European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Овластяване на семейните болногледачи в трудоспособна възраст чрез проекта “Care4Carers” по програма Еразъм+

Проектът Care4Carers по програма "Еразъм+" подкрепя лицата, полагащи грижи за болен роднина/приятел да се върнат на пазара на труда.

Logo Erasmus+ Project care4carers.

Полагането на грижи е занимание все още доминирано предимно от жени и считано за личен въпрос. В Европа 80 % от грижите се полагат от неформални болногледачи, като три четвърти от тях са жени. Семейните или неформалните болногледачи са хора, които оказват неплатена помощ на членове на семейството, съседи или приятели, нуждаещи се от грижи. Задачите варират от дребни помощни дейности като пазаруване и придружаване до лекар до интензивни ежедневни грижи и подкрепа в случай на по-сериозни нужди.

За жените в трудоспособна възраст поемането на такъв тип отговорности често е свързано с тежко бреме от множество задължения, което се отразява негативно на тяхната трудова заетост. Те често са раздвоени между професионалните и личните си задължения, между желанието и нуждата да се справят добре и да имат сигурни доходи, и предизвикателството да изпълняват силно изискващата си роля на неформални гледачи.

Image Care4Carers.

Често те не виждат друга възможност, освен да намалят работното си време или временно да напуснат пазара на труда. Това намалява не само финансовата им сигурност, но и професионалните им възможности след това. Въпреки че семейните болногледачи имат значителен принос за обществото и за системата на здравеопазване на дадена страна, те рядко получават подходящо признание и наред с това са изправени пред необходимостта да оправдават "пропуските в автобиографията си". Времето, което те прекарват в грижи, се разглежда като неактивен период и връщането им на пазара на труда се оказва трудно.

Именно тук проектът Care4Carers, финансиран с помощта на програма "Еразъм+" намира поле за намеса. Заедно с шест партньорски организации от шест различни държави, обучителната компания die Berater® ще разработи целенасочени образователни инструменти в подкрепа на жените при съчетаването на грижите и платената им работа или при връщането им обратно на работа. Специфичните обучителни модули ще имат за цел да помогнат на лицата, полагащи грижи, да разпознаят и развият собствените си ресурси, и да изградят онези умения, които се търсят на пазара на труда. Важен подход в този контекст е валидирането на неформалните компетентности, които семейните гледачи са придобили по време на периода на грижа. В крайна сметка, макар и несъзнателно, те често развиват умения, които стават все по-важни в днешния професионален свят: управление на времето, гъвкавост, организационни и координационни умения, умения за застъпничество, способност за разрешаване на конфликти и управление на стреса. Подобен тип умения трябва да бъдат признати по съответния начин и включени в профила от личностни компетенции.

Освен това, в рамките на проекта ще бъде разработено ръководство, което ще предложи на обучителите на възрастни, треньорите и кариерните консултанти солидна основа за предоставяне на професионално консултиране на лицата, полагащи грижи, в зависимост от техните индивидуални нужди и изходни ситуации. Ръководството за консултиране ще съдържа разнообразни инструменти и методи, които ще дават възможност на специалистите да подкрепят целевата група в подобряването на тяхната готовност за работа и/или в постигането на добър баланс между професионалния , личния живот и грижите.

Накрая, всички разработени инструменти ще бъдат събрани и свободно достъпни в онлайн център за семейни болногледачи. Тази онлайн платформа ще предоставя още широк спектър от адаптирана информация по релевантни правни, социални и финансови въпроси и ще предлага възможност за нетуъркинг и обмяна на опит с други потребители.

В началото на март 2022 г. партньорите от консорциума се събраха на първата работна среща по проекта във Виена. Освен организационните въпроси, разпределението на задачите и принципите за успешно сътрудничество, бяха обсъдени следващите конкретни стъпки и бе дооформена споделената визия за проекта. Чрез създаването на "персони" - фиктивни профили, които описват възможните характеристики и качества на определни хора - проектният екип влезе в обувките на целевата група, за да дефинира нейните потенциални нужди.

През изминалите месеци във всички партньорски държави бяха проведени задълбочени проучвания и интервюта с неформални гледачи, както и  с психолози и консултанти, работещи с такива лица, за да се очертаят настоящите предизвикателства пред гледачите в трудоспособна възраст, да се идентифицират техните нужди и да се потърсят съществуващите добри практики във всяка страна. Транснационалният доклад, който вече е завършен, ще послужи като основа за разработване на по-нататъшните резултати от проекта - резюме на най-важните заключения от него ще бъде публикувано скоро на EPALE.

Следете нашия сайт за актуални новини относно проекта.

А на фейсбук страницата ни ще откриете редовни интересни публикации по темата за неформалните грижи.

Login (6)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?