централна тема през последните години, особено с постепенното преминаване от фокусиран върху входното ниво към основан на компетентности подход в образованието и обучението.

ИКТ уменията, първоначално считани за професионални, сега се разбират като преносими или общи умения в Чехия.

Различните практики по отношение на преносимите умения в учебните програми в горния курс на средното образование в Европа показват, че самата концепция за трансверсални умения не е достатъчна категория за планиране на учебни програми. И все пак това е предизвикателство пред традиционното планиране на учебната програма в ПОО, което по същество се основава на три категории: общ, професионално-практически и професионално-теоретичен компонент. По-доброто определение и структуриране на преносимите умения, както е представено например от ESCO, може да насочи търсенията в определена посока.

 

Източник: ЦРЧР

Login (4)
Таг

Коментар

Блогът има съществено значение за образованието, обучението и ученето в България.

Откроено е значението на преносимите умения за всички сектори на системно равнище: общо и професионално образование, висше образование и др.

Отделено е място за ролята на тези умения за заетостта и за пазара на труда.

Много ценни са добрите примери от различни държави: Финландия, Италия, Чехия, Малта и Австрия.

Login (0)

Users have already commented on this article

Влезте през профила си или се регистрирайте за да може да коментирате.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?